سبب‌شناسی انحراف جنسی زنان و راهکارهای پیشگیری از آن (پژوهش آمیخته)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

10.30465/ws.2021.6423

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر سبب شناسی انحراف جنسی زنان و شناسایی راهکارهای پیشگیری از آن است که با روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. مواد و روشها: جامعه آماری پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی شامل آرایشگران زنی بود که در چهار شهر اندیشه، شهریار، ملارد و مارلیک مشغول کار بودند. در مرحله کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی، ابتدا جلسات مصاحبه نیمه ساختاریافته توسط پژوهشگران با زنان آرایشگر دارای انحراف جنسی انجام گرفت که نحوه انتخاب آنها به روش نمونه گیری گلوله برفی بود و در مرحله کدگذاری با استفاده از راهبرد کلایزی، مقوله های اصلی و فرعی مربوط به عوامل موثر بر انحراف جنسی زنان استخراج شد. برای تحلیل داده های کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد عوامل اصلی مؤثر در بروز انحراف جنسی زنان را می توان در 5 مقوله اصلی "عوامل خانوادگی"، "عوامل فردی"، "عوامل اقتصادی"، "عوامل فرهنگی" و "عوامل اجتماعی" شناسایی کرد که زیر مقوله هایی چون «استقلال مالی زنان»، «سطح تحصیلات زنان»، «فوت زود هنگام پدر»، «سرپرست خانوار بودن زنان» مهمترین عوامل موثر در بروز انحراف جنسی زنان به حساب می آیند.
انگلیسیResults, Conclusion ,

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Etiology of the Different Types of Paraphilia in Women and the Identification of Strategies to Prevent Them (Mixed Research Method)

نویسندگان [English]

  • mahdi mahmodi 1
  • fatemeh ghaderi 2
1 Teacher
2 student
چکیده [English]

