اثربخشی بسته تلفیقی مهارت‌های ارتباط صمیمانه و آموزش غنی‌سازی ازدواج بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادگروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.30465/ws.2021.33335.3142

چکیده

آسیب‌های تعاملی زوجین می‌تواند انسجام خانواده را از هم پاشیده و به سلامت روان زوجین و فرزندان آسیب جدی وارد سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته تلفیقی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه و غنی‌سازی ازدواج بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرستان فریدونشهر در سال 1398 بودند که در پرسشنامه آسیب‌های تعاملی بین‌فردی به طور معناداری نمرات بالاتر از میانگین کسب کرده بودند. در این پژوهش تعداد 30 زوج با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 15 زوج). گروه آزمایش مداخله بسته تلفیقی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه و غنی‌سازی ازدواج را طی دو نیم ماه در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه آسیب‌های تعاملی بین‌فردی (محقق ساخته) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بسته تلفیقی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه و غنی‌سازی ازدواج بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین تأثیر معنادار دارد (p <0/001).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Intimate Relationship Skills Combined Package and Training Marriage Enrichment on the Couples’ Interpersonal Interactive Damages

نویسندگان [English]

  • zohreh pashaei 1
  • seyyed ahmad ahmadi 2
  • maryam fatehizade 3
  • Flor Khyatan 4
1 PhD Student in Counseling, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (khorsagan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

