مدیر مسئول


مریم نصر استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه

سردبیر


سمیه سادات شفیعی دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

مدیر داخلی


فاطمه بدوی مدیر داخلی مجلات

کارشناس ارشد مطالعات زنان

اعضای هیات تحریریه


پروین ترکمنی آذر استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ ایران دوره‌اسلامی

اعضای هیات تحریریه


جعفر حسنی استاد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

روانشناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


جبار رحمانی دانشیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

مردم شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد فرجیها دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


ایراندخت فیاض استاد دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی

اعضای هیات تحریریه


سمیه سادات شفیعی دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


سید بیوک محمدی استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


زهرا مصطفوی دانشیار دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


ناهید موید حکمت دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


شکوه نوابی نژاد استاد دانشگاه خوارزمی

روانشناسی و علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


شهرام یوسفی فر استاد دانشگاه تهران

تاریخ ایران