مقایسة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیة دانشجویان دختر معتاد به اینترنت و غیرمعتاد

محمد بهشتیان

دوره 4، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 61-71

چکیده
  هدف: هدفپژوهشحاضر،شناسایی و مقایسة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیة دانشجویان دختر معتاد به اینترنت با دانشجویان دختر غیرمعتاد است. روش: روش پژوهش، علی ـ مقایسه‌ای و نمونه، شامل 200 دانشجوی دختر دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی (100 نفر معتاد به اینترنت و 100 نفر غیرمعتاد) است. ابزار پژوهش، پرسش‌نامة اعتیاد به اینترنت یانگ ...  بیشتر