نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ایلام

چکیده

در این نوشتار اثبات اعسار زوج از راه بینه واستصحاب وتأثیر آن بر حقوق زوجه همانند اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارائی، مهریه، نفقه وحق حبس مورد کنکاش قرار گرفته .به وضعیت مطالبه حقوق زوجه در فرض اعسار وایسار از نظر فقه وقانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است. لزوم اقامه بینه واجرای استصحاب در اثبات دعوای اعسار در صورتی  که زوج، حالت سابقش مجهول یا مسبوق به ایسار باشد یا اینکه در سابق گاهی اعسار و گاهی ایسار بر وی وارد شده ،ودر حال حاضر وضعیتش معلوم نباشد مورد بحث واقع شده ومشخص گردیده که اثبات خلاف اصل اعسار بر عهده زوجه است. حق حبس ایجاد شده برای زوجه در نکاح به وسیله اعسار زوج ساقط نمی شود، تنها در مورداعسار، زوجه تا زمان توانگری زوج، دیگر نمی تواند مهریه خود را مطالبه کند، ولی حق حبس او محفوظ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spouse Insolvency Demonstration and Its Effect on Wife’s Rights

نویسندگان [English]

  • Abdoljabar Zargoosh Nasab
  • Jalal Naderi

چکیده [English]

In this paper, the demonstration of spouse insolvency through evidences and the validity of previous statues (Istishab) and its affect on wife’s rights, such as dowry, alimony, matrimony donation, remuneration, and right to imprisonment, have been explored. And through analytic-descriptive method the status of the claim for the wife’s rights based on the assumption of insolvency in terms of jurisprudence and also the manner of execution of financial convictions have been addressed. As we have discussed the burden of proof of insolvency of spouse is on the shoulder of wife. The right to imprisonment is not nullified by the insolvency of spouse. In the case of insolvency, wife can’t demand her dowry until the financial capability of her spouse but her right to imprisonment is preserved for her

کلیدواژه‌ها [English]

  • wife’s Rights
  • Istishab
  • Evidence
  • the case of insolvency
  • spouse
 
 - آشتیانی، میرزا محمدحسن (1425). کتاب القضاء، چاپ اول، قم : انتشارات زهیر.
- ابن زهره، حمزه(1417). غنیة النزوع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم: مؤسسة امام صادق علیه السلام.
- ارباطی،بابک(1386). مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه شماره83/2/31-7/102.
-اسکینی، ربیعا(1387).، ورشکستگی وتصفیه امور ورشکسته، تهران: انتشارات سمت.
- امامی، سیدحسن(1370). حقوق مدنی، چاپ ششم ،تهران: انتشارات اسلامیّه.
 -انصاری، مرتضی(1415).القضاء والشهادات، چاپ اول، قم : کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
-بحرانی، یوسف(1405). الحدائق الناضرة،قم: انتشارات وابسته به جامعه مدرسین قم.
-جبعی عاملی، زین الدین(1396).الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تصحیح وتعلیق سیدمحمد کلانتر،قم : انتشارات علمیه.
-جعفری لنگرودی، محمد( 1376). حقوق خانواده، تهران: کتابخانه گنج دانش.
-حلی،حسن بن یوسف(1410). ارشاد الاذهان، چاپ اول ،قم: مؤسسه نشر اسلامی.
-حلّی،حسن بن یوسف(1411).تبصره المتعلمین فی احکام الدین،  چاپ اول، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-حلی، حسن بن یوسف(1420). تحریر الاحکام، چاپ اول،قم:مؤسسه الامام الصادق (ع).
-حلّی،حسن بن یوسف(1414).تذکرة الفقهاء،چاپ اول، قم : مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام .
-حلّی، حسن بن یوسف(1413). قواعد الأحکام ،چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-خوانساری، احمد(1364). جامع المدارک، چاپ دوم، تهران: مکتبة الصدوق.
-رشتی، میرزا حبیب الله(1401). کتاب القضاء ، چاپ اول، قم : دارالقرآن الکریم.
-روحانی، سیدمحمدصادق(1414). فقه الصادق (ع)، چاپ سوم، قم: دارالکتب.
- روشن،محمد وحسن محمدی(1392).((تأثیر ورشکستگی واعسار زوج بر مطالبات زوجه)) فصلنامه خانواده پژوهی، سال نهم،شماره33.
-روشن،محمد(1384). بررسی فقهی وحقوقی اعسار،افلاس وورشکستگی،تهران: انتشارات فردوسی.
- سیمایی صلاف، حسین، طباطبائی، مهدی(1394). ((رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار))، نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره 10‌.
-شهیدی، سیدمهدی(1375). مجموعه مقالات حقوقی، تهران، نشر دانش.
-صفایی، حسین؛ امامی،اسدالله(1378). حقوق خانواده، چاپ هفتم، تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
-طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم(1423). العروة الوثقی، قم:،مؤسسة نشر اسلامی.
-طباطبایی، سیدعلی(1422). ریاض المسائل، قم: مؤسسة نشر اسلامی.
-طوسی،  ابوجعفرمحمدبن حسن(1407).تهذیب‌الأحکام ،چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
-.................................................(1417). الخلاف،قم : موسسه نشر اسلامی.
-فاضل لنکرانی، محمد(1420). تفصیل الشریعه ، قم: مرکز فقه ائمة اطهار علیهم السلام.
-کاتوزیان،ناصر(1378).حقوق مدنی خانواده،تهران:  انتشارات بهمن برنا.
-.........................(1382).دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده،تهران:میزان.