نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

2 استاد دانشگاه شهرکرد

3 دانشیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

10.30465/ws.2021.28165.2837

چکیده

ورود مدرنیته به جامعه سنتی ایران تأثیر زیادی بر تغییر ذهنیت و جایگاه اجتماعی زنان داشت. به دلیل وجود ارتباط انکار ناپذیر ادبیات و جامعه، این مقاله به دنبال بررسی سیر تحول ذهنیت زن ایرانی در رویارویی با مدرنیته با تکیه بر رمان فارسی است. بدین منظور دو رمان «روزگار سیاه» و «زیبا» از سال‌های آغازین سدۀ چهاردهم شمسی انتخاب شده‌اند.رویارویی شخصیت‌های زن این دو رمان با مدرنیته، با رویارویی شخصیت‌های زن رمان «شب یک شب دو» که در سال 1353ه.ش نگاشته شده است، مقایسه می‌گردد. به دلیل اینکه در این سه رمان زنان نقش محوری بازی می‌کنند، می‌توان با مقایسۀ تحلیلی و توصیفی نشان داد از نگاه نویسندگان، در فاصلۀ نزدیک به پنجاه سال ذهنیت زن ایرانی نسبت به مؤلفه‌های مدرنیته (با تکیه بر نظریات گیدنز) چه تغییراتی کرده است. بدین منظور شخصیت زنان در مواجهه با مؤلفه‌های آموزش، حضور اجتماعی زنان، برابری زن و مرد، فردیت زنان، انسان‌گرایی، دنیاگرایی و سنت ستیزی در رمان‌ها بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the Evolution of Iranian Woman's mentality in the Confrontation of Modernity, focusing on the Novels of the "Roozegar e seyah", "Ziba", and “Shab e yek Shab e do"

نویسندگان [English]

  • parivash mirzaeyan 1
  • Jahangir Safari 2
  • Narges Bagheri 3

1 PhD student of Persian Language and Literature, Shahrekord University

2 Professor of Shahrekord University

3 Associate Professor University of Rafsanjan

چکیده [English]

The entrance of modernity into Iranian traditional society had a major impact on changing the mentality and social status of women. Because of the undeniable relationship between literature and society, this article investigates the evolution of the Iranian woman's mentality in dealing with modernity, relying on Persian novels. For this purpose, two novels "Black Times" and "Ziba" have been selected from the early years of the 14th century. The confrontation of the female characters of these two novels with modernity is compared with the confrontation of the female characters of the novel "Night One Night Two" written in 1974. women play a central role in these three novels so by analytical and descriptive comparisons it can show, in the authors' view, what has changed in the fifty years of the Iranian woman's mentality towards the components of modernity (based on Giddens's theories). To this end, the female personality in the face of the components of education, women's social presence, male and female equality, women's individuality, humanism, secularism and anti-tradition in the novels have been compared and investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian woman
  • Modernity
  • Evolution
  • Ziba
  • Roozegar e Seyah
  • Shab e yek Shab e do