نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

"نابرابری جنسیتی پدیده ای است یکی از پدیده هایی است که در بیشتر جوامع بشری دیده می شود وبه عنوان یک مسئله اجتماعی، همانند سایر پدیده های اجتماعی، تحت تأثیر عوامل مختلفی است، در این تحقیق به بررسی عوامل تاثیر گذاراز قبیل "جامعه پذیری نقش جنسیتی،ایدئولوژی مردسالاری و باورهای قالبی" برنابرابری جنسیتی پرداخته شده است و ازتئوری های تلفیقی بینا رشته ای" روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و بویژه تئوریهای جامعه شناسی" استفاده شده است .پس از آن فرضیه هایی طراحی گردید.روش اجرای پژوهش، پیمایش (survey)بوده و جامعه آماری آن تمام زنان متأهل شهر بوکان و شهر میاندوآب می باشد که جمعا ً شامل "135833 "نفر می باشد.نمونه گیری در این پژوهش به روش "نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای" بوده و روش تعیین حجم نمونه ازطریق فرمول" کوکران" با حجم نمونه" 383 " انتخاب شده است. روایی متغیرها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (84/0) مورد بررسی قرارگرفت.داده ها باآزمون های آماری پیشرفته "ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل ، آزمون رگرسیون" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت..نتایج بدست آمده  نشان دادکه بین نابرابری جنسیتی و عوامل مرتبط بر آن رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender inequality and its related factors Among the women citizens of Boukan and Miandoab

نویسنده [English]

  • Aliyeh Shekarbeigi

چکیده [English]

Gender inequality is prevalent in many societies and as a social issue, as other social phenomena, is influenced by various factors. In this research, the effective factors such as ‘Gender role socialization’, ‘patriarchal ideology’ and ‘stereotypical beliefs’ on gender inequality have been addressed, and in doing so syncretist interdisciplinary theories from psychology, social psychology, and in particular sociology have been used. Subsequently, some hypotheses were propounded. The implementation method was survey, and the statistical population is all married women, 135833 people, in the cities of Boukan and Miandoab. The sampling method was multi-stages random sampling and the sample size was chosen using the ‘Cochran’ formula with the sample size of ‘383’. The reliability and the validity of variables were analyzed using factor analysis and Cronbach's alpha coefficient (0.84) respectively. The data were analyzed by the statistical tests of advanced Pearson correlation coefficient, independent t-test, and regression test. The results showed that there is a significant relationship between gender inequality and the related factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Inequality
  • gender stereotype beliefs
  • patriarchal ideology
  • and gender role socialization
  1. 1.      ایوت، پاملا، والاس، کلر،1376، درآمدی بر جامعه شناسی نگرش‌های فمنیستی، ترجمه مریم خراسانی و حمید احمدی، انتشارات دنیای مادر، تهران.
  2. 2.      احمدی،حبیب.گروسی، سعیده.(1383). بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی در خانواده های شهر کرمان و روستاهای پیرامونی. مطالعات زنان، دوره 4 ، سال 2،شماره 6،زمستان 1383، صص5-30 .
  3. 3.      افشاری، زهرا و شیبانی، ابراهیم، 1382، «نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصاد ایران»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 1، شماره 62.
  4. 4.      کار، مهرانگیز، 1367، زنان در بازار کار ایران، تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

     8.گروسی، سعیده، 1384،« بررسی تأثیر باورهای قالبی بر نابرابری جنسیتی،مورد مطالعه    شهر

9. دهنوی،جلیل.معیدفر،سعید.(1384).بررسی رابطه احساس نابرابری جنسیتی و انگیزۀ تحرک اجتماعی در دختران دانشجو،فصلنامه مطالعات زنان،سال3 ،شماره 7،بهار1384،صص 51- 76 .

10.نوابی نژاد،شکوه، 1378، روانشناسی زن، تهران: نشربانو.

Allport, G. W. 1954. THE Nature of prejudice Cambridge-

-Bourdieu,P.(1984). “Bourdieu and habitus.” Chile, pp:206-244.

--Schutz, A.(1962). Collected Papers . Vol . I , The Problem of social Reality , and vol .II, studies in Social Theory , The Hague.  

Turner, J.(1999) The structure of sociological Theory..- -.Robinson,R.V, and Wendell Bell.(1978). “ Equality, success, and social justice in England and United states.” American sociological Review 43 (April),pp: 125-143.

Volger,Carolyn and Jan Pahl(1998). “Money, Power and Inquality in Morriage”. The British Journal of Sociology, Vol.99, pp:129-138.

https://tavaana.org/nu_upload/L1_maghale_naberber_ghensyeti.doc