ارتباط نگرانی های مربوط به تصویر بدن با باورهای غیر منطقی و نگرشهای جنسیتی در دانشجویان دختر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

با توجه به نقش نگرشها و باورها در نگرانیهای تصویر بدنی، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط نگرانی­های مربوط به تصویر بدن با باورهای غیرمنطقی و نگرشهای جنسیتی بود.در یک مطالعهتوصیفی- همبستگی، تعداد 150 دانشجوی دختر، به پرسش­نامه­های شکل بدنی، باورهای غیرمنطقی و نگرشهای جنسیتی پاسخ دادند.نتایج همبستگی نشان داد که نگرانی­های مربوط به تصویر بدن، ارتباط مثبتی با باورهای درماندگی در برابر تغییر، توقع تأیید از دیگران و بی­مسئولیتی هیجانی داشت. این نگرانی­هابا نگرشهای فیزیولوژیکی، کارکردگرایی ساختاری و نگرشهای فمینیسمی تندور ارتباط مثبت ولی با نگرشهای فمینیسمی آزادی­خواه و جدایی­طلب ارتباط منفی داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 44 درصد واریانس نگرانی­های تصویر بدنی به وسیله باورهای غیر منطقی و نگرشهای جنسیتی توجیه می­شود. نتایج این پژوهش نشان داد که باورهای غیرمنطقی و نگرشهای جنسیتی در نگرانیهای تصویر بدنی نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Worries Caused by Body Images and Illogical Beliefs and Gender-related Attitudes in Female University Students

نویسنده [English]

  • Sajjad Basharpour
چکیده [English]

Given the significance of attitudes and beliefs in worries about body images, the present paper aims at studying the relation between worries about body images and illogical beliefs and gender-relatedattitudes. In a descriptive-correlational study, 150 female university students were asked to respond to a questionnaire about body images, illogical beliefs, and gender-related attitudes. The results of correlations showed that the worries about body images have a positive relation with feeling too desperate to change, expecting approval from others, and emotional irresponsibility. Such worries had positive relations with physiological attitudes, structural functionalism, and radical feministattitudes, but had negative relations with liberal feminist and separatist attitudes. The results of the regression analysis revealed that 44% of variance of worries about body images can be justified by illogical beliefs and gender-related attitudes. The results of the study show that illogical beliefs and gender-related attitudes are effective in worries about body images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worries
  • Body images
  • Beliefs
  • Gender-relatedattitudes
  • Female University students