تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی های دوران بارداری و شاخص های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

4 استادیار زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

10.30465/ws.2020.33412.3154

چکیده

بارداری پدیده‌ای است که در صورت عدم توجه کافی ممکن است برای زنان مشکلات روان‌شناختی، شناختی، هیجانی و ارتباطی ایجاد نماید. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی‌های دوران بارداری و شاخص‌های زیستی با واسطه گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک‌های زنان و زایمان و بیمارستان شهرستان رامسر در بازه زمانی بهمن تا فرودین ماه سال 98 -1397 بود. نمونه این پژوهش شامل تعداد 300 زن باردار بود که به شیوه دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی (ثنایی و همکاران، 1379) ؛ مقیاس امنیت عاطفی (کردوا، جی و وارن، 2005)، پرسشنامه استرس ادراک شده (کوهن و همکاران، 1983) ؛ پرسشنامه نگرانی‌های دوران بارداری (آلدردسی و لین، 2011) و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی (ریف، 1996) بود. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش با استفاده از روش‌های همبستگی پیرسون و معادله‌یابی ساختاری صورت گرفت. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین متغیرها وجود دارد (001/0>p) .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Structural Equations in the Relationship of Marital Conflicts and Affective Security with Perceived Stress and Pregnancy Worries and Biological Indexes with the Mediation of Psychological Wellbeing in Pregnant Women

نویسندگان [English]

 • horrieh abbas mofrad 1
 • javad khalatbari 2
 • saeid malihi zakerini 3
 • fatemeh mohammadi shirmahalleh 3
 • vida shafti 4
1 PhD Student in Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University of Karaj, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
4 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Pregnancy is a phenomenon which can create psychological, cognitive, emotional and communicative problems for the pregnant women in case of insufficient attention. Therefore the present study was conducted to analyze structural equations in the relationship of marital conflicts and affective security with perceived stress and pregnancy worries and biologicla indexes with the mediation of psychological wellbeing in pregnant women. The research method was descriptive in correlational and structural equations type. The statistical population of this study included pregnant women who attended women and delivery clinics and the hospital in the town of Ramsar from January to March of 2018-19. The research sample included 300 pregnant women who were selected through available sampling method. The applied instruments included marital conflict questionnaire (Sanaei et.al, 2000), affective security scale (Cordova, Gee, Warren, 2005), perceived stress questionnaire (Cohen & al, 1983), pregnancy worries questionnaire (Alderdice, Lynn, 2011) and psychological wellbeing questionnaire (Ryff, 1996). The data analysis was conducted via Pearson correlation and structural equation methods after collecting the questionnaires. The results showed that there is a significant relationship between the variables (p < 0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perceived stress
 • affective security
 • psychological wellbeing
 • marital conflicts
 • pregnancy worries
 • biological indexes

ابراهیمی، امرالله.، نجفی، محمدرضا، مهراب کوشکی، علی.، صادقی، زهره. (1387). رابطه تعارضات زناشویی و برخی عوامل جمعیت شناختی با شانس ابتلا به سردردهای میگرنی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 26(89)، 112-118.

اخلاقی کوهپایه، حسین.، علی‌خانی، هدی. (1396). رابطه بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی با میزان نگرانی مادران دارای کودکان اوتیسم در شهر تهران،کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت، مشهد.

ایزدی، ندا.، سجادیان، ایلناز. (1396). رابطه سازگاری زناشویی و استرس مرتبط با ناباروری: نقش میانجی گری شفقت خود و خودقضاوتی، مجله روان پرستاری، 5(2)، 15-22.

بابانظری، لاله.، کافی، سیدموسی. (1387). بررسی تطبیقی اضطراب بارداری در رابطه با دوره‌های مختلف آن، رضایت زناشویی و عوامل جمعیت‌شناختی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۱۴(۲)، ۲۰۶-۲۱۳.

بخشی‌پور، باب‌الله.، اسدی، مسعود.، کیانی، احمدرضا.، شیرعلی‌پور، اصغر.، احمددوست، حسین. (1391). رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشویی زوج‌های در آستانه طلاق، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 13(2)، 11-21.

بیانی، علی اصغر.، گودرزی، عاشور.، محمدکوچکی، علی. (1387). روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف، مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی، 14(2)، 146-151.

