اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روان شناسی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین، ایران.

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین، ایران.

3 استادیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

10.30465/ws.2021.5694

چکیده

تعارضات زناشویی سبب بروز دلزدگی زناشویی و تمایل به طلاق در زوجین می‌شود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سه ماهه پاییز سال 1398 خواهد بود. در این پژوهش تعداد 30 زوج متقاضی طلاق با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 زوج). گروه آزمایش زوج درمانی هیجان‌مدار (جانسون و همکاران، 2005) را طی دو ماه در 9 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پس از شروع مداخله 2 زوج در گروه آزمایش و 2 زوج در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش انصراف دادند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996) و پرسشنامه میل به طلاق (روزلت و همکاران، 1986) بود. دانتایج نشان داد که زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق تأثیر معنادار داشته (p <0/001)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Emotionally-Focused Couple Therapy on the Marital Burnout and Divorce Inclination in the Couples Applying for Divorce

نویسندگان [English]

  • noshin hatami 1
  • hasan heydari 2
  • hosein davoodi 3
1 PhD student in counseling, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Khomein Branch, Khomein, Iran.
2 Associate Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University, Khomein Branch, Khomein, Iran.
3 Assistant Professor of Counseling Department, Khomein Branch, Islamic Azad University, khomein, Iran.
چکیده [English]

Marital conflicts lead to marital burnout, and divorce inclination in the couples. Therefore the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of emotionally-focused couple therapy on the marital burnout and divorce inclination in the couples applying for divorce. It was a quasi-experimental study with pretest, posttest and control group design. The statistical population of the present study included all the couples applying for divorce who referred to consultation centers in the city of Tehran in three months of the autumn of 2019. 30 couples applying for divorce were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15). The experimental group received nine ninety-minute sessions of emotionally-focused couple therapy (Johnson, et al, 2005). 2 couples from the experimental group and 2 from the control group discontinued participating in the study after the start of the intervention. The applied questionnaires in this study included marital burnout questionnaire (Painz, 1996) and the questionnaire of divorce inclination (Rosevelt, et al, 1986). TFindings: the results showed that emotionally-focused couple therapy has significant effect on the marital burnout and divorce inclination in the couples applying for divorce (p < 0.001)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotionally-focused couple therapy
  • Marital burnout
  • divorce inclination
  • divorce

اردشیری لردجانی، فهیمه.، شریفی، طیبه. (1397). اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر بخشایشگری و بی‌رمقی زناشویی زنان آسیب‌دیده خیانت زناشویی، مجله آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، ۴(۱): ۳۳-۴۶.

نادری، فرح.، افتخار، زهرا و آملازاده، صغری. (1388). رابطه ویژگی‌های شخصیت و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی در همسران معتادان مرد اهواز، یافته‌های نو در روان‌شناسی، 4(11)، 78-61.
نعیم، سامیه. (1387). رابطه بین دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و تعارضات زناشویی با خشونت علیه زنان شهر ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
کاظمیان مقدم، کبری.، مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز.، کیامنش، علیرضا.، حسینیان، سیمین. (1397). رابطه علّی تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی‌گری تعارض زناشویی و رضایت زناشویی، روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 9(31): 146-131.
فتوحی، سکینه.، میکاییلی، نیلوفر.، عطادخت، اکبر.، حاجلو، نادر. (1396). اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 12(39): 64-45.
صفی‌پوریان، شهین.، قدمی، سیدامیر.، خاکپور، مسعود.، سودانی، منصور.، مهرآفرید، معصومه. (1395). تاثیر مشاوره گروهی با روش درمان بین فردی (IPT) برکاهش دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق، مجله آموزش پرستاری، 5(1): 11-1.
مدرسی، فریبا.، زاهدیان، سیدحسین.، هاشمی محمدآباد، سیدنذیر. (1393). میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی. مجله  ارمغان دانش، 19(1):  78-88.
دشت‌بزرگی، زهرا.، عسگری، مهرانا.، عسگری، پرویز. (1397). اثربخشی آموزش شفقت خود بر میل به طلاق و نگرش‌های صمیمانه زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 18(1): 45-38.
صاحبی بزاز، لیلا.، سودانی، منصور.، و مهرابی‌زاده  هنرمند، مهناز. (1398). اثربخشی درمان هیجان مدار بر تحمل ناکامی و سازگاری زناشویی زوج‌های مراجعه کننده به مرکز مشاوره شرکت نفت، پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، 4(34): 83-59.
رئیسی، سیدجمال.، محمدی، کوروش.، زارعی، اقبال.، نجارپوریان، سمانه. (1397). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و رویکرد تصمیم‌گیری مجدد بر تغییر سبک‌های ارتباطی در زنان متاهل، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(1): 70-64.
زراعتی شمس‌آبادی، شادی. (1397). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر الگوهای ارتباطی، دلزدگی زناشویی و خودتنظیمی هیجانی زوجین شاغل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان).
زنگنه مطلق، فیروزه.، بنی‌جمالی، شکوه السادات.، احدی، حسن.، حاتمی، حمیدرضا.(1396). اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان‌مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین، مجله اندیشه و رفتار، 11(24): 58-47.
بدیهی زراعتی، فرنوش.، موسوی، رقیه. (1395). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر تغییر سبک دلبستگی بزرگسالان و صمیمیت جنسی زوجین، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7(25): 90-71.
داودی، زهرا.، اعتمادی، عذرا.، بهرام، فاطمه، شاه سیاه، مرضیه. (1388). بررسی تاثیر رویکرد راه حل محور بر کاهش گرایش به طلاق در زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
قادرپور، محمد. (1393). بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه‌ کردستان. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
فلاح زاده، هاجر.، ثنایی ذاکر، باقر.(1391). تعیین میزان اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی سیستمی تلفیقی در افزایش سازگاری زناشویی زوج های دارای صدمه دلبستگی، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 10(4): 110-87.
داورنیا، رضا.، زهراکار، کیانوش.، معیری، نسیم.، شاکرمی، محمد.(1394). بررسی کارایی زوج درمانی هیجان مدار به شیوه گروهی بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 25(2): 140-132.
 
