بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر میزان اعتیاد به اینترنت زنان در پی گیری 6 ماهه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر اعتیاد به اینترنت دانشجویان دختر معتاد به اینترنت دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. نمونه شامل 24 دانشجوی دخترمعتاد به اینترنت بود که به تصادف از بین افراد وابسته به اینترنت دانشگاه های دولتی شهر تهران انتخاب شدند.آزمودنی ها به تصادف به دو گروه 12 نفری کنترل و آزمایش تقسیم شدند. پس از اجرای آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ (21 سوالی) برای اعضای هر دو گروه، برای اعضای گروه اول درمان شناختی رفتار گروهی به مدت 10 جلسه 2 ساعته اجرا شد. برای اعضای گروه کنترل درمانی اجرا نشد. پس از اتمام درمان و نیز پس از گذشت 6 ماه آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ مجددا برای هر دو گروه اجرا شد. نتایج با روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های تحقیق نشان داد که درمان شناختی رفتاری گروهی  به طور معنی داری باعث کاهش اعتیاد به اینترنت می شود و اثرات درمانی پس از گذشت 6 ماه  نیز تداوم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effectiveness of cognitive behavior therapyon addicted women in six monthfollow up

نویسنده [English]

  • Mohamad beheshtiyan
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effectiveness ofcognitive behaviortherapy(CBT) oninternet addicted girl students.Participants of the study were 24 addicted girl students who randomly selected from internet addicted students of Tehran universities.Participants randomly placed in two 12 groups. After applyingYoung Internet AddictionInventory (YIDI) for both group, Group CBT was used forone group in 10(each session 2 hours) sessions. The control group received no treatment. After the end of therapy and 6 month later YIDI was performed for both groups. Data was analyzed by Covariance analysis.Results showed that CBT significantly improve addiction.After 6 month, the effectiveness of therapeuticintervention was persistent. Resultsof this research showed that CBT can improve internet addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive BehaviorTherapy
  • Girl Students
  • Internet Addiction
  • 6 month follow up