حسن‌زاده نمین، فرزانه.، پیمانی، جاوید.، رنجبریپور، طاهره.، ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1398). مدل پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری با در نظر گرفتن نقش میانجی استرس ادراک شده، مجله روانشناسی اجتماعی، 7(51)، 55-67.

حیدریان، فاطمه.، رحمانی، محمدعلی. (1398). سلامت روان، تمایزیافتگی و تعارضات زناشویی، هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران.
خزایی، امیر.، شمسی‌پور، حمید.، دوازده امامی، محمدحسین. (1397). اثربخشی بهزیستی درمانی گروهی بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی زنان خانه دار، روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 5(5)، 43-52.
دیلگونی، طیبه.، دولتیان، ماهرخ.، شمس، جمال.، زائری، فرید.، محمودی، زهره. (1395). بررسی همبستگی بین معنویت و بهزیستی روان‌شناختی؛ و استرس مختص دوران بارداری، پژوهش در دین و سلامت، 2(4)، 35-43.
سیفی، یاور.، تقوی، محمدرضا. (1398). رابطه بهزیستی معنوی با رضایت زناشویی: نقش واسطه‌گری سرسختی روان‌شناختی، روانشناسی معاصر، 14(1)، 31-41.

طالبی، معصومه.، شهودی، مریم.، حمزه‌زاده، فرزانه. (1394). روابط بین رهبری اخلاقی و امنیت روانی با مدیریت ریسک در بین پرستاران، مجله پرستاری و مامایی، 13(1)، 47-54.

محمدی، صفیه.، مکوندی، بهنام. (1393). رابطه بین بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل، اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده، اهواز.
میکائیلی منیع، فرزانه.(1389). بررسی وضعیت بهزیستی روان شناختی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه ارومیه، مجله افق دانش، 16(4)، 72-65.

نریمانی، محمد.، پرزور، پرویز.، عطادخت، اکبر.، عباسی، مسلم. (1394). نقش بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی در پیش‌بینی رضامندی زناشویی پرستاران، مجله بالینی پرستاری و مامایی، ۴(۲)، ۱-۱۰.

یوسفی، رحیم. (1394). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی‌های دوران بارداری، مجله پرستاری و مامایی، ۱۳(۳)، ۲۱۵-۲۲۵.

Alderdice, F., & Lynn, F. (2011). Factor structure of the prenatal distress questionnaire. Midwifery, 27(4), 553-559.
Arch, J. J. (2013). Pregnancy-specific anxiety: which women are highest and what are the alcohol-related risks? Comprehensive psychiatry, 54(3), 217-228.
Bordwine, V.C., Huebner, E.S. (2010). The role of coping in mediating the relationship between positive affect and school satisfaction in adolescents. Child indicators Research, 3(3), 349-366.
Broberg, L., De Wolff, M.G., Anker, L., Damm, P., Tabor, A., Hegaard, H.K., Midtgaard, J. (2020). Experiences of participation in supervised group exercise among pregnant women with depression or low psychological well-being: A qualitative descriptive study. Midwifery, 85, 102-107.

Christensen, L., Vøllestad, N.K., Veierød, M.B., Jakobsen, V.E., Stuge, B., Bakke, E.S., Cabri, J., Robinson, H.S. (2020). Trunk, pelvic and hip kinematics during the Stork test in pregnant women with pelvic girdle pain, asymptomatic pregnant and non-pregnant women. Clinical Biomechanics, 80, 105-110.

