شناسایی «تصورات قالبی جنسیتی» در شهر تهران: گسست یا تداوم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

در این مقاله شناسایی «تصورات قالبیِ جنسیتی در سطح شهر تهران» مورد بررسی قرار می‌گیرد.اهمیت شناسایی تصورات قالبی جنسیتی از آن روست که شناخت آنها به مثابه جزِشناختیِ نگرش از شیوه‌های موثرِ فهم رفتارهای غالبِ افراد در جامعه است. مساله اصلیِ نگارنده این است که، تصورات قالبی جنسیتی در این تحقیق نسبت به تحقیقات پیشین از چه روندی پیروی می‌کنند؟ گسست یا تداوم. در این راستا هدف اصلی، شناسایی تصورات قالبی جنسیتی شهر تهران است. روش تحقیقِ کمی و از نوع پیمایش است. گرد آوری اطلاعات این پژوهش، از طریق مراجعه به متون و تکمیل  پرسشنامه در میان 300 پاسخگو  به صورت تصادفی و تحلیل آن از طریق بهره گیری از آمار های توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ویژگی های «مهربان»، «حساس»، «ملایم»، «هیجانی»، «پیرو» و«ضعیف» به ترتیب به عنوان ویژگی هایِ غالب ِ زنانه  و در مقابل، ویژگی های «با ثبات» ،«مقتدر»، «با کفایت» ،«رهبر»، «چیره دست»، «خشن» و «پرخاشگر»، به عنوان خصوصیات غالب مردانه صرف نظر از متغیرهای مستقل تحقیق معرفی شده اند. افزون بر این یافته‌های تحقیق مزبور در جهت تداوم داده‌های سایر تحقیقات، در زمینه تصورات قالبی جنسیتیِ موجود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Stereotyping:Continuation or Rupture

نویسنده [English]

  • nahid moayedhekmat
چکیده [English]

In this article gender stereotyping is to be examined in the greater Tehran area Because of the importance of the subject matter in understanding behavior and attitude of the most people, exploring it seems necessary. The research is a quantitative one. Collecting data took place through survey method in which a questionnaire is distributed among 300 respondents of accidental sample in different districts of Tehran. In the analysis descriptive and interpretive statistics are employed. The main research question was :What are the relevant gender stereotyping ? gender stereotyping is moving; are they continuing or rupturing. The findings revealed “kind”, “sensitive”, “dependent”, “emotional”, in order from the most to the milder forms of the feminine characteristics. In contrast "stable', “authoritarian "competent "”, “leadership ,“violent”,  and “rough, “were indicated as male characteristics, which meant a continuation of gender stereotyping. Furthermore, the independent variables like gender, age, occupation, income and the residential area did not show any meaningful impact. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Stereotyping
  • gender stereotyping
  • male and female characteristics