نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زنان با توجه به سهم قابل توجهی که در مهاجرت‌ها دارند، نقش مهمی در سیاست‌گذاری مهاجرتی ایفا می‌کنند و توجه به شرایط آسیب‌پذیر آنها ضروری است. از اهداف این نوشتار بررسی علل و پیامدهای ناشی از زنانه شدن مهاجرت و نقد و بررسی سیاست ها و قوانین مهاجرتی با رویکرد توصیفی-تحلیلی می باشد. رویکرد امنیت انسانی به جای تأکید بر حفظ امنیت دولت، برعوامل متعدد از جمله محرومیت اقتصادی، سیاسی، آزار و اذیت، تمایز بین مهاجران داوطلبانه و اجباری و برجسته کردن این چالش ها تأکید دارد. بنابراین به دنبال شناسایی و کاهش تهدیداتی که منجر به مهاجرت های اجباری و غیرقانونی می شود می باشد. پژوهش حاضر تأکیددارد برای کاهش آسیب ها و افزایش فرصت های ناشی از زنانه شدن مهاجرت، باید سیاست ها ی توسعه و قوانین مهاجرت بازتاب نیازهای مختلف زنان باشد وهمکاری در تمام سطوح مختلف جامعه بین المللی، ملی، جامعه مدنی، سازمان های توسعه و بشردوستانه برای حمایت از حقوق زنان مهاجر، ارائه و ارزشیابی سیاست ها و قوانین مهاجرتی در راستای کاهش بین سیاست و عمل، داده ها و اطلاعات براساس تفکیک جنسیتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Causes and the Consequences of the Feminizationof International Migration in the Light of Human Security with an Emphasis on International Law: Challenges and Solutions

نویسنده [English]

  • Anahita Seifi

چکیده [English]

Given the significant contribution women make in immigration, they play an important role in immigration policies, and there is a need to pay attention to their vulnerable situations. The purpose of this paper is to investigate, through an analytic-descriptive method, the causes and consequences of the feminization of immigration and to review and criticize the immigration policies and laws.
Instead of emphasizing on the security of the state, the human security approach emphasizes many factors, including economic and political deprivation, persecution, the distinction between voluntary and compulsory emigrants, and highlighting these challenges.
The present research emphasizes that in order to reduce the damages and increase the opportunities arising from the feminization of migration, development policies and immigration policies should reflect the different needs of women, and in order to protect the rights of immigrant women, the cooperation of all levels of the international community, national, civil society, development organizations and humanitarian organizations is a necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immigration
  • Human Security
  • International Immigration
  • International Human Rights Documents
  • Immigration Policies
 فارسی
کتاب
کتاب راهنما ،(2010)، پاسخ های مؤثر پلیس به خشونت علیه زنان، دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل، انتشارات سازمان ملل
 
زرقانی،سیدهادی،سجاسی قیداری، حمداله، موسوی، زهرا، (1395)، درامدی برمهاجرت و امنیت، تهران، انتشارات انجمن ژئوپولیتیک ایران.
 
 خاوری نژاد، سعید،(1393)، اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران، بررسی جنبه های نظری و عملی مهاجرت نخبگان ایرانی در سال های 90-1370،  تهران: انتشارات دنیای اقتصاد
 
مقالات
 
افروغ، عبدالمحمد، زارعی، مصطفی، (1394)،" بررسی قاچاق انسان در قوانین ایران و حقوق بین الملل و تأثیر متقابل مهاجرت بر آن"، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، سال ششم، شماره 24
 
سجادپور، کاظم،(1384)،" چارچوب های مفهومی و عملیاتی در مدیریت مهاجرت بین المللی مطالعه موردی ایران"، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 78، شماره مقاله 651
 
صادقی، رسول، ولدوند، لیلا، (1394)، " تحلیل جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در مهاجرت های داخلی در ایران"، دو فصلنامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر، سال چهارم، شماره 7
 
صادقلو،طاهره،(1393)،" تبیین مفهومی علل و بازخوردهای زنانه (مونث) شدن مهاجرت های روستایی"، همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 
عباسی، محمود، دهقانی، غزاله، رضایی، راحله، (1394)،" الزامات حقوقی اسناد بین المللی در قبال بهداشت و سلامت عمومی و چالش های فراروی آن"، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره 33، شماره 2.
 
فریدونی، احمد، (1393)، بررسی حقوق کارگران مهاجر از دیدگاه سازمان بین المللی کار با نگاهی تطبیقی به نظام حقوق ایران، دانشگاه سمنان، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ، گروه حقوق
 
فتحی، الهام،(1395)،" تقویت منابع تولید آمار مهاجرت بین المللی در ایران، چالش ها و راهکارها، آمار، شماره 19، ص 27. فابل دسترسی در سایت:
Downloaded from amar.srtc.ac.ir at 10:47 IRST on Wednesday January 11 th,2017
 
مشفق، محمود، خزایی، معصومه (1394)،  تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال هفدهم، شماره 67
 
مؤمنی زاده، ندا، (1393)،"تحلیل مقایسه ای در خصوص زنان سرپرست خانوار"، مجله اقتصادی، شماره های 3و4
 
