اثربخشی بسته‌ غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر واقعیت‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواج

سیما افسری راد؛ مژگان عارفی؛ محسن گلپرور

دوره 13، شماره 39 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.34583.3201

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته‌ غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر واقعیت‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواج انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل کلیه‌ افراد داوطلب ازدواج بود که از مهرماه تا آذرماه 1398 به منظور مشاوره پیش از ازدواج به ...  بیشتر