بررسی تأثیر آموزش مهارت‎های زندگی بر بالابردن خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران در سال90-89

فائزه جعفری شیرازی

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، ، صفحه 47-70

چکیده
  این روزها، ‌موضوع فشار روانی ناشی از کار و زندگی در میان عامۀ مردم، ‌متخصصان ﺁموزشی، ‌متخصصان بهداشت روانی و سایر کسانی که مسئولیت بهزیستی مردم را بر‎عهده‎دارند، ‌بسیار مهم بوده و در رأس امور قرار دارد. یکی از جنبه‎های مهم سلامتی، ‌سلامت روانی افراد است. می‎توان گفت باورهای خودکارآمدی اساس و پایۀ سلامت روانی است و احساس ...  بیشتر