1. تحلیل جامعه شناختی خودآگاهی زن در جدال با ساختارهای سنتی و مدرن مورد مطالعه رمان های سیمین دانشور

الهام محمدی؛ هدا یاقوتی

دوره 9، ویژه نامه ، زمستان 1397، ، صفحه 77-100

چکیده
  این پژوهش با بررسی رمان­های جزیره‏ی سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور در پی تحلیل موقعیت اجتماعی و میزان خودآگاهی زن در جدال با ساختارهای سنتی و مدرن در جامعه معاصر ایران است. شاخص­های مدرنیته و جدال دائمی زن در برخورد با این شاخص­ها بررسی می­گردد.با روش واسازی یا روایت مجدد داستان می­توان پی­برد که زنان داستان از ...  بیشتر