رابطه انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی زنان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا

چکیده

این پژوهش با هدف شناسائی رابطه انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی زنان انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده ، جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره آیین مهر واقع در منطقه 3 شهر تهران در 3 ماه آخر سال 1396 بود که تعداد آنها برابر با 240 نفر میباشد ، حجم گروه نمونه 137 نفر بود که به صورت نمونه در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه‌‌های انتظار از ازدواج  (جونز و نلسون ،1996). مقیاس تحمل پریشانی (سیمونز ، 2005). و سازگاری زناشویی (اسپانیر،1976). به عنوان ابزار پژوهش روی گروه نمونه  اجرا شد. سپس داده‌‌های جمع آوری شده با استفاده از آزمون‌‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت. یافته ها نشان داد بین انتظار از ازدواج واقع بینانه و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد ، بدین معنا که هرچقدر انتظار از ازدواج واقع بینانه و تحمل پریشانی بالاتر باشد، سازگاری زناشویی نیز بیشتر است؛ اما بین انتظار از ازدواج ایدآل گرایانه و انتظار بدبینانه از ازدواج با سازگاری زناشویی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. بدین معنا که هر چقدر انتظار از ازدواج ایده آل گرایانه و بدبینانه بیشتر باشد ، سازگاری زناشویی کمتر خواهد بود ، همچنین یافته ها حاکی از آن بود که انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی  قادر به پیش بینی سازگاری زناشویی زنان متاهل می‌باشد. بنابراین به نظر می رسد زنان متاهلی که توانایی بالاتری در پریشانی ها از خود نشان می دهند و انتظار آنها از ازدواجشان واقع بینانه تر است به طبع آن دارای سازگاری زناشویی مطلوب تری خواهند بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Marriage Expectations and Tolerance of Distress with Marital Adjustment in Women

نویسندگان [English]

  • zahra taheri
  • majid mahvi shirazi
دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا
چکیده [English]

This study was conducted with the goal of identifying the relationship of marriage expectation and distress tolerance with marital adjustment of women. The research method was of correlation type; the statistical population of this study included all married women visiting the AyinMehr consulting center located in district 3 of Tehran, during the last 3 months of 2017 whose number was 240; the sample size volume was 137 people who were selected as the sample in access. Marriage Expectation Questionnaires, Distress Tolerance Scale, and marital adjustment was implemented as a research tool on a sample group. The collected data were analyzed using Pearson correlation tests and multivariate regression analysis. The findings showed that there was a significant positive correlation between the expectation of realistic marriage and distress tolerance with marital adjustment. This means that as much as expected from an idealistic and pessimistic marriage, the marital adjustment will be less, the findings also suggested that the marriage expectation and distress tolerance could predict the marital adjustment of married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expectation of marriage
  • tolerance of distress
  • marital adjustment
  • women
1)     اندامی‌خشک، علیرضا.(1392). نقش واسطه‌‌ای تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و .....تحمل پریشانی با رضایت از زندگی. پایان نامه کارشناس ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

2)     بهرامی‌احسان، هادی. اسلمی، الهه.(1388). رابطه سازگاری زناشویی و سبک‌‌های فرزندپروری والدین با سلامت جسمی‌و روانی فرزندان. ......روانشناسی و علوم تربیتی، 39(1)، 81-63.

3)              ثنائی، باقر. علاقبند، ستیلا. فلاحتی، شهره. هومن، عباس.(1387). مقیاس‌‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.

4)     خاکپور، ایمان. نظری، علی محمد. زهراکار، کیانوش.(1393).پیش بینی . سازگاری زناشویی براساس مثلث سازی و ساختار قدرت. اندیشه و رفتار،    9   9 (33)، 46-37.

5)     شاکر، علی. فتحی آشتیانی، علی. مهدویان، علی رضا.(1389). بررسی رابطه سبک‌‌های دلبستگی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی زوجین. علوم .......رفتاری، 5(2)، 184-179.

6)     طاهری راد، محسن.(1388). بررسی تأثیر آموزش غنی سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.

7)     عزیزی، علیرضا. میرزایی، آزاده. شمس، جمال.(1389). بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار. مجله .......پژوهشی حکیم، 1(11)، 18-13.

