مدیر مسئول


مریم صانع پور مدیر گروه پژوهشی مطالعات زنان

.

سردبیر


ناهید مؤید حکمت ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی

جامعه شناسی

مدیر داخلی


فاطمه بدوی کارشناس ارشد پژوهشی

کارشناس ارشد رشته مطالعات زنان

اعضای هیات تحریریه


پروین ترکمنی آذر دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ ایران دوره‌اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا جوادی یگانه دانشیار دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


ژاسنت صلیبی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  • jacenthe.salibigmail.com

اعضای هیات تحریریه


ایراندخت فیاض دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی

اعضای هیات تحریریه


سید بیوک محمدی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


زهرا مصطفوی دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


شکوه نوابی نژاد استاد دانشگاه تربیت معلم

روانشناسی

  • navabinejad93gmail.com

اعضای هیات تحریریه


شهرام یوسفی فر استاد دانشگاه تهران

تاریخ

  • shyousefifaryahoo.com