مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار واحد علوم و تحقیقات خوزستان

5 comعضو هیات علمیروان شناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش، مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 45 زن انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ های تعارض‌های زناشویی براتی و ثنایی و صمیمیت زناشویی واکر و تامپسون استفاده شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. گروه‌های آزمایشی تحت طرحواره درمانی هیجان محور (12 جلسه 120 دقیقه‌ای) و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور (6 جلسه 120 دقیقه‌ای) قرار گرفتند؛ گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، هر دو درمان طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر افزایش صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی اثربخش بودند (0.01p <) و بین اثربخشی دو درمان بر افزایش صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0.05p>). بنابراین می‌توان، از طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور در جهت افزایش صمیمیت زناشویی در زنان بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison Effect of Emotion-Oriented Schema Therapy and Solution- Focused Brief Therapy (SFBT) on marital intimacy in Women with Marital Conflicts Referring to Psychological Centers

نویسندگان [English]

  • Mitra Mirabi 1
  • Fariba Hafezi 2
  • Mahnaz Mehrabizadehonarmand 3
  • Farah Naderi 4
  • Parvin Ehteshamzadeh 5
1 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Assistant Professor Science and Research Branch Islamic Azad University
5 Faculty member ofdepartment of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz
چکیده [English]

