نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران قبلاز اسلام،واحد داراب،دانشگاه آزاد اسلامی،داراب،ایران.

2 استادیار گروه تاریخ ،واحد داراب،دانشگاه آزاد اسلامی،داراب،ایران.

3 استادیار پژوهشکده تاریخ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران،ایران.

10.30465/ws.2021.36323.3295

چکیده

گزیده‌های زادسپرم متنی به زبان پهلوی است که توسط زادسپرم جوان جم هیربد سیرجان در قرن سوم هجری با هدف تداوم و حفظ حیات آیین زرتشتی نگاشته شده است. زادسپرم از علماء آگاه زمان خویش بوده و اندیشه های نوینی را در تقابل با دیدگاه سنتی علماء زرتشتی با توجه به مقتضیات و شرایط زمانه بیان نموده است.جستار حاضر بر اساس رویکرد تحلیل محتوا بر آن است تا وضعیت اجتماعی زنان را مورد واکاوی قرار دهد . با این هدف که در مقام پاسخ گویی به این پرسش باشد که شرایط اجتماعی زنان در این متن متاثر از چه عواملی است؟ واکاوی متن تصویر همه جانبه ای از وضعیت اجتماعی زنان زرتشتی در قرن سوم هجری را ترسیم نموده و مناسبات و سازوکارهای حقوقی و دینی نسبت یه زنان را به روشنی بیان نموده است .یافته های پژوهش به استناد متن گزیده های زادسپرم بیانگر تاثیرپذیری وضعیت اجتماعی زنان از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی،باورهای دینی و رسوخ انگاره های زروانی است که که زنان را به لحاظ حقوق اجتماعی و معنوی در رتبه ای پایین تر از مردان قرار داده است.
واژگان کلیدی: گزیده‌های زادسپرم، وضعیت اجتماعی زنان، آیین زروانی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Zarvani ideas on the Pahlavi text of Zadsperm excerpts based on women's social status

نویسندگان [English]

  • soheila kamjoo 1
  • Zahra Hamedi 2
  • Elham Malekzadeh 3

1 PhD student in the history of pre-Islamic Iran, Darab Branch, Islamic Azad University, Darab, Iran.

2 Assistant Professor of History, Darab Branch, Islamic Azad University, Darab, Iran.

3 Assistant Professor of History Research Institute, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Excerpts from Zadsperm is a text in the Pahlavi language that was written by the young Zadsperm of Jam Hirbod Sirjan in the third century AH with the aim of preserving the life of Zoroastrianism. The present article is based on the content analysis approach to examine the social status of women. In order to be able to answer the question of what factors affect the social conditions of women in this text? Studies show that although in a few cases, men and women are considered together, regardless of gender, but according to social norms, innate spirituality and spirituality belong to men and the fateful affairs of the universe. It is ruled by male forces. This belief is very similar to the ideas of the Zarwani religion. Findings indicate that the text is influenced by common social beliefs at the time of writing, such as the Zarwani religion. In other words, the attainment of sacred concepts belongs primarily to men, and women enjoy spiritual matters through men. Therefore, in parallel with this view, the devil can not directly dominate men, and this is done through women. Does.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excerpts from sperm
  • women's social status
  • Zarwani religion