بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

10.30465/ws.2020.28984.2890

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما به انجام رسید. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان شاغل در صدا و سیمای شهر تهران در سال 1398 است که تعداد7600 نفر می باشند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی مورگان367 نفر بود . جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استاندارد 28 سوالی هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه 29 سوالی مصرف کالای فرهنگی استفاده شد. با نظر اساتید صاحب نظر، روائی پرسشنامه ها در حد مطلوبی ارزیابی شد و ضریب آلفای کرونباخ کل .908 پایایی ترکیبی، که پایایی مناسبی برای پرسشنامه است، محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد بین هوش هیجانی با مصرف کالاهای مکتوب ،کالاهای سمعی و بصری، کالاهای ورزشی و سرگرم کننده، کالاهای مذهبی و کالاهای میراث فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Consumption of Cultural Goods among Women Working in ICT

نویسندگان [English]

  • Maryam Koolivand 1
  • Somayeh Tajik esmaeili 2
1 Islamic Azad University
2 Islamic Azad university
چکیده [English]

The current research is done among women working in IRIB in order to study the relationship between emotional intelligence and the consumption of cultural goods. This research was by purpose practical and by approach descriptive correlational. The statistical Society of this research includes all women working in Tehran's IRIB in 1398 which came to a total of 7600 people. The sample size was 367 people according to Krejcie and Morgan. To determine the research variables the 28 emotional intelligence questionnaire of Bradbury and Graves and the 29 cultural consumption questionnaire were applied. According to experts,the validity of the questionnaires were evaluated in a desirable level and the total cronbach's alpha was 908 and the composite reliability which is an acceptable one for questionnaires was calculated.To analyse the data,the clomogrov_Smironov test and Pearson correlation coefficient was used.The findings showed that there is a meaningful relation between emotional intelligence and the consumption of written goods,audio_visual goods, sports and entertainment goods,religious goods and goods of cultural heritages among women working in IRIB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence (Conciousness
  • Self Managment
  • Social Awareness
  • Relation Managment)
  • Cultural Goods
اسماعیلی،رضا.(1391). رابطه مصرف کالاهای فرهنگی و رفتارهای اجتماعی شهروندان در شهر اصفهان، مطالعات جامعه شناختی شهری، سال دوم، شماره 5.
الیاسی،مجید؛ پرده دار، فاطمه؛تشیزی، سوده؛ خوش فر، غلامرضا و دنکو، مجید(1390).بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره2
 برازنده، بدریه؛ رحمانی، جهانبخش؛ رشیدپور، علی(1392). شناسایی موانع مصرف کالاهای فرهنگی در بین کارشناسان سازمانهای فرهنگی شهر بندرعباس(با تأکید بر کالاهای مکتوب). پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان، شماره 5،
حاجی زاده،رویا.(1394). مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن، مطالعات جامعه شناسی، سال هشتم، شماره 29.
خوش‌فر، غلامرضا؛ گیلک حکیم آبادی، محمد تقی و زارعی؛ مهدی(1393) کیفیت زندگی و مصرف کالاهای فرهنگی(مورد مطالعه: شهروندان استان گلستان). پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی، سال اول، شماره دوم.74-60
دارابی،علی.(1395).بررسی رابطه علی توسعه فرهنگی و عوامل اجتماعی موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در میان جوانان (مطالعه موردی: شهر تهران(، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره هشت، شماره 3.
یارمحمدیان، احمد؛ شرفی راد، حیدر.(1390). تحلیل رابطه‌ی بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان ،جامعه شناسی کاربردی، دوره بیست و دوم، شماره 4.
رشیدپور،علی.(1388). بررسی میزان مصرف کالاهای فرهنگی در بین دانش آموزان شاهد استان لرستان، مجله مدیریت فرهنگی، سال سوم، شماره 6.
رضایی، مراد.(1397). بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی، تلاش هیجانی، ناهماهنگی هیجانی، مسخ شخصیت و نقصان موفقیت فردی در کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر، جلد، هشتم، شماره 1.
زندی،مژگان.(1396). بررسی نقش عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی- اقتصادی در مصرف کالاهای فرهنگی جوانان، جامعه پژوهی فرهنگی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،سال هشتم، شماره 2.
سالاری پور،سیدمولود.(1397). رابطه هوش هیجانی و جهت گیری دینی با اضطراب مرگ در
سیف الهی،سیف اله.(1394). مطالعه و بررسی روند دگرگونی مصرف کالاهای فرهنگی و علل و عوامل اجتماعی اثرگذار بر آن در بین گروه قومی کرد، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هفتم،شماره 4.