The couples’ interactive damages can destroy the family solidarity and seriously damage the couples’ and children’s mental health. Therefore, the present study was conducted to investigate the efficacy of intimate relationship skills combined package and training marriage enrichment on the couples’ interpersonal interactive damages. The current study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period. The statistical population of the present study included the couples attending consultation centers in the town of Fereidounshahr in 2019 who got significantly higher-than-the-mean scores in the questionnaire of interpersonal interactive damages. 30 couples were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15 couples). The experimental group received twelve ninety-minute intervention sessions of training intimate relationship skills combined package and marriage enrichment during two and half months. The applied questionnaire in this study included interpersonal interactive damages questionnaire (researcher-made). The data taken from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA. The results revealed that the combined package of intimate relationship skills and training marriage enrichment have significant effect on the couples’ interpersonal interactive damages (p < 0.001)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpersonal interactive damages
  • training marriage enrichment
  • couples
  • intimate relationship skills
اسماعیل‌پور، خلیل.، خواجه، وجیه.، مهدوی، نفیسه. (1392). پیش‌بینی رضایت زناشوئی بر اساس باورهای ارتباطی و مهارت‌های ارتباطی ارتباطی، خانواده‌پژوهی، 9(33)، 29-44.
آقایوسفی، علیرضا.، شریفی ساکی، شیدا.، احمدی، هادی.، کریمی، رضا. (1397). تأثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بین فردی بر رضایت زناشویی همسران معتادین، روانشناسی بالینی و شخصیت، 16(1)، 49-56.
پورحیدری، محبوبه.، علیجانی، فاطمه.، آقایان، شاهرخ.، کرامت، افسانه.، معصومی، سیده زهرا.، اسدی، زهره. (1395). بررسی تاثیر آموزش غنی‌سازی روابط بر صمیمیت زناشویی زوجین نابارور دارای خشونت خانگی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(402)، 1187-1196.
جلالی شاهکوه، سمیرا.، مظاهری، محمدعلی.، کیامنش، علیرضا.، احدی، حسن. (1398). اثربخشی آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی بر اساس رویکرد هیجان مدار بر بهبود الگوهای ارتباطی زوج‌ها، پژوهش‌های مشاوره، 18(69)، 59-78.
حاج‌حسینی، منصوره.، زندی، سعید.، ثانی‌نژاد، سعیده. (1396). اثربخشی آموزش گروهی برنامه کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر رضامندی زناشویی زنان باردار، رویش روانشناسی، 6(2)، 221-238.
حسینی، امین.، رسولی، محسن.، داورنیا، رضا.، بابایی گرمخانی، محسن. (1395). تاثیر آموزش گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 24(2)، 8-17.
رحمانی‌فر، رسول.، محمدزاده ابراهیمی، علی.، سلیمانیان، علی اکبر. (1397). تأثیر مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر سازگاری زناشویی، ارمغان دانش، 23(2)، 175-187.
رحمت‌اللهی، فرحناز.، فاتحی‌زاده، مریم.، احمدی، سیداحمد. (1392). آسیب‌شناسی زندگی زناشوئی و خانوادگی، اصفهان، نشر آسمان نگار.
رحمتی، مریم.، احمدبرآبادی، حسن.، حیدرنیا، احمد. (1399). تاثیر برنامه غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر طرح «وقت زندگی بهتر برای زن و شوهرها» بر سازگاری زناشویی زنان با ازدواج زودهنگام، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 11(41)، 235-258.
طاهری، نیلوفر.، آقامحمدیان شعرباف.، حمیدرضا.، اصغری ابراهیم‌آباد، محمدجواد. (1396). اثربخشی آموزش مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(4)، 301-312.
فتح‌الله‌زاده، نوشین.، میرصیفی‌فرد، لیلاسادات.، کاظمی، مهناز.، سعادتی، نادره.، نوابی‌نژاد، شکوه. (1396). اثربخشی غنی‌سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوج‌ها، روان‌شناسی کاربردی، 11(3)، 353-372.
کیمیایی، سیدعلی.، گرجیان، حسن. (1394). اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS)  بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج‌های دارای ناسازگاری زناشویی، مشاوره و روان درمانی خانواده، 5(2)، 97-121.
محمدی، محمد.، سلیمی، آرمان.، زهراکار، کیانوش.، داورنیا، رضا.، شاکرمی، محمد. (1395). بررسی کارآیی برنامه غنی سازی ارتباط برکاهش فرسودگی زناشویی زوج‌ها، مجله روان پرستاری، 4(3)، 8-16.
محمودی، محمدجلال.، زهراکار، کیانوش.، امیریان، امیر.، داورنیا، رضا.، بابایی گرمخانی، محسن. (1394). تاثیر آموزش گروهی برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) در ارتقا رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت و صمیمیت زناشویی زوج‌ها، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(10)، 869-881.
نقش، زهرا.، ابراهیمی، علی اکبر.، احمدی، سیدجعفر. (1398). اثربخشی برنامه غنی سازی روابط زناشویی بر بهبود کیفیت رضایت زناشویی زوجینی متاثر از سانحه واقع در ناحیه سیزدهم شهر کابل، مجله علوم روانشناختی، 18(82)، 1111-1119.
Beard, B., Doro, E., Gao, T., Willie, T.C.,  Alexander, K.A. (2019). Is She A ‘Good Candidate?’: Providers’ Communication About Intimate Partner Violence And Pre-Exposure Prophylaxis. Journal of Adolescent Health, 64(2), 238-139.
Eienberge, S., Falciglai, A. (2010). PARIS relationship skills training helps men succeed at husbands and fathers. Journal of marital, 20, 140-170.
Forman, L. (2002). Clinical hand book of couple therapy, New Yourk, Guilford
Gao, T., Meng, X., Qin, Z., Zhang, H., Gao, J., Kong, Y., Hu, Y., Mei, S. (2018). Association between parental marital conflict and Internet addiction: A moderated mediation analysis. Journal of Affective Disorders, 240, 27-32.
Lee, W., McKinnish, T. (2019). Locus of control and marital satisfaction: Couple perspectives using Australian data. Journal of Economic Psychology, 74, 102-108.
Li, X., Liu, Q. (2020). Parent–grandparent coparenting relationship, marital conflict and parent–child relationship in Chinese parent–grandparent coparenting families. Children and Youth Services Review, 109, 104-110.
Makhanova, A., McNulty, J.K., Eckel, L.A., Nikonova, J., Maner, J.K.(2018). Sex differences in testosterone reactivity during marital conflict. Hormones and Behavior, 105, 22-27.
Onsy, E., Amer, M.M. (2014). Attitudes Toward Seeking Couples Counseling among Egyptian Couples: Towards a Deeper Understanding of Common Marital Conflicts and Marital Satisfaction.  Social and Behavioral Sciences, 140, 470-475.
Wilson, S.J., Andridge, R., Peng, J, Bailey, B.E., Malarkey, W.B., Kiecolt-Glaser, J.K. (2017). Thoughts after marital conflict and punch biopsy wounds: Age-graded pathways to healing. Psychoneuroendocrinology, 85, 6-13.
Zhang, H., Spinrad, T.L., Eisenberg, N., Luo, Y., Wang, Z.(2017). Young adults' internet addiction: Prediction by the interaction of parental marital conflict and respiratory sinus arrhythmia. International Journal of Psychophysiology, 120, 148-156.