پیش بینی بهزیستی روانشناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس عملکرد خانواده و سبک‌های هویت در دانشجویان دختردانشگاه قم در سال تحصیلی 97-1396

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 آموزگار

2 استادیار/ دانشگاه قم

10.30465/ws.2021.27747.2803

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف پیش بینی بهزیستی روانشناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس عملکرد خانواده و سبک های هویت در دانشجویان دختردانشگاه قم در سال تحصیلی 97-1396 انجام گرفت. این پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تعداد 4687 نفر از دانشجویان دختردانشگاه قم است، که درسال تحصیلی 97-96 در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که 354 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای از روی جدول کرجسی- مورگان انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد، مسئولیت پذیری اجتماعی اسکایت، اسمیت و بکرز (2004)، بهزیستی روانشناختی ریف (1989)، عملکرد خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاب (1950) و سبک های هویت بروزنسکی (1989) استفاده شده است که پایایی آنها براساس آلفای کرونباخ به ترتیب 734/0، 821/0، 914/0 و 879/0 بدست آمده است. برای تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون های استنباطی کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان داد: 1) 6/30 درصد از واریانس بهزیستی روانشناختی از طریق عملکرد خانواده و سبک های هویت قابل تبیین است. 2) 7/10 درصد از واریانس مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق عملکرد خانواده و سبک های هویت قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Psychological Well-being and Social Responsibility in terms of Family Function And Identity Styles in Female Students of Qom University in The Academic Year of 2017-18

نویسندگان [English]

  • hakimeh sadat hosseini mehrabadi 1
  • Sohrab Abdi Zarrin 2
1 teacher
2 qom University
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of Prediction of Psychological Well-being and Social Responsibility in terms of Family Function And Identity Styles in Female Students of the University of Qom in The Academic Year of 2017-18. The research method is applied in terms of objectives, and in terms of information gathering method, it is descriptive of correlation type. The statistical population includes 4687 of female students of Qom University who study in this year's academic year of 2017-18. 354 of them were selected by stratified random sampling from Morgan, Krejcie and Kohen tables. For collecting data, four standard questionnaires, social responsibility( Schuyt, Smit and Beckers; 2004) with Cronbach's alpha 0/734, psychological well-being (Ryff ;1989) with Cronbach's alpha 0/821, family Function questionnaire (McMaster ;1950) with Cronbach's alpha 0/914, and Identity Style Questionnaire (Berzonsky ;1989)) with Cronbach's alpha 0/879 were used. In addition to descriptive statistics, inferential tests of Kolmogorov–Smirnov, Pearson correlation, regression were used to analyze the data. The findings showed: 1) 30/6 percent of variance of psychological well-being can be explained through family function and identity styles. 2) 10/7 percent of variance in social responsibility can be explained through family function and identity styles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Psychological well-being
  • social responsibility
  • Family function
  • Identity styles
احمدی، مریم (1391)، نقش واسطه گری عملکرد خانواده برای سبک پردازش هویت و تحول یافتگی من، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
اخباراتی، فرزانه و بشردوست، سیمین (1394)، «پیش­بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس عملکرد خانواده و نیازهای بنیادی روانشناختی دانش­آموزان»، دومین کنفرانس بین­المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه
بادسار، محمد و قاسمی، مهدی (1395)، «بررسی نقش دینداری بر مسئولیت­پذیری اجتماعی دانشجویان»، پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوی پایه پیشرفت.
باقرزاده، فاطمه (1394)، رابطه عملکرد خانواده با مسئولیت­پذیری و رشد اجتماعی نوجوانان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، پژوهشکده علوم اجتماعی.
برومندساربان، آسیه (1397)، بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی و پایگاه هویت با تصویر تن انگاره نوجوانان دختر دوره دوم متوسطه، سومین کنفرانس ملی تازه­های روانشناسی، اصفهان، دبیرخانه دائمی کنفرانس باحمایت انجمن­ها و گروه­های اموزشی دانشگاه­های کشور.
