نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه صدا و سیما

10.30465/ws.2021.35585.3252

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر مولفه‌های سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت اجتماعی زنان انجام‌ شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را زنان 50-20 ساله زنان شهر ساری تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 364 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و توسط پرسشنامه‌های محقق ساخته سرمایه فرهنگی و احساس امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها به کمک روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تحلیل شدند. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه فرهنگی تجسم‌‌یافته، سرمایه فرهنگی عینیت‌یافته و سرمایه فرهنگی نهادینه با احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون، متغیرهای متغیر سرمایه فرهنگی عینیت‌یافته با مقدار بتای 36 درصد بـیشتـرین تاثیر را بیشترین ضریب تأثیر رگرسیون استاندارد شده را بر متغیر وابسته(احساس امنیت اجتماعی) داشته‌ است. مقدار ضریب همبستگی چندگانه با R (62/0)، همبستگی آماری قوی‌ای بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد. مقدار ضریب تعیین یا 2R نیز که برابر با 38/0 می‌باشد، نشانگر تبیین 38 درصد از تغییرات متغیر احساس امنیت اجتماعی توسط مجموعه متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of cultural capital components on women's sense of social security (Case study: women 20 to 50 years old in Sari city)

نویسندگان [English]

  • hossein nazoktabar 1
  • hadi ebrahimi kiyapey 2

1 payame noor university

2 IRIB University

چکیده [English]

TThe present study to investigate the effect of cultural capital components on women's sense of social security. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of the study consists of women aged 20-50 years in Sari city. The sample size of 364 people was selected using Cochran's formula by cluster sampling and were assessed by researcher-made questionnaires on cultural capital and sense of social security. Data were analyzed using Pearson correlation and multivariate regression. The results of Pearson correlation test showed that there is significant relationship between embodied cultural capital, objectified cultural capital and institutionalized cultural capital with a sense of social security. Based on the results of regression analysis, the variables of objectified cultural capital variable with a Beta value of 36% had the greatest effect and the standardized regression effect coefficient had the highest effect on the dependent variable. The value of multiple correlation coefficient with R (0.62), there is a strong statistical correlation between the set of independent variables and the dependent variable. The value of the coefficient of determination or R2, which is equal to 0.38, indicates the explanation of 38% of the changes in the social security sense variable by a set of independent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Capital
  • Embodied cultural capital
  • objectified cultural capital
  • institutionalized cultural capital
  • sense of social security