Background: Paraphilia as a complicated, multidimensional obscure phenomenon is spreading in the Iranian society, and has attracted much attention in recent years. Methods: Social and cultural organizations and institutions are forced to take measures in order to control such phenomenon. Their efforts will be influential only if there is a deep and correct cognition about this social harm. This study was an attempt in the etiology of the different types of paraphilia in women and the identification of strategies to prevent them using mixed research method (qualitative and quantitative). In the qualitative phase, interviews were carried out with paraphilic hairdresser women using phenomenology, and in the coding part, using Colaizzi strategy, the main categories and the subcategories of the factors influencing paraphilia in women were extracted.For the analysis of the quantitative data, the confirmatory factor analysis method, and the SPSS 22 software were used.Results: The results of the qualitative and the quantitative parts of the study showed that the main factors causing paraphilia in hairdresser women could be put under five categories including “family factors”, “individual factors”, “financial (economic) factors”, “cultural factors”, and “social factors”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Etiology
  • paraphilia
  • preventing
  • mixed research method
  • hairdresser women
حاجی اقراری، لیلا؛ اسدی، فاطمه؛ جوازی، ثمینا و عاطف وحید، طناز (۱۳۹۷). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بازداری رفتاری و اجتناب شناختی رفتاری زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر. پژوهش پرستاری،۱۳(6)، 38-31.
دمهری، فرنگیس؛ سعیدمنش، محسن و جلا، نرگس (۱۳۹۷). اثربخشی درمان مبتنی‌ بر پذیرش و تعهد بر نشخوارفکری و بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله مطالعات ناتوانی، 8(25)، 8-1.
روحی، رمینا؛ سلطانی، امان‌الله؛ زین‌الدینی میمند، زهرا و رضوی، ویدا (۱۳۹۸). تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود، تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی. فصلنامه سلامت روان کودک،۶(۳)،۲۸۱-۲۹۹.
صفایی، مریم و شکری، امید (1393). سنجش استرس در بیماران سرطانی: روایی عاملی مقیاس استرس ادراک شده در ایران. روان پرستاری، 2(1)، 22-13.
صناعی، هاله؛ موسوی، سید علی محمد؛ مرادی، علیرضا؛ پرهون، هادی و صناعی، سولماز (1396). اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان. اندیشه و رفتار، 11(44)، 66-57.
عربقائنی، ماریه؛هاشمیان، کیانوش؛مجتبایی، مینا؛مجدآرا، الهه وآقابیگی، آتوسا (1396). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر افزایش جرئت ورزی در دانشجویان مضطرب. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 28(2)، 129-119.
صبور، سهیلا و کاکابرایی، کیوان (1395). اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد بر استرس، افسردگی و شاخص‌های درد در زنان مبتلا به درد مزمن.مجله پژوهش توانبخشی در پرستاری، 2(4)، 8-1..
Anker, J. J., Kummerfeld, E., Rix, A., Burwell, S. J., & Kushner, M. G. (2019). Causal network modeling of the determinants of drinking behavior in comorbid alcohol use and anxiety disorder. Alcoholism: clinical and experimental research, 43(1), 91-97.‏
Bolandnazar, K. (2001). Normalization SPAI test in students [Dissertation]. Mashhad: Ferdowsi university College of psychology, 129-50
Bryan, A. E., Kim, H. J., & Fredriksen-Goldsen, K. I. (2017). Factors associated with high-risk alcohol consumption among LGB older adults: The roles of gender, social support, perceived stress, discrimination, and stigma. The Gerontologist, 57(suppl_1), S95-S104.
Campbell, A. J., Lanthier, R. P., Weiss, B. A., & Shaine, M. D. (2019). The Impact of a Schoolwide Mindfulness Program on Adolescent Well-Being, Stress, and Emotion Regulation: A Nonrandomized Controlled Study in a Naturalistic Setting. Journal of Child and Adolescent Counseling, 5(1), 18-34.
Cohen S, Kamarck T, & Mermelstein R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385–396.
Davis, J. P., Berry, D., Dumas, T. M., Ritter, E., Smith, D. C., Menard, C., & Roberts, B. W. (2018). Substance use outcomes for mindfulness based relapse prevention are partially mediated by reductions in stress: Results from a randomized trial. Journal of substance abuse treatment, 91, 37-48.
Frögéli, E., Djordjevic, A., Rudman, A., Livheim, F., & Gustavsson, P. (2016). A randomized controlled pilot trial of acceptance and commitment training (ACT) for preventing stress-related ill health among future nurses. Anxiety, Stress, & Coping, 29(2), 202-218.‏
Glassman, L. H., Forman, E. M., Herbert, J. D., Bradley, L. E., Foster, E. E., Izzetoglu, M., & Ruocco, A. C. (2016). The effects of a brief acceptance-based behavioral treatment versus traditional cognitive-behavioral treatment for public speaking anxiety: an exploratory trial examining differential effects on performance and neurophysiology. Behavior modification, 40(5), 748-776.
Hacker, T., Stone, P., & MacBeth, A. (2016). Acceptance and commitment therapy–do we know enough? Cumulative and sequential meta-analyses of randomized controlled trials. Journal of affective disorders, 190, 551-565.
