تاثیر مولفه‌های سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان 20 تا 50 ساله شهر ساری)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه صدا و سیما

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر مولفه‌های سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت اجتماعی زنان انجام‌ شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را زنان 50-20 ساله زنان شهر ساری تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 364 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و توسط پرسشنامه‌های محقق ساخته سرمایه فرهنگی و احساس امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها به کمک روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تحلیل شدند. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه فرهنگی تجسم‌‌یافته، سرمایه فرهنگی عینیت‌یافته و سرمایه فرهنگی نهادینه با احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون، متغیرهای متغیر سرمایه فرهنگی عینیت‌یافته با مقدار بتای 36 درصد بـیشتـرین تاثیر را بیشترین ضریب تأثیر رگرسیون استاندارد شده را بر متغیر وابسته(احساس امنیت اجتماعی) داشته‌ است. مقدار ضریب همبستگی چندگانه با R (62/0)، همبستگی آماری قوی‌ای بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد. مقدار ضریب تعیین یا 2R نیز که برابر با 38/0 می‌باشد، نشانگر تبیین 38 درصد از تغییرات متغیر احساس امنیت اجتماعی توسط مجموعه متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cultural capital components on women's sense of social security (Case study: women 20 to 50 years old in Sari city)

نویسندگان [English]

  • hossein nazoktabar 1
  • hadi ebrahimi kiyapey 2
1 payame noor university
2 IRIB University
چکیده [English]

TThe present study to investigate the effect of cultural capital components on women's sense of social security. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of the study consists of women aged 20-50 years in Sari city. The sample size of 364 people was selected using Cochran's formula by cluster sampling and were assessed by researcher-made questionnaires on cultural capital and sense of social security. Data were analyzed using Pearson correlation and multivariate regression. The results of Pearson correlation test showed that there is significant relationship between embodied cultural capital, objectified cultural capital and institutionalized cultural capital with a sense of social security. Based on the results of regression analysis, the variables of objectified cultural capital variable with a Beta value of 36% had the greatest effect and the standardized regression effect coefficient had the highest effect on the dependent variable. The value of multiple correlation coefficient with R (0.62), there is a strong statistical correlation between the set of independent variables and the dependent variable. The value of the coefficient of determination or R2, which is equal to 0.38, indicates the explanation of 38% of the changes in the social security sense variable by a set of independent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural capital
  • Embodied cultural capital
  • objectified cultural capital
  • institutionalized cultural capital
  • sense of social security
استونز، راب(1379)، متفکران بزرگ جامعه­شناسی، ترجمه مهرداد میر دامادی، تهران: نشر مرکز.
اسمیت، فیلیپ(1387)، درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
بحری­پور و دیگران(1391)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی، مجله پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی­، شماره 4­، صص 87-55.
بوردیو، پی یر و همکاران (1391)، شکل های سرمایه در کتاب سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.    
بیات، بهرام(1388)، جامعه­شناسی احساس امنیت، تهران: انتشارات امیر کبیر.
حاجیانی، ابراهیم(1384)، چارچوب روش­شناختی برای بررسی احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، تهران: انتشارات معاونت اجتماعی ناجا.
حسنوند، مهدی(1397)، رابطه بین سرمایه اجتماعی- فرهنگی و احساس امنیت در بین زنان شهرستان خرم‌آباد، نشریه علمی دانش انتظامی لرستان، دوره 6، شماره 23، پاییز، صص 57-27.
روحانی، حسن(1388)، درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 53، صص 70-34.
ریتزر، جرج(1374)، نظریه­های جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
زنجانی زاده، هما (1383)، مقدمه­ای بر جامعه شناسی پیـر بوردیـو، مجلـه علـوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد، سـال اول، شماره 2، تابستان، صص 23-3.
سیدمن، استیون.(1386)، کشاکش آراء در جامعه شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
شارع پور، محمود و خوش فر، غلامرضا(1381)، رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان، مطالعه موردی شهر تهران، نامه علوم اجتماعی، شماره 2۰، صص 1۴7-133.
صالحی امیری، سیدرضا (1396)، مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، تهران: نشر ققنوس.
عباسی اسفنجر، علی اصغر و رازقی مله، هادی(1397)، بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت شهروندان شهرستان های استان مازندران، مجله انتظام اجتماعی، سال دهم، شماره 2، تابستان، صص 148-109.
عبداله‌خانی، ع. (1383). نظریه‌های امنیت، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی.
عسگری، پیمانه؛ فراهانی، فاطمه و صالحی امیری، سید رضا (1397)، طراحی الگوی توسعه سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال10، شماره2، صص 39-27.
فاضلی، محمد(1382)، مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق.
کلاهچیان، م. (1384)، راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، تهران: معاونت اجتماعی نیروی انتظامی.
گیدنز، آنتونی(1377)، پیامدهای مدرنیته، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران:  نشر مرکز.
ماندل، ر. (1379). چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
نصری، ق. (1378)، معنا و ارکان جامعه­شناسی امنیت، تهران: موسسه مطالعات راهبردی.
نوروزی، ف؛ و دیگران(1388)، بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 29ـ15 ساله شهرستان تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره53، صص 159ـ129.
نوغانی، محسن(1383)، آموزش و پرورش و بازتولید فرهنگی، مجله رشد علوم اجتماعی، شماره 3، صص 25-1.
نویدنیا، م. (1382)، درآمدی بر امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره 19، صص 70-53 .
واثقی، ق. (1380).  تدابیر و سیره عملی علی (ع) در تأمین امنیت اجتماعی، تهران: مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا.
هانتینگتون، ساموئل و لارنس هریسون(1383)، اهمیت فرهنگ، ترجمه انجمن توسعه و مدیریت ایران، تهـران: انتشارات امیرکبیر.
 
Ackaert .J & Craen. V.M. (2006), Quality of Social Existence in Local Democracy. Paper to be presented at the XVI ISA World Congress of Sociology.Durban, South-Africa, 23-29 July 2006./ RC03 Sessions.
Bourdieu, P. (1977), Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Cambridge: Harvard University Press.
Bourdieu, P. (1986), The forms of capital. Cultural theory: an anthology, 1, 81-93.
Fischer, C. (1982), To Dwell among Friends, Chicago, University of Chicago.
Louise Berry, Helen& Welsh, Jennifer A (2010), Social capital and health in Australia: An overview from the household, income and labour dynamics in Australia survey, Social Science & Medicine, 70, PP. 588–596.
Giddens, A. (1999). "Risk and Responsibility "The modern low review, vol.62 .No.1. pp: 1-5.
Merry, S. (1981), Urban Danger. Life in a Neighborhood of Strangers, Philadelphia, Ternp) & University.
Tucker.Jr, Kenneth H. (1998). Anthony Giddens and Modern Social Theory, London, Sage Publication.
UN Development program, Human Development Report. (1994) Network and oxford: Oxford university press, Published for the united Nations Development Programme (UNDP), p 10.
Wearver, D. (2010). “Societal Security and Social Suport.” Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences, 61(1): S24-S34.