آ

 • آزادی عمل قضایی آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق رفتارهای مجرمانه: مطالعه موردی پرونده های تجاوز جنسی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 123-150]

 • آمادگی برای ازدواج مجدد تدوین مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارندة ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیتۀ امداد کشور ایران درسال 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 199-229]

 • آموزش تنظیم هیجان مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و آموزش تنظیم هیجان برتوانمندی های منش گروه نارانان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 159-177]

 • آموزش خانواده مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری(CBT)بر تاب آوری زوجین [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 1-23]

 • آموزه های دینی مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری(CBT)بر تاب آوری زوجین [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 1-23]

ا

 • ابعاد سرمایه انسانی تأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌ها [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 1-35]

 • احساس ناامنی تجربه زیسته زنان مطلقه از احساس ناامنی در زندگی روزمره [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 1-26]

 • اختلاط نسب فلسفه حکم عده در غیر طلاق رجعی و وفات [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 23-45]

 • اختلال پس از سانحه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی بر بهبود علائم پسآسیبی، کیفیت زندگی، عزت‌نفس و رضایت زناشویی زنان مواجهشده با خیانت زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 53-71]

 • ازدواج موفق تدوین الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 73-97]

 • استبرای رحم فلسفه حکم عده در غیر طلاق رجعی و وفات [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 23-45]

 • اعتیاد اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 135-171]

 • افسردگی پس از زایمان پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس تعارضات زناشویی با نقش واسطه‌ای افسردگی پس از زایمان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 141-157]

 • افکار عمومی مسئلۀ زن و زنانگی در روزنامة اطلاعات در دورة پهلوی اول(1320-1304ش) [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 231-254]

 • الحاق فرزند به پدر درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

 • الگو تدوین الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 73-97]

 • انتظار از ازدواج رابطه انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی زنان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 99-116]

 • ایران تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه‌های پنج سالة توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 143-171]

ب

 • بازتعریف هویت تبیین رابطۀشبکة اجتماعی مجازی اینستاگرام و بازتعریف هویت جنسیتی زنان [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 85-112]

 • بحران هویت تبیین رابطۀشبکة اجتماعی مجازی اینستاگرام و بازتعریف هویت جنسیتی زنان [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 85-112]

 • برابری بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • برابری آموزشی بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 61-83]

 • برساخت آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق رفتارهای مجرمانه: مطالعه موردی پرونده های تجاوز جنسی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 123-150]

 • برنامه های توسعه تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه‌های پنج سالة توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 143-171]

 • بعد احساسی مقایسه کیفی سواد رسانه ای با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر ایلام از دیدگاه اساتید زن [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 99-114]

 • بعد اخلاقی مقایسه کیفی سواد رسانه ای با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر ایلام از دیدگاه اساتید زن [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 99-114]

 • بعد شناختی مقایسه کیفی سواد رسانه ای با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر ایلام از دیدگاه اساتید زن [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 99-114]

پ

 • پاسخگویی بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • پژوهش کیفی تدوین الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 73-97]

 • پلیس رویکردی بر بایسته های اقدامات پلیس ایران در حوزه حمایت افتراقی از زنان قربانی خشونت جسمانی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 73-98]

ت

 • تجاوز جنسی از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 47-71]

 • تجاوز جنسی آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق رفتارهای مجرمانه: مطالعه موردی پرونده های تجاوز جنسی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 123-150]

 • تجربه زیسته اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 135-171]

 • تحلیل گفتمان تحلیل بازنمایی زن در گفتمان اعتدال: تحلیل گفتمانیِ سخنرانی‌های حسن روحانی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 27-48]

 • تحمل پریشانی رابطه انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی زنان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 99-116]

 • ترجمهی شمولگرا بازتاب برابریخواهی جنسیتی در ترجمه ی کتاب مقدس [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 115-134]

 • ترک تحصیل روایت پژوهی ترک تحصیل دانش‌آموز دختر روستایی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 49-70]

 • تعارضات زناشویی پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس تعارضات زناشویی با نقش واسطه‌ای افسردگی پس از زایمان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 141-157]

 • تعارضات زناشویی پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و تعارضات زناشویی زوجین متأهل دانشگاه آزاد همدان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 179-211]

 • تمایل به خودکشی تجربه زیسته زنان مطلقه از احساس ناامنی در زندگی روزمره [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 1-26]

 • تنظیم‌گری پاسخگو از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 47-71]

 • توانمندی های منش مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و آموزش تنظیم هیجان برتوانمندی های منش گروه نارانان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 159-177]

ج

 • جذابیت ظاهری بررسی ملاک‌های همسرگزینی در میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 173-198]

 • جرم‌انگاری از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 47-71]

