بررسی تطبیقی پنج برنامه توسعه کشور، پیرامون دستیابی به عدالت جنسیتی با تاکید بر وضعیت آموزش عالی زنان در ایران و مقایسه آن با وضعیت جهانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا

چکیده

یکی از مؤثرترین روشهای بهبود وضعیت زنان، بررسی جایگاه آنان در برنامه های توسعه کشورهاست تا بتوان جایگاهی را ترسیم کرد تا هم زنان از فرایند توسعه منتفع باشند و هم توسعه کشورها از حضور زنان بهره کافی را ببرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی جایگاه زنان در برنامه های توسعه پس از انقلاب و با تاکید بر عدالت جنسیتی در آموزش عالی، به بررسی برنامه های توسعه پرداخته و با روشن نمودن  وضعیت آموزش عالی زنان و مقایسه آن با شاخصهای جهانی، جایگاه ایران را نشان داده است. نتایج نشان می دهد که برنامه ریزی پیرامون دستیابی به ایده آل رابطه جنسیت و توسعه در ایران از برنامه سوم، به صورت رسمی اما به نحوی شتابزده به دغدغه مسئولان تبدیل گشته است. همچنین نتایج نشان داد که اگرچه زنان در حوزه آموزش علیرغم طی مسیرهای علمی به لحاظ آمارهای "کمی" رشد چشمگیری را داشته اند، اما در تامین معیارهای مطلوب "کیفی" بازدهی مطلوبی نداشته و لذا اثربخشی برنامه های توسعه باید با حرکت به سمت الگوهای کیفی آن را جبران نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Country’s Five Development PlansRegarding Gender Justice: With Emphasis on Iran Women Higher Education and Comparing That with Universal Criteria

نویسنده [English]

  • Saeed Abbas Zadeh
چکیده [English]

One of the most effective ways of improving women conditions is studying their status in countries’ development plans so that we can depict a status for them. As a result of that, women might be able to take the most advantage ofthe development process, and the development process would benefit from womenas well. With this end in view, the present paper aims at recognizing the status of women in the development plans of the post-Islamic Revolution, with emphasis on gender justice in higher education. It examines the development plans, elucidates the status of Iranian women in higher education, and comparesit with universal criteria. The findings of the study reveal that since the third development plan the planning for achieving an ideal relation between gender and development has turned into one of the concerns of Iranian authorities yet it has been followed hastily. The findings of the study reveal that although women education has “quantitatively” improved yet in meeting“qualitative”criteria it has not been so efficient. So, to compensate for this shortcoming, the development plans must be effectively directed towards qualitative models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development plans
  • women
  • Gender justice
  • Higher Education