نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 ‌پژوهشگاه‌ علوم‌انسانی‌ و مطالعات‌اجتماعی‌

3 دانشگاه شاهد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه جنسیت با شهروندی زیست محیطی در بین سه منطقه(3-11-19) شهر تهران می­پردازد. پژوهش حاضر با روش پیمایش انجام شده است و جمیعت آماری تحقیق شهروندان 18 تا60 سال ساکن شهر تهران و  نمونه تحقیق 384 نفر و ابزار این پژوهش پرسشنامه می­باشد. یافته­های به دست آمده نشان می­دهند که زنان از نظر زیست محیطی نسبت به مردان آگاه ترند و بیشتر در فعالیت های حفاظت از محیط زیست از قبیل خرید آگاهانه کالاهای سازگار با محیط زیست، عدم ریختن آشغال در محیط و... درگیر هستند و به عبارتی میزان شهروندی زیست محیطی زنان بالاتر از مردان است، همچنین در بین سه منطقه تهران (3، 11،19)، شهروندی زیست محیطی منطقه سه از همه بالاتر بوده که در این منطقه هم زنان نسبت به مردان ارتباط بهتری با زیست محیط داشته اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Gender and Environmental Citizenship (Case Study: 3rd, 11th and 19th Districts of Tehran)

نویسندگان [English]

 • Asghar Ahmadi 1
 • Ghasem Meshkini 2
 • Hossein Saber Demirchi 3

چکیده [English]

The present study examines the relationship between gender and environmental citizenship in three districts of Tehran (3, 11, and 19), using a survey method. The statistical population of the study was citizens of Tehran aged 18 to 60 years old, the sample was 384 people, and the research tool was questionnaire. The findings show that women are environmentally more aware and concerned than men and are more involved in environmental conservation activities, such as purchasing environmentally friendly goods, not throwing garbage on environment and so on ... In other words, the level of environmental citizenship of women is higher than that of men. Also, among the three districts of Tehran, the environmental citizenship of the 3rd district is highest; in this district, women have a better relationship with environment than men.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gender
 • citizenship
 • environment
 • environmental behavior
 1.  

  1. اروین، آلن. جامعه شناسی و محیط زیست. ترجمه صادق صالحی(1393). انتشارات دانشگاه مازندران
  2. اکبری،.حسین(1391). نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیست، فصلنامه زن درتوسعه و سیاست. دوره 10 شماره 4زمستان 1391ص37-56
  3. بابایی، م و صفا، ش. (1389).  بررسی نحوه جلب مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست. چکیده مقالات همایش ملی منابع طبیعی، آسیب ها و چالش ها، پژوهش های کاربردی، راهکارهای عملی. دانشگاه ایلام
  4. بوتکین، دانیل. کلر، ادوارد: شناخت محیط زیست، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده . (1392). انتشارات جهاد دانشگاهی.
  5. توسلی، غلامعباس، دادهیر (1388)، مناسبات دانش و سیاست در یک جامعه مخاطره آمیز تاملی جامعه: شناختی بر شکل گیری جوامع مخاطره آمیز نظارتی در عصر حاضر: جامعه شناسی ایران: دوره دهم زمستان  شماره 4؛ ص22-42
  6. جدا, مرضیه(1395). نقش زنان در توسعه پایدار زیست محیطی ( مطالعه موردی نقش زنان در شرکت پالایش نفت تهران ). همایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
  7. رحمانی، بیژن. مجیدی، بتول(1388). عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در حفظ محیط زیست شهری، با تاکید برنگرش اکوفمینیستی: مطالعه ی موردی: مناطق 6و 8 شهرداری شهر تهران. فصلنامه جغرافیایی آمایش، شماره 7
  8. ساتن، فیلیپ(1392)، جامعه شناسی محیط زیست ، ترجمه صادق صالحی ، تهران :انتشارات سمت، چاپ اول
  9. شبیری، محمد، شمسی پاپکیاده، زهرا، ابراهیمی، هادی (1392)، اثرات اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی بر طبیعت گردی (مورد مطالعه: دانشآموزان مدارس لنگرود). مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری. سال دوم، شماره ی 7، زمستان 1392.ص 162-148
  10. شیرزاداجیرلو، جهان. شیرزاداجیرلو، شیرین(1391)،  آلودگی وخطرات ناشی از آن. دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیظ زیست 1391
  11. صالحی، صادق . کبیری، افشار. کریم زاده، سارا(1395). بررسی نقش جنسیت در جهت گیری های زیست محیطی. علوم و تکنولوژی هحیط زیست، دوره هجدهن، شواره یک، بهار95
  12. علیرضانژاد،  سهیلا. سرایی، حسن(1390). تاثیر متقابل بین تغییر در نقش های سنتی زنان در سطح اجتماعات محلی و بهبود در وضعیت محیط زیست، مطالعه موردی: نگاهی به پروژه های برنامه کمک های کوچک محیط زیست جهانی در ایران. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال سوم/شماره دوم/بهار1390
  13. مختاری ملک آبادی، رضا. عبداللهی،عظیمه. صادقی، حمید رضا (1393)، تحلیل بازشناسی رفتارهای زیست محیطی شهری. مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال پنجم، شماره 18. ص1-10
  14. مرکز آمار ایران( 1390 )، سالنامه آماری ایران، تهران، مرکز آمار ایران.
  15. نجفیان، محسن. روح انگیز، نامداری(1391). بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر عملکرد زنان در حفظ محیط زیست. سال سوم. شماره یازدهم. بهار 139. ص89-98
  16. یوسفی، آرش( 1381 ) تغییر الگوهای مصرف ناپایدار، فصلنامة محیط زیست، شمارة 37

  17. Dobson .Andrew. Environmental Citizenship: Towards Sustainable Development:، Sust. Dev. 15, 276–285 (2007)

  18-Dankelman،Iwomen agent of change for the environment”.www.aaws07.org/english3/speech/5.2.IreneDankelman.pdf accessed on

  19-Dunlap, R.E. (2008) the New Environmental Paradigm Scale: From Environmental Sociology. Westport, CT: Greenwood Press, pp. 482-525.