نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

یکی از گروه های اجتماعی که برای امرار معاش و مشارکت اجتماعی و اقتصادی خود نیاز جدی به امنیت اجتماعی دارد، گروه زنان سرپرست خانوار است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی جامعه شناختی ابعاد چهارگانه امنیت اجتماعی شامل امنیت مالی، جانی، عاطفی و ارتباطی در بین زنان سرپرست خانوار شهر تهران بوده است. در این راستا، پژوهشی پیمایشی در جامعه هدفی متشکل از 400 زن سرپرست خانوار تحت پوشش موسسات حمایتی مردم نهاد در شهر تهران که به شیوه نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه به همراه مصاحبه بود. چارچوب نظری پژوهش با بهره گیری از نظریه های امنیت اجتماعی از جمله چند بعدی و اقتصاد محور و نظریه های اقتصادی از جمله زنانه شدن فقر و بیگانگی اجتماعی تبیین و داده های حاصل از پیمایش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که زنان سرپرست خانوار در فضای خصوصی خانه و خانواده از احساس امنیت مالی، جانی، عاطفی و ارتباطی بالاتری برخوردار هستند. اما درفضای عمومی میزان احساس ابعاد امنیت اجتماعی در بین آنان کاهش چشمگیری می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Assessment of the Four Dimensions of Social Security among Women Householders (Case Study: Women Householders in Tehran)

نویسنده [English]

  • Athena Ghulam Niyrami

چکیده [English]

For making a living and social and economical participation, women householders (the heads of family), as a social group, need social security. The purpose of this investigation was to evaluate sociologically the four dimensions of social security including financial, psychological, emotional and communicational securities among women householders in Tehran. In this regard, a survey investigation was conducted on a target population of 400 women householders who are under the protection of supportive NGOs in Tehran, selected by two-stage cluster sampling. The data collection tool was questionnaire accompanying interviews. The theoretical framework of the research was explained using social security theories and economic theories such as poverty feminization and social alienation, and the data obtained from the survey were analyzed using descriptive and inferential statistics. Findings of the research showed that though women householders have a higher level of financial, psychological, emotional and financial security in their private home and family, the degree of sensing the social security dimensions decreases significantly in the public sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sociological assessment
  • women householders
  • Social Security
-کتب:
1-جغتایی،محمدتقی(1383) سیاست اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
2-محمدی،زهرا(1386) زنان سرپرست خانوار، تهران: انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان
3-نویدنیا،منیژه(1382) درآمدی بر امنیت اجتماعی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
4-نویدنیا،منیژه(1388) امنیت اجتماعی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
-مقالات:
1-سهرابی،عزت(1384)بررسی عوامل آسیب زا درارتباطات اجتماعی زنان سرپرست خانوار، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان،دانشگاه تهران
2-شادی طلب،ژاله(1384)فقردرآمدی فقط یک جنبه ازفقرزنان سرپرست خانوار، تهران: فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 3، شماره 17
3-صدیق سروستانی،رحمت الله(1376) عوامل و موانع اجتماعی امنیت درایران، همایش توسعه وامنیت عمومی، تهران: انتشارات وزارت کشور
4-معیدفر،سعید(1384)وضعیت فرهنگی-اجتماعی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، تهران: معاونت امور فرهنگی
5-نوروزی،ف و فولادی سپهر،س(1391) بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان تهران، فصلنامه راهبرد، سال 2، شماره53
-سایت ها:
1-سایت سازمان بهزیستی کشور
 
 
 
-Books:
1-Gruber,J,Wise,D(2007) social security programs and retirement around the world, A national bureau of economic research conference report
2-James,E, Edwards,A, Wong,R(2008) The gender impact of social security reform, The university of Chicago press
3- Lubuva,M, Mtani,J(2004) Urban space and security: A case of Dar es salaam, Safty audits for women,Tansania university report.
4-Midgley,J,Tang,K(2008) Social security:The economy and development,  Palgrave Macmillan Publication
5-Moorefield,Eden&Others(2007),From divorce to remarriage:Financial management and security among remarriage women, Journal of divorce and remarriage,Vol47
6-Megowan,L(1990) The determinant and consequence of female headed and household, Population conciland, The international center for research women
7-Mckay,Ailsa(2005)The future of social security policy ,London , Routledge
8-Simmon,S(1994)Quality of life in community mental health care,Journal of nurse student ,England,Vol31
-Websites:
1-Social Security  Department of ILO (2010)
2-Canadian Institute of social development (1996)