 • جنسیت مدیران ارشد نقش جنسیت مدیران ارشد شرکتبر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطیبا تأکید بر ریسک تجاری و مالی [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 37-60]

چ

ح

 • حدیث درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

 • حضانت درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

 • حقوق بشر وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 1-21]

 • حقوق خانواده از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 47-71]

 • حقوق شهروندی اجتماعی تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه‌های پنج سالة توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 143-171]

 • حکمت عده فلسفه حکم عده در غیر طلاق رجعی و وفات [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 23-45]

 • حمایت از کارگران زن بررسی حقوقی حمایت از زنان کارگر در مقابل خشونت در محیط کار [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 99-122]

 • حمایت کیفری از اخلاق از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 47-71]

 • حمایت ویژه رویکردی بر بایسته های اقدامات پلیس ایران در حوزه حمایت افتراقی از زنان قربانی خشونت جسمانی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 73-98]

خ

 • خانواده روایت پژوهی ترک تحصیل دانش‌آموز دختر روستایی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 49-70]

 • خشونت بررسی حقوقی حمایت از زنان کارگر در مقابل خشونت در محیط کار [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 99-122]

 • خشونت جسمانی رویکردی بر بایسته های اقدامات پلیس ایران در حوزه حمایت افتراقی از زنان قربانی خشونت جسمانی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 73-98]

د

 • دانش آموز روایت پژوهی ترک تحصیل دانش‌آموز دختر روستایی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 49-70]

 • درمان شناختی رفتاری اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی بر بهبود علائم پسآسیبی، کیفیت زندگی، عزت‌نفس و رضایت زناشویی زنان مواجهشده با خیانت زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 53-71]

 • دریافتی زنان شاغل تأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌ها [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 1-35]

 • دستمزد تأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌ها [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 1-35]

 • دلزدگی زناشویی پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و تعارضات زناشویی زوجین متأهل دانشگاه آزاد همدان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 179-211]

 • دموکراسی سازمانی بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • دوره پهلوی اول مسئلۀ زن و زنانگی در روزنامة اطلاعات در دورة پهلوی اول(1320-1304ش) [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 231-254]

ر

 • رضایتمندی از زندگی تدوین الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 73-97]

 • رگرسیون چندکی تأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌ها [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 1-35]

 • روانشناسی مثبت نگر مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و آموزش تنظیم هیجان برتوانمندی های منش گروه نارانان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 159-177]

 • روایت پژوهی اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 135-171]

 • روحانی تحلیل بازنمایی زن در گفتمان اعتدال: تحلیل گفتمانیِ سخنرانی‌های حسن روحانی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 27-48]

 • روزنامه‌اطلاعات مسئلۀ زن و زنانگی در روزنامة اطلاعات در دورة پهلوی اول(1320-1304ش) [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 231-254]

 • روستا و نظام آموزشی روایت پژوهی ترک تحصیل دانش‌آموز دختر روستایی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 49-70]

 • ریسک تجاری نقش جنسیت مدیران ارشد شرکتبر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطیبا تأکید بر ریسک تجاری و مالی [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 37-60]

 • ریسک مالی نقش جنسیت مدیران ارشد شرکتبر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطیبا تأکید بر ریسک تجاری و مالی [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 37-60]

ز

 • زبان غیرجنسیتی بازتاب برابریخواهی جنسیتی در ترجمه ی کتاب مقدس [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 115-134]

 • زنان رابطه انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی زنان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 99-116]

 • زنان تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه‌های پنج سالة توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 143-171]

 • زنان وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 1-21]

 • زنان رویکردی بر بایسته های اقدامات پلیس ایران در حوزه حمایت افتراقی از زنان قربانی خشونت جسمانی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 73-98]

 • زنان تحلیل بازنمایی زن در گفتمان اعتدال: تحلیل گفتمانیِ سخنرانی‌های حسن روحانی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 27-48]

 • زنان اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 135-171]

 • زنان سرپرست خانوار مطالعة زنانه‌شدن فقر در ایران 1365 تا 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 113-142]

 • زنان سرپرست خانوار تدوین مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارندة ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیتۀ امداد کشور ایران درسال 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 199-229]

 • زنان کارگر بررسی حقوقی حمایت از زنان کارگر در مقابل خشونت در محیط کار [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 99-122]

 • زنان مطلقه تجربه زیسته زنان مطلقه از احساس ناامنی در زندگی روزمره [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 1-26]

 • زندگی روزمره تجربه زیسته زنان مطلقه از احساس ناامنی در زندگی روزمره [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 1-26]

 • زن و زنانگی مسئلۀ زن و زنانگی در روزنامة اطلاعات در دورة پهلوی اول(1320-1304ش) [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 231-254]

س

 • سؤ مصرف مواد اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 135-171]

 • سازگاری اجتماعی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 117-139]