8)     عضوخوبان، مهرناز.(1389). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌‌های جنسی بر رضایت زناشویی زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، .......واحد علوم تحقیقات خوزستان.

9)              علیپور، احمد. رحیمی، افسانه. زارع، حسین.(1391). بررسی رابطه سلامت روان و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور استان تهران. مجله پزشکی ارومیه، 24(7)، 565-557.

10)   ملازاده، جواد. منصور، محمود، اژه ای. جواد. کیامنش، علیرضا.(1381). سبک‌‌های رویاروگری و سازگاری زناشویی در فرزندان شاهد. مجله .......روانشناسی، 6(3)، 275- 255.

11)   معین، لادن. غیاثی، پروین. مسموعی، راضیه.(1390). رابطه سخت رویی روان شناختی با سازگاری زناشویی. جامعه شناسی زنان، 2(4)، 175-163.

12)   نیلفروشان، پریسا. عابدی، احمد. نویدیان، علی. احمدی، سیداحمد.(1389). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انتظار از ازدواج. علوم رفتاری، 5-5(1)، 19-11.

13)        Ashmore, JA.; Emery, CF.; Hauck, ER.; & Mac Intyre , NR.(2005). marital adjustment among patients with chronic obstructive pulmonary disease who are participating in pulmonary rehabilitation. Heart & lung: the journal of critical care, 34(4): 270-278.

14)        Dixon, L. J., Gordon, K. C., Frousakis, N. N., & Schumm, J. A. (2012). A study of expectations and the martial quality of participants of a marital enrichment seminar. Family Relations, 61, 75-89.

15)        Eidelson, R. J.; & Epstein, N. (1982). Cognition and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional ......relationship beliefs. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50(5): 715-720.

16)        Ellis, A. (2001). Overcoming destructive beliefs, feelings, and behaviors. Amherst, NY: Prometheus Books.

17)   Johnson, V. I. (2011). Adult children of divorce and relationship education: Implications for counselors and counselor education. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 19(1), 22-29.

18)        Johnson, K.D.(2015). Marital Expectation Fulfillment and its Relationship to Height of Marital Expectations, Optimism, and Relationship Self-Efficacy Among Married Individuals. Andrews University Dissertation, Dissertations. Paper, 1573.

19)        Latifses, V.; Estroff, D.; Field, T; Bush, J. (2005).Fathers massaging and relaxing their pregnant wives lowered anxiety and facilitate marital adjustment. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 9: 277-282.

20)        Lederer, W. J.; & Jackson, D. D. (1968). The mirages of marriage. NewYork: W.W. Norton.

21)        Mellers, B. A.; Schwartz, A.; Ho, K.; & Ritov, I. (1997). Decision Affect Theory: Emotional reactions to the outcomes of risky choices. Psychological Science, 8(6), 423-429.

22)        Pruchno, R M; Wilson – Genderson, FP.; & Cartwright, R. (2009). Depressive symptoms and marital satisfaction in the context of chronic disease. Journal of family psychology, 23(4): 573-584.

23)        Segrin, C.; & Nabi, R. L. (2002). Does television viewing cultivateunrealistic expectations of marriage? Journal of Communication, 52(2), 247-263.

24)        Schmidt, N. B.; Richey, J. A.; Cromer, K. R.; & Buckner, J. D. (2007). Discomfort intolerance: Evaluation of a potential risk factor for anxiety psychopathology. Behavior Therapy, 38.

25)   Sharp, E. A.; & Ganong, L. H. (2000). Raising awareness about marital expectations: Are unrealistic beliefs changed by integrative teaching? Family Relations, 49, 71-76.

26)        Steinberg, S J D.; Davila, J.; Fincham, F. (2006). Adolescent marital expectations and romantic experiences: Associations with perceptions about parental conflict and adolescent attachment security. J Young Adol; 35(3): 333-48.

27)        South SC, Krueger RF.(2013). Marital satisfaction and physical health evidence for an orchid effect. Psychological science; 24(3): 373-8.

28)        Zvolensky, M. J.; Schmidt, N. B.; Bernstein, A.; & Keough, M. E. (2006). Risk factor research and prevention programs for anxiety disorders: a translation al research framework. Behaviour Research and Therapy, 44, 1219–1239.