1. تفسیرهای قضایی از «عسر و حرج» در پرونده های خشونت جنسی زناشویی

زهرا نعمتی؛ محمد فرجیها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.38328.3390

چکیده
  یکی از شایعترین خشونتها علیه زنان، خشونتهای جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. قانون، بزهدیدگی جنسی را بعنوان یکی از موجبات درخواست طلاق از سوی زوجه مورد شناسایی قرار نداده است، لذا بزهدیدگان، دادخواست خود را تحت عنوان «عسر و حرج»، تقدیم دادگاه مینمایند. از آنجا که قانونگذار، تعیین مصادیق عسر و حرج را به تفسیرهای قضایی واگذار کرده ...  بیشتر

2. خشونت جنسی در خانواده: یک پژوهش کیفی

مهدی رضائی؛ شیرین آبدار

دوره 8، شماره 19 ، بهار 1396، ، صفحه 35-59

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی کیفی خشونت جنسی زناشویی علیه زنان در خانواده است. از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده‏ها استفاده شده است. این مطالعه در شهر ارومیه انجام شده است و با تعداد30 نفر از زنان خشونت‏دیده مصاحبه‏های عمیق انجام شده است. نتایج حاکی از این است که زنان آسیب‏دیده انواعی از خشونت‏ها از جمله رابطه‏ی جنسی در زمان ...  بیشتر