صالحی،اله کرم.(1397). تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره یک، شماره 4.
صدیقی،شیما.(1395).بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مصرف کالای فرهنگی، مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال سیزدهم، شماره 51.
علامه،سیدمحسن؛ عباسی رستمی، نجیبه؛ صفری شاد، فرانک(1394). بررسی تاثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران ، مدیریت توسعه و تحول ، دوره هفت، شماره 22.
 قدمی، مصطفی و همکاران(1389). بررسی نقش گردشگری در تغییرات کیفیت زندگی مقصد(نمونه مورد مطالعه: دهستان کلارآباد، شهرستان تنکابن، مازندران). مجله مطالعات اجتماعی ایران. دوره 4، شماره 3. 172- 152.
فاضلی،عبداله.(1394).بررسی جامعه‌شناختی عوامل موثر بر مصرف فرهنگی: با تاکید بر مطالعه کتاب در شهر اهواز ،تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، دوره بیست و یک، شماره 2.
قاسمی(1387). مطالعه‌ای پیرامون رابطه قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی با استفاده از داده‌هایی در زمینه مصرف موسیقایی در شهر تهران،مجله جامعه شناسی ایران، دوره نهم، شماره 1.
سالاری پور، سید مولود؛ مکتبی، غلامحسین و عالی پور بیرگانی، سیروس(1397). رابطه هوش هیجانی و جهت‌گیری مذهبی با اضطراب مرگ در کارکنان مرد بازنشسته ی شرکت صنایع فولاد خوزستان شهر اهواز، فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، سال نهم، شماره 33.
کاظمی،عباس.(1387).مطالعات فرهنگی،مصرف فرهنگی وزندگی روزمره در ایران،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
کروبی،مهدی.(1397).تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان در صنعت هتلداری، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره یک، شماره 2.
کریمی،معصومه.(1395). تحلیل ساختاری سلامت سازمانی بر اساس مولفه های فرهنگ سازمانی در معلمان مدارس متوسطه ناحیه یک تبریز،ارائه شده در سومین کنفرانس علوم انسانی، روان شناسی و علوم اجتماعی.
مرادی،حجت اله.(1392). بررسی وضعیت مصرف کالای فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، ارائه شده در چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی کشور.
مژگان،زندی.(1396).بررسی نقش عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی- اقتصادی در مصرف کالاهای فرهنگی جوانان 29-15 ساله شهر تهران، جامعه پژوهی فرهنگی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،سال هشتم، شماره 2.
هاشمی،مهناز.(1392)بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عزت نفس و موفقیت شغلی کارکنان، فصلنامه مدیریت سازمان، سال ششم، شماره 5.
 Busari, A. O. (2016). Relationship between emotional intelligence, self-esteem, anxiety and academic stress of the gifted children in Oyo State, Nigeria. Global Journal of Human-Social Science: Arts & Humanities-Psychology, 1(5), 11-03.
Bukodi,E.(2007). Social stratification and cultural consumption in Hungary: Book readership, Poetics, Volume 35, Issues 2–3.
Bukodi,E.(2011). The relationship between social mobility and consumption of cultural goods, Global Journals Inc. (USA) , Volume 15 - 9 :47-63.
 Dalbudak, E.(2015). The impact of sensation seeking on the relationship between attention deficit/hyperactivity symptoms and severity of Internet addiction risk. Psychiatry research, 228(1):156-61.
 Diniz,Sibelle Corne´lio & Machado,Ana Fla´via (2011), “Analysis of the consumption of
artistic-cultural goods and services in Brazil”, J Cult Econ, 35:1–18.
Gardner, K.( 2011). "Belief in the paranormal, coping and emotional intelligence", Pers Individ Dif. No41: 1089-105.
 Kun, B., & Demetrovics, Z. (2010). Emotional intelligence and addictions: A systematic review. Substance Use & Misuse, 45(7–8), 1131–1160.
 Karimi M, Salehi M, Gholtash. A. (2014). The relationship between professional ethics and moral intelligence with organizational behavior citizenship in female high school teachers. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper; 40(1)181-191.
 López-Sintas,J.(2002). The Consumption of Cultural Products: An Analysis of the Spanish Social Space, Journal of Cultural Economics 26(2):115-138.
Machado,A.(2017). Consumption of cultural goods and services and time allocation in Brazil, Nova econ, vol.27, n.1, pp.35-63. ISSN 0103-6351.  http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/3115.
 Mayer,J.D,salovey,Pand caruso,P.(2006). Emotional Intelligence,as zeitgeist,as personality and as amental ability. In: Bar-on,R,and Parker,J.P.A.(eds)he hand book of emotional intelligence,Jossey-Bass ,san francisco.
Torech H. (2007). Effective factors contributing to culture consumption: Jossey-Bass Publication.
Salaheddin,K.Al-Sani,L.(2011). The Effect of Emotional Intelligence on Learning, Journal of Educational & Developmental Psychology, 04, 5