اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مریم صانع پور

. مدیر گروه پژوهشی مطالعات زنان

www.ihcs.ac.ir/women/fa/page/1186/
m.saneapourgmail.com

سردبیر

ناهید مؤید حکمت

جامعه شناسی ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی

www.ihcs.ac.ir/social/fa/page/386/
nahidmoayedhekmatyahoo.com

مدیر داخلی

فاطمه بدوی

کارشناس ارشد رشته مطالعات زنان کارشناس ارشد پژوهشی

www.ihcs.ac.ir/women/fa/page/528/
f.badviyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

پروین ترکمنی آذر

تاریخ ایران دوره‌اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/362/
torkamanyihcs.ac.ir

محمدرضا جوادی یگانه

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/myeganeh
myeganehut.ac.ir

ژاسنت صلیبی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

jacenthe.salibigmail.com

ایراندخت فیاض

فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/7138212/
iranfayyazyahoo.com

سید بیوک محمدی

جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/social/fa/page/383/
buik.mohammadi46gmail.com

زهرا مصطفوی

فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zmostafavi
zmostafaviut.ac.ir

شکوه نوابی نژاد

روانشناسی استاد دانشگاه تربیت معلم

navabinejad93gmail.com

شهرام یوسفی فر

تاریخ استاد دانشگاه تهران

shyousefifaryahoo.com