ظرفیت سنجی لایحه قضایی «تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در تحکیم حق سلامت کودکان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت.

چکیده

پاسداشت «حق بر سلامت» و تدارک بایسته‌های حقوقی به منظور استیفای آن برای کودکان، از دغدغه های نظام‌های حقوقی است. علاوه بر سیاستگذاری تقنینی مستقیم، راهبردهای قانونگذارانه‌ی فرعی از طریق وضع قوانین و مقرراتی که ابعاد جانبی تبلور حق سلامت کودکان را متأثر می‌کنند، مهم است. نظر به وابستگی همه‌جانبه‌‌ی سلامت کودکان به سلامت و امنیت مادران، لایحه اخیر «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» دارای نقاط قوت و ضعفی است، که تحلیل آنها از منظر اثرسنجی تصویب و اجرای لایحه (قانون)، بر کاهش بزه‌دیدگیِ تبعیِ کودکان از بزه‌دیدگی مادرانشان موضوع این مقاله است. پژوهش حاضر پس از بازشناسی نقش ارتقاء سلامت کودکان در کاهش نرخ بزه‌دیدگی آنها، نحوه اثرگذاری اصلاحات نظام دادرسی و جرم‌انگاری و پیشگیری در حمایت از زنان - موضوع لایحه مذکور – بر کاهش بسترهای آسیب‌پذیری فرعیِ کودکان از بزه‌دیدگی مادران را می‌کاود و پیشنهادهایی جهت اصلاح لایحه مذکور ارائه می‌دهد. گفتمان ایدئولوژیک لایحه مزبور، و کم‌توانیِ لایحه در ارائه نظم نوینی از تلفیقِ سه جنبه‌ی هنجارهای حقوق بشری، آموزه‌های اسلامی و ملاحظات خانواده ایرانی، چشم‌انداز موفقی از تقویت حمایت از زنان در برابر خشونت – وبالتبع، کودکانِ متأثر از بزه‌دیدگیِ مادرانشان از خشونت- به دست نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capability of the Judicial Bill "Securing Women against Violence" In Consolidate Children's Right to Health

نویسنده [English]

  • Mahdi Khaghani Esfahani
The Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT), tehran, iran.
چکیده [English]

پاسداشت «حق بر سلامت» و تدارک بایسته‌های حقوقی به منظور استیفای آن برای کودکان، از دغدغه های نظام‌های حقوقی است. علاوه بر سیاستگذاری تقنینی مستقیم، راهبردهای قانونگذارانه‌ی فرعی از طریق وضع قوانین و مقرراتی که ابعاد جانبی تبلور حق سلامت کودکان را متأثر می‌کنند، مهم است. نظر به وابستگی همه‌جانبه‌‌ی سلامت کودکان به سلامت و امنیت مادران، لایحه اخیر «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» دارای نقاط قوت و ضعفی است، که تحلیل آنها از منظر اثرسنجی تصویب و اجرای لایحه (قانون)، بر کاهش بزه‌دیدگیِ تبعیِ کودکان از بزه‌دیدگی مادرانشان موضوع این مقاله است. پژوهش حاضر پس از بازشناسی نقش ارتقاء سلامت کودکان در کاهش نرخ بزه‌دیدگی آنها، نحوه اثرگذاری اصلاحات نظام دادرسی و جرم‌انگاری و پیشگیری در حمایت از زنان - موضوع لایحه مذکور – بر کاهش بسترهای آسیب‌پذیری فرعیِ کودکان از بزه‌دیدگی مادران را می‌کاود و پیشنهادهایی جهت اصلاح لایحه مذکور ارائه می‌دهد. گفتمان ایدئولوژیک لایحه مزبور، و کم‌توانیِ لایحه در ارائه نظم نوینی از تلفیقِ سه جنبه‌ی هنجارهای حقوق بشری، آموزه‌های اسلامی و ملاحظات خانواده ایرانی، چشم‌انداز موفقی از تقویت حمایت از زنان در برابر خشونت – وبالتبع، کودکانِ متأثر از بزه‌دیدگیِ مادرانشان از خشونت- به دست نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Right
  • Violence against Mothers
  • Child Victims
  • Critical Criminology
  • Judicial Criminal Policy