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health Social Behavior, 24(4), 385-396.
Cordova, J. V. Gee, C. B. & Warren, L. Z. (2005). Emotional skillfulness in marriage: Intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(2), 218-235.
Cordova, J. V., & Scott, R. L. (2001). Intimacy: A behavioral interpretation. The Behavior Analyst, 24(1), 75-86.
Crawford, J. R., & Henry, J. D. (2003). The Depression Anxiety Stress Scales (DASS): Normative data and latent structure in a large non‐clinical sample. British journal of clinical psychology, 42(2), 111-131.
Devries, K. M., Kishor, S., Johnson, H., Stöckl, H., Bacchus, L. J., Garcia-Moreno, C., & Watts, C. (2010). Intimate partner violence during pregnancy: analysis of prevalence data from 19 countries. Reproductive health matters, 18(36), 158-170.
Dierendonck, D. (2005).The construct validity of Ryff Scale of psychological well-being its extension with spiritual well-being. Personality and Individual Differences, 36, 629-643.
Eurenius, E., Lindkvist, M., Sundqvist, M., Ivarsson, A., & Mogren, I. (2011). Maternal and paternal self-rated health and BMI in relation to lifestyle in early pregnancy: the Salut Programme in Sweden. Scandinavian journal of public health, 39(7), 730-741.
Faisal-Cury, A., Savoia, M. G., & Menezes, P. R. (2012). Coping style and depressive symptomatology during pregnancy in a private setting sample. The Spanish journal of psychology, 15(1), 295-305.
Ghorbani, N., Bing, M.N., Watson, P.J., Davison, H.K., Mack, D.A.(2002). Self-reported emotional intelligence: Construct similarity and functional dissimilarity of higher-order processing in Iran and the United States. International Journal of Psychology, 37(5), 297-308.
Gourounti, K., Anagnostoulos, F., Sandall, J. (2014). Poor marital support associate with anxiety and worries during pregnancy in Greek pregnant women. Midwifery, 30(6), 628-635.
Hall, H.G., Cant, R., Munk, N., Carr, B., Tremayne, A., Weller, C., Fogarty, S., Lauche, R. (2020). The effectiveness of massage for reducing pregnant women's anxiety and depression; systematic review and meta-analysis. Midwifery, 90, 102-106.
Kiecolt-Glaser, J. K., Loving, T. J., Stowell, J. R., Malarkey, W. B., Lemeshow, S., Dickinson, S. L., & Glaser, R. (2005). Hostile marital interactions, proinflammatory cytokine production, and wound healing. Archives of general psychiatry, 62(12), 1377-1384.

Kirkwood, L., Leicht, A. (2019). Relationship between physical activity participation and body image in pregnant and post-natal women. Journal of Science and Medicine in Sport, 22(2), 55-60.

Kline, G., Honaker, J., Joseph, A., and Scheve, k. (2001). Analyzing Incomplete Political Science Data: An Alternative Algorithm for Multiple Imputation. American Political Science Review. 95, 49-69.

Nasreen, H. E., Kabir, Z. N., Forsell, Y., & Edhborg, M. (2011). Prevalence and associated factors of depressive and anxiety symptoms during pregnancy: a population based study in rural Bangladesh. BMC women's health, 11(1), 22-27.
Robertson, S. A., Bromfield, J. J., & Tremellen, K. P. (2003). Seminal ‘priming’for protection from pre-eclampsia—a unifying hypothesis. Journal of reproductive immunology, 59(2), 253-265.

Romero-Gonzalez, B., Puertas-Gonzalez, J.A., Strivens-Vilchez, H., Gonzalez-Perez, R., Peralta-Ramirez, M.A. (2020). Effects of cognitive-behavioural therapy for stress management on stress and hair cortisol levels in pregnant women: A randomised controlled trial. Journal of Psychosomatic Research, 135, 110-114.

Ryding, E. L., Wirfelt, E., Wängborg, I. B., Sjögren, B., Edman, G. (2007). Personality and fear of childbirth. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 86(7), 814-820.

Sanchez, SE., Friedman, L.E., Rondon, M.B., Drake, C.L., Williams, M.A., Gelaye, B. (2020). Association of stress-related sleep disturbance with psychiatric symptoms among pregnant women. Sleep Medicine, 70, 27-32.

Signal, T. L., Paine, S. J., Sweeney, B., Muller, D., Priston, M., Lee, K., & Huthwaite, M. (2017). The prevalence of symptoms of depression and anxiety, and the level of life stress and worry in New Zealand Māori and non-Māori women in late pregnancy. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 51(2), 168-176.
Townsend, R., O’Brien, P., & Khalil, A. (2016). Current best practice in the management of hypertensive disorders in pregnancy. Integrated Blood Pressure Control, 9, 79-83.
Veenhoven, R. (2008). Healthy happiness: Effects of happiness on physical health and the consequences for preventive health care. Journal of happiness studies, 9(3), 449-469.

Zhou, C., Weng, J., Tan, F., Wu, S., Ma, J., Zhang, B., Yuan, Q. (2020). Pregnancy-related anxiety among Chinese pregnant women in mid-late pregnancy under the two-child policy and its significant correlates. Journal of Affective Disorders, 276, 272-278.