نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور بوکان

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی کیفی خشونت جنسی زناشویی علیه زنان در خانواده است. از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده‏ها استفاده شده است. این مطالعه در شهر ارومیه انجام شده است و با تعداد30 نفر از زنان خشونت‏دیده مصاحبه‏های عمیق انجام شده است. نتایج حاکی از این است که زنان آسیب‏دیده انواعی از خشونت‏ها از جمله رابطه‏ی جنسی در زمان قاعدگی، رابطه از دُبُر، تداوم بیش از حد روابط بدون توجه به خواست زن و عدم آماده‏سازی عاطفی در ابتدای روابط زناشویی راخشونت تلقی نموده و آن را تجربه کرده­اند. از نگاه زنان، شرایط بروز این نوع خشونت‏ها از سوی مردانعبارتند از فاصله‏ی طبقاتی، بیکاری، توجیهات دینی، دیدن فیلم‏های مستهجن، تفکر مردسالاری و نگاه کالایی به زن. از نظر آنان پیامدهای آن عبارتند از ناراحتی‏های عصبی، بدرفتاری مداوم با فرزندان، تنفر از شوهر، تمایل به طلاق، تنفر از مردان بطور عام و خیانت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sexual Violence in Family: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rezaei 1
  • Shirin Abdar 2

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate qualitatively the marital sexual violences against women in families. Qualitative content analysis method has been used for data analysis. This study was conducted in Urmia, and 30 violence victim women were deeply interviewed. The results indicate that victim women consider various types of experienced sexual relations, including sexual intercourse during menstruation, anal sex, excessive duration of sex regardless of women’s desire, and lack of emotional preparation at the beginning of sexual intercourse, as sexual violence. From women’s point of view, these types of violence are caused by social class distances, unemployment, religious justifications, seeing pornographic films, patriarchal thought, and considering women as men’s property. In their view, the consequences include neurological disorders, constant misbehavior with children, hatred of husbands, tendency to divorce, hatred of men in general, and betrayal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual violence
  • family
  • women
  • men
  • Violence against women
منابع
- ارنسون، الیوت(1387). روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکُرکُن، تهران: رشد.
- اعزازی، شهلا (1380). خشونت خانوادگی، زنان کتک­خورده، تهران: نشر سالی.
- افتخار، حسن و همکاران(1383). «ویژگی­های فردی قربانیان همسرآزاری در مراجعین به مراکز سازمان پزشکی قانونی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 12، ص 250-270.
- الترمذی السلمی، محمد بن عیسی، الجامع الصحیح سنن الترمذی (بی­تا)، دار إحیا التراث العربی، بیروت، بی­تا.
­- السان، مصطفی(1385). «جرم­شناسی خشونت جنسی علیه زنان»، رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 21.
-القزوینی، أبوعبدالله محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، بی­جا، بی­تا.
­-النووی، أبوزکریا یحیی بن شرف بن مری (بی­تا)، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، بی­جا.
­-بستان، حسین(1382). «کارکردهای خانواده از منظر اسلام و فمینیسم»، مجموعه مقالات حوزه و دانشگاه، شماره 35، ص 5-33.
-بگرضایی، پرویز(1382). بررسی عوامل مؤثر بر میزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه علامه طباطبایی.
­- درویش­پور، مهرداد(1378). «چرا مردان به اعمال خشونت علیه زنان ترغیب می­شوند؟»، مجله زنان، سال هشتم، شماره56، ص 50-56.
­- راس،آلن(1373). روان­شناسی شخصیت، ترجمه سیاوش جمالفر، تهران: مرکز.
- رفیعی­فر، شهرام (1387). «همایش خشونت و جنسیت در نهاد خانواده»، جامعه سالم، شماره 198، ص 3-198.
-        ­ریتزر، جورج (1374). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
-        رییسی سرتشنیزی، امراله (1381). «خشونت علیه زنان و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره­ی 1، شماره­ی 3.
-        ­سلیمی، علی؛ داوری، محمد(1386). جامعه­شناسی کجروی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
-        ­­عمید، حسن(1345). فرهنگ عمید، تهران: انتشارات کتابخانه محمد حسن علمی، چاپ دوم.
-    عیدی، الهوردیان(1384). بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر خشونت علیه زنان در شهر نقده، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
-    ­غصنفری، فیروزه(1389). «عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان»، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان، دوره دوازدهم، شماره 2.
-        کار، مهرانگیز (1379). پژوهشی در باره خشونت علیه زنان در ایران، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
-        گیدنز، آنتونی(1376). جامعه­شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نی.
-        مارابی، محسن(1384). بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر خشونت علیه زنان در استان کردستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-    مردانی حموله، مرجان؛ حیدری، هایده(1388). «برسی میزان و انواع خشونت­های اعمال شده علیه زنان و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، شماره 3،ص 180-173.
-        منیر، محمد داؤود و همکاران(1388). خشونت خانوادگی، عوامل و راهکارهای مقابله با آن، مطبعه محمد یوسف عطا، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر.
-        میرسادو، طاهره(1379). فرهنگ جامعه­شناسی، باقر ساروخانی (ویراستار)، تهران: انتشارات سروش، جلد دوم.
-        ناز­پرور، بشیر (1381). «همسرآزاری»، فصلنامه پژوهش زنان، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، شماره 3،ص 45-66.
 
-        ­Blanca M. R., Bonnie E. C.(2004). Lifetime Abuse and MentalHealth Distress Among English– speaking Latinas. AFFILIA: Journal of Women and Social Work (AFF). 19.239-256.
 
-        Ferrari Audi ,C.A. , Segall – Correa, A., Santiago, M. (2008). Violence AgainstPregnant Women: Prevalence and associated. Rev SaúdePública 2008;42(5)
 
-        Gells,R.J.&Straus,M.A.(1979)."Determinants of violence inthe family"inW. R.Burre,R.Hill,F.J.Nye&L.l.Reiss(E.d).Contemporary Theories about the Family. New York :Free Press.
 
-        Glaser, B.&Strauss. A. (1967). Discovery of grounded theory, Transaction Publishers, U.S Publisher.
 
-        Harn, L., &Rad, F. T. (2008). Tackling domestic violence. New York: open University press.
 
-        Mirrless,C.(1999).Domestic violence:Findings Form a new British crime survey Self –Completion questionnaire. London: Home Office Research Studies.