دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای در دورۀ قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

نسرین جبار خلجی بناب؛ عزیز حجاجی کهجوق؛ آرش مشفقی


2. اهمیت فرزندآوری در جامعه فردگرا (مورد مطالعه شهر بجنورد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.30465/ws.2020.33364.3147

هادی افرا؛ علی ایار؛ مجید الیاسی؛ یونس دانش