جوکار، بهرام؛ حسین چاری، مسعود و مهرپور، آناهیتا (1393)، «پیش­بینی مسئولیت­پذیری اجتماعی بر اساس سبک­های هویت در دانشجویان دانشگاه شیراز»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 4 (1)، 22-3.
خدابخش، محمدرضا و کیانی، فریبا (1392)، «بررسی نقش عفو در سلامت و بهزیستی روانشناختی دانشجویان»، مجله تحقیقات نظام سلامت، 9 (10)، 1061-1050.
خزاعی، زهرا و محتشم، سعید (1394)، «بررسی رابطه­ی بین کارکرد خانواده و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان سال اول دانشگاه­های بیرجند»، دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه.
خواجه نوری، بیژن؛ مساوات، سیدابراهیم وریاحی، زهرا (1393)، «رابطه سبک زندگی و مسئولیت­پذیری فردی و اجتماعی مطالعه موردی: نوجوانان دبیرستانی شیراز»، جامعه­پژوهی فرهنگی، 5 (4)، 36-19.
رشیدی طرحانی، مریم (1392)، مقایسه عملکرد خانواده­های نوجوانان بزهکار و عادی بر اساس سبک دلبستگی و هویت، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
رضائیان، مریم وسرندی، پرویز (1389)، «بررسی رابطه سبک­های هویتی و نقش تعهد هویت با میزان بهزیستی روانشناختی در دانش­آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تبریز»، آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) ، 3 (11)، 91-79.
سلیمی، ابوالفضل؛ بهرامی، فاضل؛ طاهری، محمد؛ یونسی، جلال و حسین زاده، سمانه (1392)، «رابطه عملکرد خانواده و مسئولیت­پذیری در نوجوانان دارای نقایص بینایی و مقایسه آن با نوجوانان عادی»، تحقیقات علوم رفتاری، 12 (4)، 10-1.
سیاهپوش، زهیر (1386)، رابطهسبک­هایهویتیوبهزیستیروانشناختیدردانشجویان، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
شادکام، سیروس؛ زارع، فریده؛ صف آرا، مصطفی و دهقانی، مصطفی (1398)، هویت یابی و مسئولیت­پذیری دو رکن اساسی در پرورش نوجوانان، پنجمین همایش ملی تازه­های روانشناسی مثبت نگر، بندرعباس، دانشگاه فرهنگیان.
شیخ الاسلامی، راضیه و برزو، شیوا (1394)، «فرزند‌پروری و مسئولیت­پذیری در نوجوانان: نقش واسطه‌گری سبک‌های پردازش هویت»، روش­ها و مدل­های شناختی، 6 (19)، 120-97.
طاهری، مهدی؛ یاریاری، فریدون؛ صرامی، غلامرضا و ادیب منش، مرزبان (1392)، «رابطه بین سبک­های هویت، شادکامی و بهزیستی روان­شناختی در دانشجویان دانشگاه. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی».14 (1)، پیاپی51، 82-72.
طباطبایی، نفیسه؛ طباطبایی، سید شهاب الدین؛ کاکایی، یزدان وعلیرضا، محمدی آریا (1391)، «رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله شهر تهران»،  رفاه اجتماعی. 12 (44)، 42-23.
عبدی زرین، سهراب؛ سجادیان، شهیاد، شیما؛ بیان معمار، احمد و عظیمی، حسین (1389)، «رابطه بین سبک هویت و بهزیستی روانی در دانش­آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر قم»، طلوع بهداشت، 9 (1)، 77-69.
فتحی اقدم، قربان و خواجوئی نژاد، محبوبه (1393)، «بررسی ارتباط سبک­های هویت با بهزیستی روانشناختی و خرده مقیاس­های آن در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال1393»،  اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب­های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
قاسمی، مهدی؛ بادسار، محمد و فتحی، سهیلا (1397)، «بررسی نقش میانجی دینداری در تحلیل عوامل مؤثر بر مسئولیت­پذیری اجتماعی دانشجویان»، جامعهشناسیکاربردی، 29 (1)، پیاپی69، 206-189.
