سنخ شناسی برساخت هویت مذهبی زنان با تاکید بر پوشش در شبکه اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

2 گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی، پژوهشگر پاره وقت جهاددانشگاهی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ی یک سنخ شناسی از برساخت هویت مذهبی با تاکید بر پوشش در بین زنان درشبکه مجازی اینستاگرام انجام شده است. منظور از برساخت هویت مذهبی، چگونگی ساخت و نمایش هویت مدهبی در بین کاربران زن دارای پوشش است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تکنیک نتنوگرافی صورت گرفته و داده‌ها با استفاده از تحلیل تماتیک، تحلیل شده اند. در این پژوهش سعی شده تا با تحلیل محتوای پست های پربازدید ده صفحه با تعداد دنبال کننده بالا، به تحلیل پرداخته شود.، در ابتدا فهرستی از هشتگ های مرتبط تهیه و سپس با جستجو در شبکه مجازی اینستاگرام پست های پربازدید انتخاب شده اند، تعداد صفحات منتخب 12تا و بازه انتشار پست‌ها از ابتدای سال1398 تا اخر آبان 1398 می‌باشد، با توجه به تحلیل محتوای کیفی پست های انتخاب شده در صفحات مورد بررسی، می‌توان به سبک های پوشش « قاعده محور رسمی با زیر مقولات پوشش رسمی و رایج داخلی و پوشش کلاسیک و به سبک بین المللی؛ هویت مبتنی بر اسطوره های زیبایی؛ هویت مبتنی بر ذائقه کلاسیک پسند؛ پوشش کژوال و غیررسمی بازیر مقولات پوشش کژوال مطابق با معیارهای ایران ترندی و بر اساس مد و درنهایت فعالیت مدلینگ» اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of constructing women's religious identity with emphasis on coverage in the social network Instagram

نویسندگان [English]

  • marzieh Amirbeik 1
  • Hamid Masoudi 2
  • neda shadloo 3
1 University of Research Sciences, Humanities Building, Department of Sociology, PhD student
2 Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities,University of Birjand , Birjand, Iran
چکیده [English]

The present study aims to provide a typology of the construction of religious identity with an emphasis on coverage among women in the virtual network Instagram. The meaning of constructing a religious identity is how to construct and display a religious identity among female users covered. This research has been done qualitatively using netnography technique and the data have been analyzed using thematic analysis. In this research, an attempt has been made to analyze the content of ten-page high-traffic posts with a high number of followers. The selected pages are 12 and the publication period of the posts is from the beginning of 1398 to the end of November 1398. According to the qualitative content analysis of the selected posts in the pages under review, it is possible to cover the styles Classic and international style; Identity based on beauty myths; Classic taste-based identity; Casual and informal coverage Bazir pointed out the categories of casual coverage in accordance with Iran Trend criteria and based on fashion and finally modeling activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cover style
  • "Building a religious identity
  • " Instagram
  • "Netnography
-باکاک، ر. ( ۱۳۸۱ ) مصرف، ترجمه خسرو صبوری، تهران: انتشارات شیرازه.
برگر، پیتر و لاکمن، توماس(1375). ساخت اجتماعی واقعیت، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
برگز و دیگران(1381). ذهن بی خانمان، نوسازی و آگاهی، ترجمه محمد ساوجی، تهران: نشر نی.
تاجیک، محمدرضا(1384).روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان،تهران: فرهنگ گفتمان.
جلیلی فیروزی، شقایق(1385). بازنمایی هویت دینی در فضای مجازی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی.
رفعت جاه، مریم و علی شکوری (1387).«اینترنت و هویت اجتماعی»، فصلنامه جهانی رسانه، شماره 5 ،صص1-17.
عدلی پور ، صمد؛ قاسمی، وحید و کیان پور، مسعود(1392).« شبکه اجتماعی فیس بوک و هویت ملی جوانان»، مطالعات ملی، دوره14، شماره4، صص141-164.
گیدنز، آنتونی(1383). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
نش، کیت(1382).جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر.
نوابخش، مهرداد؛پوریوسفی، حمید و میرآخولی، مژگان(1388). بررسی میزان پایبندی مذهبی دانشجویاندانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ، پژوهش نامه علوم اجتماعی،سال3، شماره3،صص61-91.
نوغانی دخت بهمنی، محسن؛ میرمحمد تبار، سید احمد و عدلی پور، صمد(1394). « فضای مجازی و هویت»، پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی، سال اول، شماره دوم،صص5-22.
منابع لاتین
 
 
Baudrillard, J. (1988). America. London & New York: Verso. Encyclopedia of Postmodernism. Ibid. (p. 104).
Dirksen, V., Huizing, A., & Smit, B. (2010). ―Piling on layers of understanding‖: The use of connective ethnography for the study of (online) work practices. New Media & Society, 12, 1045–1063. doi:10.1177/1461444809341437
Hall, S.(١٩٨٧), “Minimal Selves, in Identity: The Real Me”, ICA Document ٦, London. Institute for Contemporary Arts
Hine, C. (2015). Ethnography for the internet: embedded, embodied and everyday. London, England: Bloomsbury Academic.
Hine, C., (2000) Virtual Ethnography. London: SAGE.
Horster, E., & Gottschalk, C. (2012). Computer-assisted webnography: A new approach to online reputation management in tourism. Journal of Vacation Marketing, 18, 229–238. doi:10.1177/1356766712449369.
Kozinets, R. (1998). On netnography: Initial reflections on consumer research investigations of cyberculture. Advances in Consumer Research, 25, 366–371.
Kozinets, R. (2002). The field behind the screen: Using netnography for marketing research in online communities. Journal of Marketing Research, 39, 61–72. doi:10.1509/jmkr.39.1.61.18935
 Kozinets, R. (2010). Netnography: Doing ethnographic research online. London, England: Sage. Kozinets, R., V. (2012). Marketing netnography: a new research method. Methodological Innovations Online (MIO), Issue 1, Volume 7, 37-45.
Kozinets, R., V. (2001).Utopian enterprise: articulating the meanings of star treks culture of consumption. Journal of Consumer Research. pp. 67-88.
Kozinets, R., V. (2015). Netnography: Redefined, London: SAGE
Kress, G. & van Leeuwen, T. (1996). Reading images: The grammar of visual design. London, UK: Routledge
Rollins, M., Nickell, D., & Wei, J. (2014). Understanding salespeople's learning experiences through blogging: A social learning approach. Industrial Marketing Management, 43(6), 1063-1069.
Ward, K. (1999). Cyber-ethnography and the emergence of the virtually new community. Journal of Information Technology, 14, 95–105. doi:10.1080/026839699344773