This study aimed to the comparison of the effectiveness of Emotion-Oriented Schema Therapy and Solution- Focused Brief Therapy (SFBT) on marital intimacy in women with marital conflicts. The statistical population of this study included all women with marital conflict referring to psychological centers of Ahvaz, using a purposive sampling method, 45 women were selected and randomly assigned to two experimental groups and one control group. To collect data Marital Conflicts of Barati & Sanaei and Marital Intimacy of Waker & Tompson questionnaires were used. This experimental study was conducted with a pretest-posttest design with the control group. The experimental groups underwent individual Emotion-Oriented Schema Therapy (12 sessions 120 minutes) and Solution-Focused Brief Therapy training (6 sessions 120 minutes), but the control group received no training. Data were analyzed using covariance analysis. The results showed that both emotion-oriented Schema Therapy and Solution- Focused Brief Therapy was effective to increasing marital intimacy in women with marital conflicts (p < 0/01) and the results showed that there was no significant difference between two on increasing marital intimacy in women with marital conflicts (p>0/05). Therefore, Emotion-Oriented Schema Therapy and Solution- Focused Brief Therapy can used to reduce conflicts and increasing marital intimacy in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion-Oriented Schema Therapy training
  • Solution- Focused Brief Therapy (SFBT) training
  • Marital Intimacy & Marital Conflict
افضلی گروه، علی؛ نصرت آبادی، مطهره؛ قاسم زاده، مهدی و چوبداری، عسگر (1397). اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود کمبود میل جنسی زنان متأهل شهر سیرجان. سلامت جامعه، 11(3 و 4)،  46-38.
امان الهی، عباس؛ اصلانی، خالد؛ تشکر، هاجر؛ غوابش، سعاد و نکوئی، سمیه (1391). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی عاشقانه و عشق با رضایت زناشویی. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 10(3)، 86-67.
امانی، احمد؛ ثنایی ذاکر، باقر؛ نظری، علی محمد و نامداری پژمان، مهدی (1390). اثربخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر سبک‌های دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 1(2)، 191-171.
براتی، طاهره و ثنایی ذاکر، باقر (1375). تاثیر تعارض‌های زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
بهادری، فرشاد؛ فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، سید احمد؛ مولوی، حسین و بهرامی، فاطمه (1390). تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباط همسران بر کاهش تعارض‌های زناشویی زوج‌های متعارض متقاضی طلاق. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 1(1)، 70-59.
ثنایی ذاکر، باقر (1379). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
جعفری، فاطمه؛ صمدی کاشان، سحر؛ زمانی زارچی، محمد صادق و آسایش، محمد حسن (1397). اثربخشی زوج درمانی گروهی هیجان مدار بر خودمتمایزسازی زوجین دارای تعارضات زناشویی. مددکاری اجتماعی، 7(1)، 13-5.
حسنی، فریبا و جمالی، مرجان (1395). اثربخشی طرحواره درمانی بر رضایت زناشویی زوجین. دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
دارینی، مهرنوش؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ نوابی نژاد، شکوه و دلاور، علی (1392). اثربخشی طرحواره درمانی بر افزایش رضایت جنسی زنان. فصلنامهعلمی-پژوهشیتحقیقاتمدیریتآموزشی، 4(3)، 42-33.
شاکرمی، محمد؛ داورنیا، رضا و زهراکار، کیانوش (1393). اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش استرس زناشویی زنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(1)، 26-18.
عباسی، امیر؛ محمدی، محمد؛ زهراکار، کیانوش؛ داورنیا، رضا و بابایی گرمخانی، محسن (1396). کارآیی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی در زنان متأهل. نشریه پرستاری ایران، ۳۰ (۱۰۵)، ۳۴-۴۶.
عسگری، امین و گودرزی، کوروش (1398). اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر صمیمیت زناشویی زوجین در آستانه طلاق. فصلنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی، 6(2)، 185-174.
منعمیان، گیتا؛ خوش کنش، ابوالقاسم و پورابراهیم، تقی (1395). اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش فرسودگی زناشویی و بهبودکیفیت روابط زناشویی در زنان متأهل. دوماهنامهعلمی-پژوهشیفیض، 20(2)، 172-165.
نقی‌نسب اردهائی، فاطمه؛ جاجرمی، محمود و محمدی پور، محمد (1397). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار بر عملکرد ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی زنان دارای تعارضات زناشویی. مجلهعلمیدانشگاهعلومپزشکیگرگان، 20(3)، 10-1.
نیک آمال، میترا؛ صالحی، مهدیه و برماس، حامد (1396). اثربخشی درمان طرحواره درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی زوجین. مطالعاتروان‌شناختی، 13(4)، 175-157.
یانگ، جفری (2003). شناختدرمانیاختلالاتشخصیتبر مبنایرویکردطرحوارهمحور .ترجمۀ علی صاحبی و حسن حمیدپور (1391). تهران: انتشارات ارجمند.
Asgari, A., & Goodarzi, K. (2019). Effectiveness of emotional schema therapy on marital intimacy among couples on the brink of divorce. Community Health (Salāmat-I ijtimāī), 6(2), 174-185.
Bach, B., Lee, C., Mortensen, E. L., & Simonsen, E. (2016). How do DSM-5 personality traits align with schema therapy constructs?. Journal of Personality Disorders, 30(4), 502-529.
Do, H. Y., Kim, Y. J., & Lee, S. J. (2019). Dual mediating effect of spousal support and child support in the effects of marital intimacy on the spousal caregiving awareness. Medico-Legal Update, 19(2), 468-473.
 Garcia, S. Y. (2019). News of difference: Understanding, highlighting, and building exceptions in Solution-Focused Brief Therapy. Journal of Systemic Therapies, 38(2), 35-46.
 Khodadadi sangdeh, Javad.; Rezaiee Ahvanuiee, Mohsen. & Abdollahi, Asghar (2018). The prediction of marital intimacy according to religious attitude and family problem solving in women. Health, Spirituality and Medical Ethics. 5(2), 38-44.
Khoshakhlagh, H., & Narimani, A. (2019). Effectiveness of Solution-Focused Brief Couple Therapy on happiness and marital conflict in veterans' spouses. Iranian Journal of War and Public Health, 11(1), 7-13.
Kim, H. E., & Yeo, J. H. (2017). Impact of sexual attitude and marital intimacy on sexual satisfaction in pregnant couples: An application of the actor-partner interdependence model. Korean Journal of Women Health Nursing, 23(3).
Kim, M. O. (2016). Marital intimacy, sex communication, and sexual satisfaction of infertile women. Journal of Korea Society for Wellness, 11(1), 175-183.
McDaniel, B. T., Drouin, M., & Cravens, J. D. (2017). Do you have anything to hide? Infidelity-related behaviors on social media sites and marital satisfaction. Computers in human behavior, 66, 88-95.
Oh, Y. K., & Hwang, S. Y. (2018). Impact of uncertainty on the quality of life of young breast cancer patients: Focusing on mediating effect of marital intimacy. Journal of Korean Academy of Nursing, 48(1), 50-58.
Papp, L. M. (2018). Topics of marital conflict in the everyday lives of empty nest couples and their implications for conflict resolution. Journal of Couple & Relationship Therapy, 17(1), 7-24.‏
Park, T. Y., & Park, Y. (2019). Contributors influencing marital conflicts between a Korean husband and a Japanese wife. Contemporary Family Therapy, 41(2), 157-167.‏
Rothwell, N. (2005). How brief is solution focused brief therapy? A comparative study. Clinical Psychology and Psychotherapy, 12(5), 402– 405.
Sehat, N., Sehat, F., khanjani, S,, Mohebi, S., Shahsiah, M. (2014). The effect of Solution- Focused Shortterm Couple Therapy on women’s marital adjustment in Qom. J Health Systemic Res, 10(1), 168-79.
Shahabi, S., & Sanagouye-Moharer, G. (2019). The effect of group schema therapy on marital adjustment and marital intimacy in couples in Kerman. SALAMAT IJTIMAI (Community Health), 6(3), 236-243.
Tarkeshdooz, S., & Sanagouye-Moharer, G. (2020). Effectiveness of Group Solution-Focused Counseling on couples’ happiness and emotional regulation. SALAMAT IJTIMAI (Community Health), 7(2), 127-135.
Taylor, C. D., Bee, P., & Haddock, G. (2017). Does schema therapy change schemas and symptoms? A systematic review across mental health disorders. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 90(3), 456-479.
Turns, B., Jordan, S. S., Callahan, K., Whiting, J., & Springer, N. P. (2019). Assessing the effectiveness of solution-focused brief therapy for couples raising a child with autism: A pilot clinical outcome study. Journal of Couple & Relationship Therapy, 1-23.
Wand, T. (2010). Mental health nursing from a solution focused perspective. Int J Ment Health Nurs, 19(3), 210-9.