نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

قدرت و سیاست در جهان مدرن همراه با خشونت و منازعه تعریف می شود . نگارندة این مقاله پیشنهاد می کند تا در کنار مردان، زنان نیز با حضور مادرانه شان در تصمیم گیری های کلان و سیاست ورزی های ملی و جهانی مشارکت داشته باشند تا صلح و مهربانی بر جوامع ملی و جهانی حاکم شود؛ تعاملات هم افزایانه در قدرت و سیاست، جایگزین تقابل های مخرب کنونی گردد؛ و به بیانی دیگر مادرانگی از حوزة خصوصی به حوزة عمومی تسری یابد. در این مقاله نظریه های معرفت شناسانه فیلسوفان زنانه نگر در انتقاد از عدم حضور زنان در قدرت و  سیاست مدرن، در کنار آموزه های معرفت شناسانه اسلامی مطرح شده است تا در هر دو فرهنگ غربی و اسلامی، حضور برابر زنان در کنار مردان فضایی امن و مسالمت جویانه برای جوامع بشری ایجاد کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Maternal Presence of Women in Power and Politics

نویسنده [English]

  • Maryam Sanepour

چکیده [English]

In the modern world, power and politics are defined with violence and conflict. The author of this paper suggests that, along with men, women, with their maternal presence, should participate in large-scale decision-making and national and global policies to rule peace and kindly on national and global societies; increasing interactions between power and politics replaces the current destructive confrontation; in other words, maternity extends from the private sphere to the public domain. In this paper, the epistemological theories of feminist philosophers have been presented in criticizing the lack of women in power and modern politics, along with Islamic epistemological teachings, to show that in both Western and Islamic culture, equal representation of women alongside men brings about safe and peace space for human societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • Politics
  • woman
  • Islam
  • feminism
  • Modernity
ـ قرآن کریم
-        بهشتی، احمد، زنان قهرمان،انتشارات آیین جعفری،1368
-        صانع پور، مریم، « فلسفه دین زن باورانه» ، رهیافت های فکری  - فلسفی معاصر در غرب، جلد ششم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389
ـ طباطبائی، محمدحسین،‌ المیزان فی تفسیر القرآن، ‌ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، کانون انتشارات محمدی، تهران، 1361.
ـ محلاتی، شیخ‌ذبیح‌الله، ریاحین الشریعه، دارلکتب اسلامیه، تهران، 1368؛

 

-        Alcoff, Linda and Potter, Elizaberth (eds). Feminist Epistemologies. London: Routledge. 1993
-        Anderson, Pamella sue, A Feminist Philosophy of Religion, Blackwell. 1998
-        Aquinas, Thomas.. Summa Theologia, trans. Fathers of the English Dominican Provice. Westrminster, MD: Christian Classics. 1981
 
-Nicholson, Linda j. & Potter, Elizabet, Feminism, Postmodernism, Routledge, New York and London. , 1990
-Frazer, Elizabeth & Hornsby, Jennifer, A Reader in Feminist Ethics ,Blackwell, Oxford uk & Cambridge USA,1992
 -Donaldson, Loura E. & Puj-lan, Kwok, Post Colonialism, Feminism & Religious Discourse, Routledge, New York and London. 2002
-        Aristotle, The Complete Works of Aristotle. The Revised Oxford Translation, ed. Jonathan Barnes. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1984 (1912-52)
-        Mukta, Parita, Upholding the Common Life: The Community of Mirabai. Delhi: Oxford University Press. 1994
-        Nietzsche, Friedrich. On the Genealogy of Morals, trans. Walter Kaufman. New York: Vintage Books. 1989.
-        Pateman, Carole,The Sexual Cotract,Cambridge, Polity Press,1988
-        Nusbaum, Martha. Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1986
-        Lloyd, Genevieve.. The Man of Reason: ‘Male’ and ‘Female’ in Western Philosophy. London: Routledge. 1993 (1984)
-         Green, Karen ,The Women of Reason: Feminism, Humanism and Political Thought. Oxford: Polity Press. . 1995.
-        Mernissi, Fatima, ,Women’s Rebellion and Islamic Memory, London, Zed Books.  1996
 

-         Nancy Fraser, Nancy & Sandra Lee Bartky, Revaluing French Feminism, Indiana University Press, 1992

-         Hooks, Bell, Yearning: Race, Gender and Cultural Politics, Boston, MA: South End Press.1990