مطالعة زنانه‌شدن فقر در ایران 1365 تا 1395

سمیه شالچی؛ میترا عظیمی

دوره 10، شماره 28 ، تیر 1398، ، صفحه 113-142

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2019.4363

چکیده
  امروزه وضعیت زنان در هر کشوری به یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عدالت اجتماعی تبدیل شده است. از سوی دیگر پژوهشهای بین المللی در دهه های اخیر  وضعیت زنان در جهان را با واژه" زنانه شدن فقر " توصیف می کنند. آمارتیا سن این وضعیت را ناشی از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی می بیند که قابلیت های محدود تری را در زنان نسبت به مردان جهت بیرون رفت ...  بیشتر

تدوین مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارندة ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیتۀ امداد کشور ایران درسال 1395

محمد صادقی؛ فاطمه بهرامی؛ رضا اسماعیلی

دوره 10، شماره 28 ، تیر 1398، ، صفحه 199-229

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2019.4365

چکیده
  زنان (25 درصد کمتر از نرم جهانی)، هدف این پژوهش تدوین و بررسی برازش مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بود جامعه آماری زنان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد در سال 1395 و متخصصان ازدواج بود که نمونه گیری در بخش کیفی تا سرحد اشباع و در بخش کمی بر اساس فرمول20-10 برابری معادلات ساختاری برای زنان (مطلقه،860 و بیوه،740 ...  بیشتر

زنان مطلقه و تجربه سرپرستی خانوار: یک پژوهش کیفی (نمونه موردی زنان مطلقه سرپرست خانوار شهر فارسان)

رضا همتی؛ زهرا کریمی

دوره 9، شماره 24 ، تیر 1397، ، صفحه 181-211

چکیده
  با توجه به افزایش خانوارهای سرپرست زن و مسائل و مشکلات مرتبط با این نوع خانوارها در سال های اخیر، پژوهش حاضر به فهم و روایت تجربه زیسته زنان مطلقه از سرپرست خانوار بودن می پردازد. این مطالعه به صورت کیفی و با روش پدیدارشناسی تفسیری بر روی 10 زن مطلقه سرپرست خانوار در شهر فارسان صورت گرفته است. مشارکت کنندگان حاضر با روش نمونه گیری هدفمند ...  بیشتر

تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردیو ارزیابی اثربخشی آن

علیرضا کریمی وکیل؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث فرحبخش؛ جلیل یونسی

دوره 9، شماره 23 ، فروردین 1397، ، صفحه 135-167

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردی و ارزیابی اثربخشی آن بود که در دو مرحله و به صورت کیفی و کمی انجام شد. مرحلۀ اول با روش تحلیل محتوای مضمونی انجام گرفت، جامعه پژوهش منابعی(کتب) بودند که در آنها نظریه روانشناسی فردی شرح داده شده بود. نمونه گیری آن بصورت هدفمند ...  بیشتر

بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت

سید سعید زاهد؛ بهناز خیری خامنه

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 43-66

چکیده
  ازدواج یکی از سنت‌های مهم و پسندیده‌ تمامی جوامع بشری است. در جامعۀ اسلامی ما ازدواج بر دو نوع است: ازدواج دائم و ازدواج موقت. اقدام به ازدواج موقعیت اجتماعی خود را ایجاب می‌کند و انتخاب یکی از این دو نوع ازدواج مشروع نیز موقعیت خود را می‌طلبد. مطالعه احکام خانواده در اسلام نشان می‌دهد که نظر شارع مقدس در صحه‌گذاشتن بر ازدواج موقت ...  بیشتر