Hazlett-Stevens, H., Singer, J., & Chong, A. (2019). Mindfulness-based stress reduction and mindfulness-based cognitive therapy with older adults: a qualitative review of randomized controlled outcome research. Clinical gerontologist, 42(4), 347-358.‏
Hutton, H., Lesko, C. R., Chander, G., Lau, B., Wand, G. S., & McCaul, M. E. (2017). Differential effects of perceived stress on alcohol consumption in moderate versus heavy drinking HIV-infected women. Drug and alcohol dependence, 178, 380-385.‏
Hayes SC, Levin ME, Plumb-Vilardaga J, Villatte JL, Pistorello J. (2013). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behav Ther, 44(2),180-98.
Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour research and therapy, 44(1), 1-25.‏
 James, K., & Rimes, K. A. (2018). Mindfulness-based cognitive therapy versus pure cognitive behavioural self-help for perfectionism: a pilot randomised study. Mindfulness, 9(3), 801-814.‏
Kabat-Zinn, J. (1990). Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of your Body and Mindto Face Stress, Pain and Illness. New York: Delacort.
Luberto, C. M., Park, E. R., & Goodman, J. H. (2018). Postpartum outcomes and formal mindfulness practice in mindfulness-based cognitive therapy for perinatal women. Mindfulness, 9(3), 850-859.‏
Maddox, B. B., & White, S. W. (2015). Comorbid social anxiety disorder in adults with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(12), 3949-3960.‏
Marchand, W. R., Yabko, B., Herrmann, T., Curtis, H., & Lackner, R. (2019). Treatment Engagement and Outcomes of Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Veterans with Psychiatric Disorders. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 25(9), 902-909.‏
Mason, J., Meal, A., Shaw, I., & Adams, G. G. (2018). Outcomes of mindfulness-based stress reduction and mindfulness-based cognitive therapy in adults with diabetes: a systematic review. Journal of Diabetes and Treatment, 2018(2).‏
Meyer, E. C., Walser, R., Hermann, B., La Bash, H., DeBeer, B. B., Morissette, S. B., ... & Schnurr, P. P. (2018). Acceptance and Commitment Therapy for Co‐Occurring Posttraumatic Stress Disorder and Alcohol Use Disorders in Veterans: Pilot Treatment Outcomes. Journal of traumatic stress, 31(5), 781-789.‏
Norton, A. R., Abbott, M. J., Norberg, M. M., & Hunt, C. (2015). A systematic review of mindfulness and acceptance‐based treatments for social anxiety disorder. Journal of clinical psychology, 71(4), 283-301.
Parsons, C. E., Crane, C., Parsons, L. J., Fjorback, L. O., & Kuyken, W. (2017). Home practice in Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Mindfulness-Based Stress Reduction: A systematic review and meta-analysis of participants' mindfulness practice and its association with outcomes. Behaviour Research and Therapy, 95, 29-41.‏
Pereira-Morales, A. J., Adan, A., & Forero, D. A. (2019). Perceived stress as a mediator of the relationship between neuroticism and depression and anxiety symptoms. Current Psychology, 38(1), 66-74.‏
 Stein, M. B., & Sareen, J. (2015). Generalized anxiety disorder. New England Journal of Medicine, 373(21), 2059-2068.‏
Teasdale, J. D., Segal, Z., Williams, J. M. (1995). How does cognitive therapy prevent depressive relapseand why should attentional control (mindfulness) training help? Behavior Research and Therapy, 33(4), 25–39.
Villatte, J. L., Vilardaga, R., Villatte, M., Vilardaga, J. C. P., Atkins, D. C., & Hayes, S. C. (2016). Acceptance and Commitment Therapy modules: Differential impact on treatment processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 77, 52-61.
Viskovich, S., & Pakenham, K. I. (2019). Randomized controlled trial of a web‐based Acceptance and Commitment Therapy (ACT) program to promote mental health in university students. Journal of clinical psychology.
Vowles, K. E., Sowden, G., Hickman, J., & Ashworth, J. (2019). An analysis of within-treatment change trajectories in valued activity in relation to treatment outcomes following interdisciplinary Acceptance and Commitment Therapy for adults with chronic pain. Behaviour research and therapy, 115, 46-54.
Wersebe, H., Lieb, R., Meyer, A. H., Hofer, P., & Gloster, A. T. (2018). The link between stress, well-being, and psychological flexibility during an Acceptance and Commitment Therapy self-help intervention. International Journal of Clinical and Health Psychology, 18(1), 60-68.‏
Wiegner, L., Hange, D., Björkelund, C., & Ahlborg, G. (2015). Prevalence of perceived stress and associations to symptoms of exhaustion, depression and anxiety in a working age population seeking primary care-an observational study. BMC family practice, 16(1), 38.‏
Wynne, B., McHugh, L., Gao, W., Keegan, D., Byrne, K., Rowan, C., ... & Dooley, B. (2019). Acceptance and commitment therapy reduces psychological stress in patients with inflammatory bowel diseases. Gastroenterology, 156(4), 935-945.‏