Amato, P.R., Keith, B. (2011). Parental divorce and Adult well-being: A Meta- Analysis. Journal of Marriage Family, 53(1):43-58.
Bayerman, S., Kleverson, E. (2014). Family therapy and Self Differentiation in women with and without mental disorders .Procedia social and Behavioral Sciences, 2 (11), 223-232.

Cribbet, M.R., Smith, T.W., Uchino, B.N., Baucom, B.R.W., Nealey-Moore, J.B. (2020). Autonomic influences on heart rate during marital conflict: Associations with high frequency heart rate variability and cardiac pre-ejection period. Biological Psychology, 151, 107-112.

Daily, G.A.(2019). Divorce Among Physicians and Medical Trainees. Journal of the American College of Cardiology, 73(4): 521-524.

Gao, T., Meng, X., Qin, Z., Zhang, H., Gao, J., Kong, Y., Hu, Y., Mei, G. (2018). Association between parental marital conflict and Internet addiction: A moderated mediation analysis. Journal of Affective Disorders, 240, 27-32.

Greenberg, L., Goldman, R. (2007). Integrating love and power inemotion-focused couple therapy. European Psychotherapy, 7(1), 117-135.

Hiyoshi, A., Fall, K., Netuveli, G., Montgomery, S.(2015). Remarriage after divorce and depression risk. Social Science & Medicine, 141: 109-114.

Johnson, S. M., Bradley, B., Furrow, J., Lee, A.,  Palmer, G., Tilley, D.(2005). Becoming an emotionally focused couple therapist: Theworlfiook New York Brunner Routledge.
Moore, A.K., Rasmussen, R., Sandberg, J., Holt-Lunstad, J., Carrell, D.T., Straseski, J., Peterson, C.M., Johnstone, E.B.(2016). Intensive lifestyle intervention including emotionally-focused couples therapy leads to more pregnancies and weight loss in obese infertile couples. Fertility and Sterility, 106(3): 101-106.
Moore, A.K., Rasmussen, R., Sandberg, J., Holt-Lunstad, J., Carrell, D.T., Straseski, J., Peterson, C.M., Johnstone, E.B.(2016). Intensive lifestyle intervention including emotionally-focused couples therapy leads to more pregnancies and weight loss in obese infertile couples. Fertility and Sterility, 106(3): 101-106.
Pines, A.M. (1996). Couples burnout: courses and cures. London rout ledge, 32, pp 1-27.
Pines, A.M., Neal, M.B., Hamme,r L.B., Icekson, T. (2011). Job burnout and couple burnout in dual- earner couples in the sandwiched generation. Social Psychology Quarterly, 74: 361–86.
Rusbult, C.E., Johnson, D.J., Morrow, G.D. (1986). Predicting satisfaction and commitment in adult romantic involvements. Journal of Social Psychology, 4(3): 168-184.

Smith-Greenaway, E., Clark, S.(2017). Variation in the link between parental divorce and children’s health disadvantage in low and high divorce settings. SSM - Population Health, 3: 473-486.

Wiebe, S.A., Johnson, S.M. (2017). Creating relationships that foster resilience in Emotionally Focused Therapy. Current Opinion in Psychology, 13, 65-69.

Wilson, S.J., Andridge, R., Peng, J, Bailey, B.E., Malarkey, W.B., Kiecolt-Glaser, J.K. (2017). Thoughts after marital conflict and punch biopsy wounds: Age-graded pathways to healing. Psychoneuroendocrinology, 85, 6-13.

Zhang, H., Spinrad, T.L., Eisenberg, N., Luo, Y., Wang, Z.(2017). Young adults' internet addiction: Prediction by the interaction of parental marital conflict and respiratory sinus arrhythmia. International Journal of Psychophysiology, 120: 148-156.

Zheng, S., Duan, Y., Ward, M.R.(2019). The effect of broadband internet on divorce in China. Technological Forecasting and Social Change, 139: 99-114.