فرایند پذیرش مقالات

هزینه داوری و ارزیابی اولیه مقالات (100 هزارتومان ) و هزینه پذیرش نهایی و چاپ و ویراستاری (300 هزار تومان) می باشد