نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سبز آمل

2 پژوهشگاه‌ علوم اسلامی‌ امام صادق(ع)

چکیده

گرایش دختران به سمت داشتن اندامی­مانکن، دستکاری در ویژگی­هایِ ظاهری و ساخت بدن­اجتماعی از پیامدهای جامعه­مصرفی است؛ که یکی از دلایل آن، الگوپذیری دختران از عروسک­های دوران کودکی می­باشد. از آنجایی که دختران­جوان نسبت به اندام خود حساسیت بیشتری دارند و معمولا درکودکی از عروسک­باربی الگوبرداری کرده­اند؛ تحت تاثیر فرهنگ­باربی یعنی مانکنیسم قرار می­گیرند.لذا هدف­اصلی انجام این پژوهش بررسی تاثیر عروسک­باربی بر گرایش دختران به مانکنیسم در میان سایر عواملِ­فردی، خانوادگی،اجتماعی و رسانه­ایی می­باشد. که به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در حجم نمونه335 نفر انجام شد روش نمونه گیری تصادفی­ساده می باشد و چارچوب­نظری مورد استفاده، نظریه صنعت­فرهنگ، بازاندیشی و کاشت است. بطورکلی یافته­ها نشان می­دهد: عروسک­های دوران­کودکی، بخصوص باربی که چهره و اندام دختری­جوان دارد و صنایع زیادی جهت تبلیغ آن بکار گرفته شده، الگویی را به کودک ارائه می­دهند که در دوران نوجوانی و جوانی با آن به همسان­سازی می­پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Affective factors on Girl's Tendency to Mannequinism Case Study: The particular Impact of Barbie Dolls, among others, on the Girls’ Tendency toward Mannequinism

نویسندگان [English]

 • Najmehi Khani Hanjan 1
 • Hooman Alvandi 2

چکیده [English]

Girls’ tendency to be like a Mannequin and to manipulate their apparent characteristics and to constructs their social body is of the consequences of consumer community, one of the reasons of which is that they regard their childhood dolls as their models. Since young girls are more concerned about their bodies and typically have regarded their childhood Barbie dolls as their models, they are influenced by the culture of Barbies i.e. Mannequinism. The purpose of this research is to investigate the effects of Barbie dolls, among other factors such as family, social and media, on Girls' tendency toward Mannequinism. In doing so a survey was conducted using questionnaire in a sample size of 335 people. The random sampling method was used and the used theoretical framework was culture industry theory and rethinking theory. In general, findings show that childhood dolls, especially Barbie which has the face and body of a young girl for which many industries have been advertising, provide a model for girl that, during her adolescence and youth, she will try to match with it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • culture industry
 • mannequin
 • Barbie doll
 1. 1-  آدرنو،تئودور(1385).زبان اصالت، ترجمه سیاوش جمادی،تهران: نشر ققنوس

   

  2-  اخلاصی،ابراهیم(1386).«بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مدیریت بدن در زنان شهر شیراز» پایان­نامه کارشناسی­ارشد،دانشکده­ادبیات­دانشگاه­اصفهان

  3-  استریناتی، دومینیک(1380).مقدمه­ای بر نظریه­های فرهنگ عامه، ترجمه ثریا پاک­نظر،تهران: نشرگام­نو

  4-  استریناتی، دومینگ(1392).مقدمه­ای بر نظریه­های فرهنگ عامه، ثریا پاک­نظر، تهران: نشر کتابخانه فروردین

  5-  بشیر، حسن(1391).«کارکرد الگویی شخصیت­پردازی بر مخاطب؛ مطالعه موردی عروسک­باربی»، فصلنامه علمی­پژوهشی دین و ارتباطات، سال نوزدهم، شماره اول(پیاپی41)صص5-35

  6-  بوردالوا، هلن(1382)«تکنولوژی وفرهنگ»، روزنامه همشهری، سال یازدهم،شماره 3014

  7-  حقیقتیان، منصور، ابراهیم انصاری، شیرین عسگری(1391).«تناسب­اندام و رابطه آن با عوامل اجتماعی روانی»، مطالعات­اجتماعی­روانشناختی­زنان، سال دهم شماره 4

  8-  ذکائی، محمد سعید(1386).«جوانان،بدن و فرهنگ تناسب» فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول شماره 1

  9-     رضایی،احمد وهمکاران(1389).«مدیریت­بدن وارتباط آن با عوامل اجتماعی در بین دختران دانشگاه مازندران»، مطالعات­راهبردی­زنان،شماره47

  10- ساروخانی،باقر(1375).جامعه­شناسی وسایل­ارتباط جمعی، تهران: ناشر اطلاعات، چاپ ششم

   

  11-   سعیدی،روح­الامین(1387).صنعت فرهنگ- کندوکاوی در اندیشه مکتب فرانکفورت، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  12- سعیدی،علی­اصغر(1386).«بدن و فرهنگ­مصرفی»،ماهنامه مهندسی­فرهنگی.س2.ش14

  13- سورین ورنر، تانکاردجیمز(1384).نظریه­های ارتباطات،ترجمه علیرضا دهقان،تهران:انتشارات دانشگاه تهران

  14- صدیق­سروستانی،رحمت­الله(1387).آسیب­شناسی­اجتماعی جامعه­شناسی انحرافات­اجتماعی،تهران: نشرسمت

  15- صفوی،محبوبه، محمودی،محمود،روشندل،اعظم(1388).«بررسی تصویرذهنی از جسم و ارتباط آن با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران­مرکز»،مجله علوم­پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی،16-2

  16- عباسی قادی، مجتبی، خلیلی­کاشانی،مرتضی(1390).تاثیر اینترنت بر هویت­ملی، تهران : پژوهشکده­مطالعات راهبردی

  17- فاضلی،محمد(1386).مصرف­وسبک­زندگی،­ قم:صبح­صادق

  18- فاضلی،نعمت الله(1393).تاریخ فرهنگی ایران مدرن،تهران پژوهشگاه­علوم­انسانی و مطالعات­فرهنگی

  19- قلی زاده،آذر(1388).جامعه­شناسی­فرهنگی،جزوه­آموزشی

  20- گیدنز،آنتونی(1378).تجدد وتشخص:جامعه وهویت شخصی در عصر جدید.ترجمه ناصر موفقیان،تهرا:نی

  21- گیدنز، آنتونی(1385).تجدد وتشخص،ترجمه ناصر موفقیان.تهران:نشرنی

  22- گیدنز،آنتونی(1386).جامعه­شناسی،حسن چاووشیان.تهران:نشرنی

  23- لطف آبادی،حسین(1378).روانشناسی­رشد­نوجوانی،جوانی،بزرگسالی،تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم­انسانی­دانشگاه­ها

  1. Krik .David."The Social Construction of the Body in Physica Eduction".London Journal of Sociology.Vol61.NO8(2002).
  2. Stice,E.,Schupak-Neuberg,E.,Shaw,H.E.,Stein,R. I.(1994).Relation of media exposure to eating disorder symptomatology:An examination of mediating mechanisms. Journal of Abnormal Psychology,103: 836-840.
  3. Mckinley, N. M. & J. S. Hyde (1996).“The Objectified body Consciousness Scale: Development and Validation”,Psychology of Women Quarterly,Vol. 20.
  4. Thompson,J.and E. Stice (2001).“Thin-ideal internalization:Mounting evidence for anew risk factor for body-image disturbance and eating pathology”,Current Directions in Psychological Science,No.10.