دوره و شماره: دوره 11، شماره 33، پاییز 1399 
4. نقض حقوق زن در نقش همسری: مواجهه ی واقع گرایانه زنان با مسئله تضییع حقوق خود

مریم رحیمی سجاسی؛ عبدالحسین کلانتری؛ طوبی شاکری گلپایگانی


8. بازنمایی زن در گفتمان کنش‌گران حقوق زنان در ایران

شیرین محمدی؛ آتوسا رستم بیک تفرشی؛ یحیی مدرسی تهرانی