کاظمی خوبان، زهرا و چابکی، عزیز (1396)، «رابطه عملکرد خانواده و سبک­های هویت در دانش­آموزان دختر دبیرستان­های شهرکرج»، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 4 (1)، 37-26.
کاظمی خوبان، زهرا؛ حکمی، محمد و صیرفی، محمدرضا (1395)، «پیش­بینی مسئولیت­پذیری بر اساس جهت­گیری هویت و عملکرد خانواده در نوجوانان»، پژوهش­های روانشناسی اجتماعی، 6 (21)، 90-77.
محمدی گوندره، ژروین (1391)، رابطه سبک­های هویت و سبک­های تفکر با مسئولیت­پذیری اجتماعی دانش­آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
مظاهری، مهرداد و بهرامیان، سیده حکیمه (1394)، «پیش‌بینی بهزیستی روانی بر اساس عاطفه مثبت و منفی و خودکارآمدی مقابله‌ای»، پژوهشنامه روانشناسی مثبت، 1 (4)، 14-1.
Berzonsky, M. D. (2003). Identity style and well-being: Does commitment matter?. Identity, 3(2), 131-142.
Bond, M. H. (2002). Reclaiming the individual from Hofstede’s ecological analysis–a 20-year odyssey: Comment on Oyserman et al. (2002). Psychological Bulletin, 128, 73–77.
Escartí, A. , Gutiérrez, M. , Pascual, C. , & Llopis, R. (2010). Implementation of the personal and social responsibility model to improve self-efficacy during physical education classes for primary school children. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 10 (3).
Crocetti, E. , Erentaitė, R. , & Žukauskienė, R. (2014). Identity styles, positive youth development, and civic engagement in adolescence. Journal of youth and adolescence, 43 (11) , 1818-1828.
Fagimovich, Y. I. , & Gabdelbakievna, G. R. (2015). Development Of Students’ Civil Responsibility In The Process Of Social Projecting. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 801-804.
Garcia, D. , Al Nima, A. , & Kjell, O. N. (2014). The affective profiles, psychological well-being, and harmony: environmental mastery and self-acceptance predict the sense of a harmonious life. PeerJ, 2, e259.
Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations, second edition. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc..
Heather, J. B. (2001). Identity style, cognitive style and well-being. The rule of commitment. Journal of Adolescence Research. Vol: 8, pp: 76-79.
Hejazi, E., Shahraray, M., Farsinejad, M. & Asgary, A. (2008). Identity styles and academic achievement: mediating role of academic self- efficacy. Social Psychology of Education, 12, 123-135.
Hirsch, J. K. , & Ellis, J. B. (1996). Differences in life stress and reasons for living among college suicide ideators and non-ideators. College student journal.
Huppert, F. A. (2009). Psychological well‐being: Evidence regarding its causes and consequences. Applied Psychology: Health and WellBeing, 1 (2) , 137-164.
Kaniušonytė, G. , & Žukauskienė, R. (2018). Relationships with parents, identity styles, and positive youth development during the transition from adolescence to emerging adulthood. Emerging adulthood, 6 (1) , 42-52.
Karaś, D. , & Cieciuch, J. (2018). The relationship between identity processes and well-being in various life domains. Personality and Individual Differences, 121, 111-119.
Krys, K., Capaldi, C. A., Zelenski, J. M., Park, J., Nader, M., Kocimska-Zych, A., ... & Uchida, Y. (2019). Family well-being is valued more than personal well-being: A four-country study. Current Psychology, 1-12.‏
Krys, K., Zelenski, J. M., Capaldi, C. A., Park, J., van Tilburg, W., van Osch, Y., ... Uchida, Y. (2019). Putting the Bwe^ into well-being: Using collectivism-themed measures of well-being attenuates wellbeing’s association with individualism. Asian Journal of Social Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/ ajsp.12364.
Lenzi, M. , Vieno, A. , Santinello, M. , Nation, M. , & Voight, A. (2014). The role played by the family in shaping early and middle adolescent civic responsibility. The Journal of Early Adolescence, 34 (2) , 251-278.
Li, C. (2005). Identity and young adult well-being: A closer look at identity style and identity structure (Doctoral dissertation).