وثوقی، منصور، حجتی، مجید، (1391)، "مهاجران بین الملل، مشارکت کنندگان در توسعه ی زادگاهی، مورد مطالعه شهر لار"، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره دوم
 
یزدان پناه درو، (1394)، "بررسی ازدواج مردان مهاجر افغانی با دختران ایرانی و آثار و پیامدهای اجتماعی آن بر کشوربر مبنای جغرافیای جرم وآسیب های اجتماعی"، زن در فرهنگ و هنر، دوره 7، شماره 3
پایان نامه ها:
پورعزیزی مردخه،فاطمه،(1390)، مهاجرت بین المللی و حقوق بشر، دانشگده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
لاتین
Anderson,Bridget,(2015),”The Challenge and Opportunity of Migration From agender Perspective , European Commission
 
Birchall, Jenny,(2016), Gender, Age and Migration An Extended Briefing, Bdidge Development-Gender, Institute of  Development Studies (IDS)
 
Best Practice Guide Inter-Agency Community-Based Complaint Mechanisms (2016), Protection AGAINT Sexual Exploitation and Abuse IASC Inter-Agency standing committee Iom, The un Refuge Agency UNHCR Publisher: international organization for Migration, Website:www.iom.int
 
Caarls, Kim, Mazzucato, Valentina,(2016), “Transnational relationships and reunification: chanaian Couples Between Ghana and Europe Demographic Research A peer-reviewed, open-access journal of population sciences Vol.34, Article 21, pages 587-614, 24 march 2016. available at:http://www.demographic-reserch.org/vol.34/DoI:10.4054/Demres
Fleury, Anjali ,(2016), “Understanding Women and Migration: A Literature Review  knomad Working Paper 8
 
Fukuda, Parr, S. & Messineo, C. (2012), Human Security: A Critical Review of the literature, Centre for Research on  Peace and  Development  (CRPD) Working Paper, No. 11, Available at: //http:// www.kuleuven. be/ crpd
 
General Comment No.26 0n Women Migrant Workers, CEDAW/c/2009/wp.1/R,2 december,2008
 
Goums, Amanda,(2016),”The Feminization of Migration, see discussions, state and author profiles for this publication at: http://www.research gate.net/publication/268056291, Department of political science university of Stellenbosch
 
Kholmatova, Nodria, (2016), “Changing the Face of Labor Migration? Feminization of  Labor Migration By Nodira Kholmatova PHD Researcher , European university Institute , Florence , Italy
 
Karen, Oreilly, (2012), L ough borough university Institutional Repository International Migration and Social theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan the definitive, pub;ished, version of record is available here: http://www.palgrave.com . publisher: palgrave macmillan Karen oreilly full details of thid licence are available at: https;// creative commons.org , http://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui bitstream/2134/156
 
Lori L. Heisse, Jacqueline Pitanguy and Adrienne Germain, Violence against Women: The Hidden Health Burden, World Bank
Discussion Paper No. 255 (Washington, D.C., World Bank, 1994
 
Messias, Johnnatan, Benevenuto, Fabricio, Weber, Ingmar,  Zagheni,Emilio,(2016),”From Migration Corridors to clusters: The Value, of goole data for migration studies. http//www.researchgate.net/publication/304789166 conference paper
Nicolas, Cesar,(2007),”Feminization of Migration, Working Paper 1, United nations international Research and Training Institute For The Advantcement of Women,”The Feminization of International Labor Migration, Website:www,un-instraw.org
Oneil, Tam,Fleury, Anjali& Foresti, Marta, (2016), Women on the move Migration, gender equality and the 2030 Agenda for  Sustainable Development , Federal Department of  Foreign Affairs FDFA, Swiss Agency forDevelopment and Cooperation SDC
 
Pillinger, Jane,(2016),” Immigrant council of  Ireland, Independent Law Center, the Feminization of migration: Experience and opportunities in Ireland, Report Commissioned by the council of Irelend
 
Piper Nicola.(2003).”Feminization of Labor Migration as Violence Against Women, International,Regional and Local Nongovernmental organization Responses in Asia”, Australian National University, Violence Against Women, Vol.9.No.6,June 2003
 
Rights of Migration Women: Achild Rights Perpective,(2016), Global Forum on Migration& Development 2nd  Edition- Bridging Paper 4- December 2016, This paper i s part of the second edition of child bridging papers for the civil society days of the global forum on migration and development, The bridging documents can be downloaded on www.terredeshommes.org
 
Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.. A/RES/70/1.(2015),http://www. un.org
 
The Right to Health, Right to Health For Low-Skilled Labour Migrants in Asean Countries , United Nations Development, 2015
 
 
Vietti, Francesca,(2013),”Human Insecurity: Understanding International Migration From a Human Security Perspective”, Journal of Migration and  Human Security,
 
Wickramasinghe,A.A.I.N,(2016), International Migration and  Migration Theories,  wijitapure wimalaratana Social affairs: A Journal for the Social sciences Vol.1,No.5,P.13. available at: http://www.social affairs journal.com
 
Zeljkovic, Goran, Ognjanovic, Maja,(2016),”Human Security BRIFF the Balkan Migration Route , Human Security studies, university of Belgrade. Volume 1. www. Conference.human security.info