نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

این پژوهش درصدد مطالعه‌ی ‌جامعه‌شناختی دروغ‌گویی در روابط پایدار بینا جنسی در سه گروه زوج‌های ازدواج قانونی، هم‌خانگی‌ها و نامزدها است. برای دستیابی به الگوهای دروغ‌گویی در روابط بینا جنسی  به  لحاظ روشی از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که عواملی مانند احساس نا‌امنی، وابستگی اقتصادی به همسر، به دست آوردن دل همسر، و عدم تفاهم و اطمینان به رابطه زناشویی منجر به دروغ‌گویی، زوج‌های ازدواج قانونی می‌شود. همچنین عواملی مانند تسهیل و کسب رضایت متقابل، کنترل و حریم شناسی، عدم استقلال در زندگی منجر به دروغ‌گویی زوج‌های نامزد می‌شود و در زوج‌های هم‌خانه‌ای عدم تعهد و مسؤولیت‌پذیری، خودخواهی و پیگیری خواسته‌های فردی و محدودیتهای خانوادگی و فرهنگی منجر به دروغ‌گویی آن‌ها می‌شود. در مقایسه‌ی بین الگوهای دروغ‌گویی، یافته‌ها حاکی از آن بود نوع روابط زوج‌های دائم و قانونی به‌صورت تام شکل می‌گیرد که در زوج‌های نامزد و هم‌خانه‌ای روابط به‌صورت محدود است. دروغ‌گویی براساس کارکردی که برای فرد دارد در زوج‌های قانونی و دائم به عنوان مفر، در زوج‌های نامزد به عنوان تسهیل در رابطه و در زوج‌های هم خانه‌ای به عنوان سلاح و کسب لذت بیشتر اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Lying Phenomenon in Couples’ Relationships Case study: couples of Tehran (1969-1959)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Ghasemi
  • Hassan Mohaddesi Gilwaee

چکیده [English]

From a sociological point of view this research aims to study lying phenomenon in the relationships of three groups of marital couples, roommates and troths in Tehran. Methodologically a qualitative approach and content analysis method have been used in order to achieve lying patterns. Research findings suggest that factors such as insecurity, economic dependency of wife, spouse satisfaction, and the lack of understanding and confidence in the marital relationship lead to lying among martial couples. Factors like facilitating relationships, obtaining mutual satisfaction, control and privacy, and lack of independence in life lead to lying among troths. And as to roommates, lack of commitment and responsibility, selfishness, and pursuit of individual desires and family and cultural restrictions lead to lying. Comparing the patterns of lying, the findings indicate Lying functions for marital couples as a loophole, for troths as relationship facilitator and for roommates as a tool to get more pleasure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lying
  • couples’ relationships
  • permanent and legal marriage
  • troths
  • roommates
  • social relationship
اترک، حسین(1388) چیستی دروغ، آیینه معرفت، شماره 20، پاییز 1388،صص 143-169
اترک، حسین(1392) معنای دروغ مصلحت آمیز، نشریة پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز، سال 7،بهار و تابستان 92 شماره مسلسل 12صص 1-25
اسعدی،سمانه، امیری، شعله، مولوی، حسین(1386) بررسی تجول درک مفهوم دروغ و اشتباه در کودکان: تمایز دروغ و اشتباه، مجله روانشناسی43، سال یازدهم شماره 3،پاییز 1386 صص 288-301
سفیری،خدیجه وذاکری هامانه، راضیه(1393)، برساخت مفهوم اعتماد به همسر در فضای مجازی(مورد مطالعه:زنان ساکن شهر یزد" فصلنامه علمی و پژوهشی زن و جامعه سال پنجم شماره دوم تابستان 1393
سعیدیان، محسن(1388)، دروغ و تهمت: توریه و تقیه، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
عابدی جعفری،حسن؛تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی،ابوالحسن؛ شیخ زاده،محمد (1390) تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود درداده های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی،سال پنجم ، شماره دوم، پاییز و زمستان1390، شماره پیاپی 10 صص 151-198
کتبی،مرتضی(1377)"جایگاه دروغ و الگوهای رفتاری آن در روابط اجتماعی ما"،نامه علوم اجتماعی، شماره12
گیدنز، آنتونی(1384) جامعه شناسی. ترجمه­ی منوچهر صبوری. تهران: نشرنی، چاپ چهاردهم.
 محدثی گیلوایی،حسن،فلسفی، دریا (1394)، تحلیلی جامعه شناختی از آمادگی برای دروغ­گویی، پژوهش نامه­ی زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال ششم شماره اول بهار و تابستان؛ ،  1394صص133-155
محدثی، حسن (1388)، بررسی وضعیت صداقت عمومی و راه کارهای ارتقای آن، شورای انقلاب فرهنگی
Barnes, J. A.(1994).  Pack of Lies: Towards a Sociology of lying, Cambridge  university press
Garbarino, E., Slonim, R., & Villeval, M. C. (2016). Loss Aversion and lying behavior: Theory, estimation and empirical evidence.
HyeJeongChoia, HeeSun Parkb, JuYeonOhc (2011) Cultural differences in how individuals explain their lying and truth-telling tendencies, International Journal of Intercultural Relations 35 (2011) 749– 766
Martin,b. (2004) telling lies for a better world, Published in Social Anarchism, No. 35, 2003-2004, pp. 27-39
Talwar, V., & Crossman, A. (2011). From little white lies to filthy liars: The evolution of honesty and deception in young children.In J. Benson (Ed.). Advances in child development and behavior (Vol. 40, pp. 139–179