 • سازگاری زناشویی رابطه انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی زنان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 99-116]

 • سرمایه انسانی تأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌ها [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 1-35]

 • سرمایه روانشناختی بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • سواد رسانه ای مقایسه کیفی سواد رسانه ای با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر ایلام از دیدگاه اساتید زن [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 99-114]

ش

 • شبکه‌های اجتماعی مجازی تبیین رابطۀشبکة اجتماعی مجازی اینستاگرام و بازتعریف هویت جنسیتی زنان [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 85-112]

 • شفافیت بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • شفقت اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 117-139]

 • شکاف جنسیتی مطالعة زنانه‌شدن فقر در ایران 1365 تا 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 113-142]

 • شناختی – رفتاری و تاب آوری مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری(CBT)بر تاب آوری زوجین [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 1-23]

ع

 • عدالت بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 61-83]

 • عدالت بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • عدالت آموزشی بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 61-83]

 • عده در غیر طلاق رجعی و وفات فلسفه حکم عده در غیر طلاق رجعی و وفات [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 23-45]

 • عزت‌نفس و رضایت زناشویی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی بر بهبود علائم پسآسیبی، کیفیت زندگی، عزت‌نفس و رضایت زناشویی زنان مواجهشده با خیانت زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 53-71]

 • عشق بررسی ملاک‌های همسرگزینی در میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 173-198]

 • علت عده فلسفه حکم عده در غیر طلاق رجعی و وفات [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 23-45]

 • عوامل زوجی شناسایی عوامل زمینه ساز فرسودگی زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 25-51]

 • عوامل فردی شناسایی عوامل زمینه ساز فرسودگی زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 25-51]

 • عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد تدوین مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارندة ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیتۀ امداد کشور ایران درسال 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 199-229]

ف

 • فرسودگی زناشویی شناسایی عوامل زمینه ساز فرسودگی زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 25-51]

 • فقر زنانه مطالعة زنانه‌شدن فقر در ایران 1365 تا 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 113-142]

 • فقه شیعه درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

 • فیلترینگ اطلاعات مقایسه کیفی سواد رسانه ای با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر ایلام از دیدگاه اساتید زن [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 99-114]

ق

 • قاضی آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق رفتارهای مجرمانه: مطالعه موردی پرونده های تجاوز جنسی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 123-150]

 • قانون اساسی بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 61-83]

 • قرآن درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

 • قربانی وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 1-21]

ک

 • کتاب‌مقدس بازتاب برابریخواهی جنسیتی در ترجمه ی کتاب مقدس [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 115-134]

 • کودکان وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 1-21]

 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی بر بهبود علائم پسآسیبی، کیفیت زندگی، عزت‌نفس و رضایت زناشویی زنان مواجهشده با خیانت زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 53-71]

گ

 • گذشت اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 117-139]

 • گروه نارانان مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و آموزش تنظیم هیجان برتوانمندی های منش گروه نارانان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 159-177]

م

 • مادر درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

 • مثبت اندیشی مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری(CBT)بر تاب آوری زوجین [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 1-23]

 • محافظه‌کاری نقش جنسیت مدیران ارشد شرکتبر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطیبا تأکید بر ریسک تجاری و مالی [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 37-60]

 • محیط کار بررسی حقوقی حمایت از زنان کارگر در مقابل خشونت در محیط کار [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 99-122]

 • مدل بومی تدوین مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارندة ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیتۀ امداد کشور ایران درسال 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 199-229]

 • مردسالاری بازتاب برابریخواهی جنسیتی در ترجمه ی کتاب مقدس [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 115-134]

 • مشارکت اقتصادی مطالعة زنانه‌شدن فقر در ایران 1365 تا 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 113-142]

 • مشارکت انتقادی بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • ملاک‌های همسر‌گزینی بررسی ملاک‌های همسرگزینی در میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 173-198]

 • منشور حقوق زنان بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 61-83]

 • مهارت های ارتباطی پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و تعارضات زناشویی زوجین متأهل دانشگاه آزاد همدان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 179-211]

ن

 • ناپایداری ازدواج پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس تعارضات زناشویی با نقش واسطه‌ای افسردگی پس از زایمان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 141-157]

 • ناپدید سازی اجباری یا غیرارادی اشخاص وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 1-21]

 • نظام حقوقی بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 61-83]

 • نظریه زمینه ای تجربه زیسته زنان مطلقه از احساس ناامنی در زندگی روزمره [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 1-26]

و

 • ولایت بر فرزند درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

ه

 • هوش عاطفی پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و تعارضات زناشویی زوجین متأهل دانشگاه آزاد همدان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 179-211]

 • هویت جنسیتی تبیین رابطۀشبکة اجتماعی مجازی اینستاگرام و بازتعریف هویت جنسیتی زنان [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 85-112]