نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیآت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه اقتصاد و تجارت بین الملل

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر  است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به قوانین کیفری اقدام به سقط جنین می کنند.زمینه های قانونی سقط می تواند شامل تهدید حیات مادر،اختلالات جنینی و تجاوز جنسی باشد.ما در این مقاله سعی­مان بر این است که ، بصورت اجمالی از نقطه نظر فقهی حقوقی به مسئله سقط جنین در ایران پرداخته ودر ادامه قوانین کیفری ایران را با حقوق کیفری ژاپن تطبیق و مقایسه قرار داده و رهیافت آن را مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Abortion from the point of view of (Shi'a) Jurisprudence and Iranian Criminal Law In comparison with Japan's criminal law

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Fallahnejad 1
  • Triafa AghaMajidi 2
  • Fateme Azizadeh 3

چکیده [English]

One of the most important social problems and one of the most controversial issues in the law of the present age is abortion. Considering the various components involved in the abortion rules in each country, many procedures can be distinguished in the world. Most countries have different attitudes toward abortion at different times. Social developments and women's participation in the social and economic spheres have led to inconsistencies in theoretical and practical aspects, and women abort usually regardless of criminal laws. Legal issues of abortion can include the threat to mother's life, fetal disorders and sexual assault. In this article, from a legal jurisprudential point of view, we attempt to address briefly the issue of abortion in Iran and also compare the criminal laws of Iran with Japan's criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortion
  • jurisprudence
  • Spirit
  • Diye
  • Punishment
  • Iran
  • Japan
کتب
1-احمد ادریس، عوض، ترجمه علیرضا فیض، دیه،انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،تهران، چاپ دوم،1377.
2-اردبیلی،محمد علی،حقوق جزای عمومی،جلد نخست،ناشر میزان،تهران،چاپ چهل و هشتم،پائیز 1395.
3-آقائی نیا ،حسین ، جرائم علیه اشخاص ( جنایات )ناشر میزان، چاپ پانزدهم ،پائیز 1395.
4-الهی منش ، محمد رضا / مردادی ،محسن ،جرائم علیه اشخاص، ناشر مجد، چاپ اول 1392.
5-پاد، ابراهیم ،حقوق کیفری اختصاصی،ناشر دانشگاه تهران،چاپ اول،تهران 1385.
6-حسینی خامنه ای،علی،رساله اجوبه الستفتائات،(ترجه فارسی)انتشارات بین المللی هدی،چاپ اول،1380.
7-حسینی خامنه ای،علی،رساله اجوبه الستفتائات،(ترجه فارسی)انتشارات بین المللی هدی،چاپ چهاردهم،1383.
8-شامیباتی ، هوشنگ ،حقوق جزای اختصاصی ،جلد اول ،ناشر مجد، چاپ سوم،سال1395
9-محقق داماد،سید مصطفی،تحقیقیدر مورد سقط جنین،عوارض،مسائل و موضوعات پیرامون آن،مجموعه مقالات اخلاقیپزشکی،مشروح مقالات ارائه شده به اولین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی،مرکز مطالعات و اخلاق پزشکی ،تهران 1373.10-معین ،محمد،فرهنگ فارسی،ناشر امیرکبیر،جلد دوم،چاپ هشتم،سال1371.
11-میر محمد صادقی،محمد،جرائم علیه اشخاص ، ناشر میزان ،تهران،چاپ یازدهم، پائیز1392.
مقالات
1-اختری ،الهام،سقط جنین از ایران باستان تا ایران امروز،مجله زنان مامائی و نازایی ایران،دوره نوزدهم،شماره40،اسفند1395.
2-تقی پور،علیرضا/متقی،فاطمه،بررسی فقهی و حقوقی ماده واحده سقط درمانی،مجله پژوهش علوم انسانی،سال پانزدهم،شماره36،زمستان 1393.
3-حسین رشیدی،بتول و همکاران،بررسی روند بروز حاملگی ناخواسته و سقط عمدی در تهران:1360-1393،مجله دانشکده و انستیتو تحقیقات بهداشتی، ،دوره 14،شماره دوم،تابستان1395.
4-قربانی،زهرا/باقری ،شهلا،بررسی تطبیقی وضعیت سقط جنین در ایران و جهان،فصلنامه بانوان شیعه،شماره 22،سال ششم،1388.
5-نیکزاد،عباس/جورسرایی،سیدغلامعلی،بررسی سقط جنین از دیدگاه فقهی،نشریه اسلام وسلامت،دانشگاه علوم پزشکی بابل،دوره اول،شماره اول،بهار 93.
قوانین
1-قانون مجازات اسلامی(ق.م.ا)مصوب سال 1392 و تعزیرات 1375
2-قانون مجازات ژاپن(ق.م.ژ)
 
منابع لاتین
1-Barnhart, Michael G. (1995) Buddhism and the Morality of Abortion, December 12, 2006, Journal of Buddhist Ethics, 5. Retrieved August 10, 2006.
2-Harvey, Peter, Introduction to Buddhist Ethics (2000)  ,Cambridge  University Press. 
3-Katio, Masea Women's Rights? The politics of Eugenic Abortion in Modern Japan,   Amesterdam   University   Press  ,2009.
4-Noel, Wiliams, The  Right to Life in Japan, New York, 2002.
5-Shih, Fang-Long (September 2002),"Review of The  Haunting  Fetus: Abortion, Sexuality, and the Spirit World in Taiwan". The China Quarterly (171)