Lee, H., Stewart, S., Lun, V., Bond, M., Yu, X., & Lam, T. (2012). Validating the concord index as a measure of family relationships in China. Journal of Family Psychology, 26, 906–915.
Meeus, W. , Iedema, J. , & Maassen, G. H. (2002). Commitment and exploration as mechanisms of identity formation. Psychological reports, 90 (3) , 771-785.
Matejevic, M. , Jovanovic, D. , & Lazarevic, V. (2014). Functionality of family relationships and parenting style in families of adolescents with substance abuse problems. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 128, 281-287.
Nakagawa, K. (2000). Unthreading the ties that bind: Questioning the discourse of parent involvement. Educational Policy, 14 (4) , 443-472.
Nikolaev, E. L. , Baranova, E. A. , & Petunova, S. A. (2016). Mental Health Problems in Young Children: The Role of Mothers’ Coping and Parenting Styles and Characteristics of Family Functioning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 233, 94-99
Pena, D. C. (2000). Parent involvement: Influencing factors and implications. The Journal of Educational Research, 94 (1) , 42-54.
Phillips, T. M. , & Pittman, J. (2007). Adolescent psychological well-being by identity style. Journal of Adolescence Research, 30, 1021-1034.
Ratner, K. (2015). Boundaries: The Relationships among Family Structure, Identity Style, and Psychopathology.
Refahi, Z. , Bahmani, B. , Nayeri, A. , & Nayeri, R. (2015). The relationship between attachment to God and identity styles with Psychological well-being in married teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 1922-1927.
Roslan, S. , Ahmad, N. , Nabilla, N. , & Ghiami, Z. (2017). Psychological Well-being among Postgraduate Students. Acta Medica Bulgarica, 44 (1) , 35-41.
Seymour, N. (2015). Psychological Well-being in Adolescents: Planning towards and Thinking about the Future.
Saricaoglu, H. , & Arslan, C. (2013). An Investigation into Psychological Well-Being Levels of Higher Education Students with Respect to Personality Traits and Self-Compassion. Educational Sciences: Theory and Practice, 13 (4) , 2097-2104.
Sharifian, N. , & Grühn, D. (2018). The differential impact of social participation and social support on psychological well-being: Evidence from the wisconsin longitudinal study. The International Journal of Aging and Human Development, 0091415018757213.
Trusty, J. , & Harris, M. B. C. (1999). Lost talent: Predictors of the stability of educational expectations across adolescence. Journal of Adolescent Research, 14 (3) , 359-382.
Turashvili, T. , & Turashvili, M. (2015). Structural equation model of psychological well-being, a Georgian Exploration. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 190, 4-9.
Vasilescu, R. , Barna, C. , Epure, M. , & Baicu, C. (2010). Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2 (2) , 4177-4182.
Vleioras, G. , & Bosma, H. A. (2005). Are identity styles important for psychological well-being?. Journal of adolescence, 28 (3) , 397-409.
Walton, R. L. (2002). A comparison of perceived stress levels and coping styles of junior and senior students in nursing and social work programs (Doctoral dissertation, Marshall University Libraries).
Waterman, A. S. (2007). Doing well: The relationship of identity status to three conceptions of well-being. IDENTITY: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORY AND REASEARCH, 7 (4) , 289-307.
Winefield, H. R. , Gill, T. K. , Taylor, A. W. , & Pilkington, R. M. (2012). Psychological well-being and psychological distress: is it necessary to measure both?. Psychology of Well-Being: Theory, Research and Practice, 2 (1) , 3.
Wu, J. H. , Sun, C. L. , Zhang, S. M. , & Ren, X. H. (2012). Relationship between depression and family function in old patients with coronary heart disease. Sichuan da xue xue bao. Yi xue ban= Journal of Sichuan University. Medical science edition, 43 (3) , 401-403.
Wentzel, K. R. (1991). Social competence at school: Relation between social responsibility and academic achievement. Review of educational research, 61 (1) , 1-24.
Wu, S., & Zheng, X. (2020). The Effect of Family Adaptation and Cohesion on the Well-being of Married Women: A Multiple Mediation Effect. The Journal of general psychology, 147(1), 90-107