بررسی جامعه شناختی تاثیر شیوه های همسرگزینی مدرن و سنتی در طلاق قطعی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات

3 استاد دانشگاه

چکیده

دوگانگی ناشی از شیوه ازدواج مدرن و سنتی، باعث بسیاری از مسائل و مشکلات برای زوجین بوده است. این پژوهش، با استفاده از رویکرد تلفیقی نوین از نظریه «رابطه ناب» گیدنز با محوریت الگوی همسرگزینی و نظریه «طلاق» دیوید چیل با رویکرد روش‌شناختی تحقیق اثبات‌گرایی است و روش تحقیق، روش توصیفی و تبیینی می باشد. جامعه آماری شامل شش مجتمع‌ قضایی دادگاه خانواده تهران بود. نمونه ها را به صورت تصادفی ساده و در دسترس می باشد. حجم نمونه به صورت تقریبی از میزان وقوع طلاق در شهر تهران 2500 تا بوده است که در فرمول کوکران عدد 384 بدست آمد. یافته‌ها نشان می دهد تاثیر همسرگزینی سنتی با همسرگزینی مدرن در طلاق قطعی متفاوت هستند. میانگین طلاق با سبک همسرگزینی مدرن بیشتر است از میانگین طلاق با سبک همسرگزینی سنتی. عاملی سبک ازدواج مدرن برابر 89/0 و سبک ازدواج سنتی برابر 71/0 بود. با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری آزمون کمتر از 05/0 می باشد، فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت هر نوع همسرگزینی در طلاق قطعی تاثیر دارد. نتایج نشان می دهد که سبک ازدواج بر وقوع طلاق اثر داشته و سبک ازدواج مدرن اثر بیشتری بر وقوع طلاق داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological investigating the impact of modern and traditional marriage selection methods on difinitive divorce

نویسندگان [English]

  • Elahe Shabani 1
  • Bager Sarookhani 2
  • Mohammad mahdi Labibi 3
1 Tehran Markaz
2 Professor of Sociology, University of Science and Research
3 University professor
چکیده [English]

The duality of modern and traditional methods of marriage has caused many problems for couples. This research analyzes positivism using novel combined approach of Giddens' "Pure Relationship" theory focusing on spouse selection and methodological approach of Chil's "Divorce" theory. Also, research's method is descriptive and explanative. Statistical population consists of six judicial complexes of Tehran family court and samples are convenience. Sample size of divorce occurrence in Tehran is approximately 2500 which results in 384 in Cochran's formula. Findings prove that the effects of modern and traditional methods of spouse selection on certain divorce are different. Divorce rate of modern method is higher than traditional. Burden factor of modern marriage method was 89 and traditional marriage method was 71. Considering the fact that p-value of the research is less than 0.05, null hypothesis is rejected and we can say with 95% confidence that any type of spouse selection is effective on certain divorce. Results show that the method of marriage influences on divorce occurrence and modern method is more efficient than traditional method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spouse selection pattern
  • final divorce
  • traditional style
  • modern style
  • marriage criteria
- اباذری (1395). پیش بینی رضایت زناشویی از طریق متغیرهای خود متمایزسازی و ملاک های انتخاب همسر. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی، ایتالیا-رم، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
- انتظاری، علی؛ و ویسی، سیمین (1394)، معیارهای همسرگزینی و رضایت از زندگی زناشویی. مطالعات جنسیت و خانواده، 2 (2)، 31-68.
- ایرانی، نجمه(1383)، مقایسه رضایت زناشویی در ازدواج­های سنتی و غیرسنتی دانشجویان علوم تحقیقات (دانشکده علوم انسانی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
- بهمنش، فرشته؛ قلی‌پور گودرزی، فرزان؛ باکویی، فاطمه. (1396). میزان رضایت زناشویی در الگوهای مختلف همسرگزینی؛ رویکرد مبتنی بر قرآن. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، ۲ (۱)، ۱۳-۱۹.
- زارعان، منصور (1394)، فراتحلیل عوامل مؤثر بر طلاق (مروری بر مطالعات ثبت شده در دهه ی اخیر)، دانشگاه الزهرا(س)- پژوهشکده زنان.
- ساروخانی، باقر(1394)، نظریه­پردازی در زمینه طلاق و طلاق توافقی، انتشارات انجمن جامعه شناسی ایران، گزارش نشست گروه جامعه شناسی خانواده در تاریخ دوم اسفند 1394.
- ساروخانی، باقر(1398)، طلاق، علل و راهکارها، دفتر امور آسیب­های اجتماعی وزارت تعاون
- عظیمی هاشمی، مژگان؛ اعظم کاری، فائزه؛ بیگناه، معصومه؛ و رضامنش، فاطمه( 1394)، ارزش ها، نگرش ها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج؛ مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه های استان خراسان رضوی. راهبرد فرهنگ، 29، 179-212. 
- فولادیان، مجید؛ برادران کاشانی، زهرا؛ دیاری، مرتضی. (1400). تحلیل جامعه‌شناختی فرایندهای بروز رابطة فرازناشویی (مورد مطالعه: زنان و مردان متقاضی طلاق در شهر مشهد)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره دهم - شماره 1: 37-9.
- کلانتری و روشن­فکر (1390)، «طلاق, علل و پیامدها، یافته­های پژوهشی سه دهه اخیر»، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻰ ﺁﺳــﻴﺐ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸــﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌ ﻪﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ. 
  - لبیبی. محمد مهدی(1393)، خانواده در قرن بیست و یکم از نگاه جامعه­شناسان ایرانی و غربی، انتشارات نشر علم، تهران: چاپ اول.
- مرکز آمار ایران 22 آذرماه 1398.
- مشکی. مهدی، شاه قاسمی. زهره، دلشاد نوقابی. علی، مسلم . علیرضا (1388)، بررسی وضعیت و عوامل مرتبط با طلاق از دیدگاه زوجین مطلقه ی شهرستان گناباد در سال های 88-87، مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد.
- ولدخانی، مریم؛ محمودپور، عبدالباسط؛ فرح بخش، کیومرث؛ و سلیمی، حسین. (1395). تأثیر سن ازدواج، الگوهای همسرگزینی و تفاوت سنی زوجین بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر تهران. فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، 7 (25)، 173-190.
-اصغرپور ماسوله، احمدرضا؛ کرمانی، مهدی؛ و برادران کاشانی، زهرا. (1396). پدیدارشناسی همسرگزینی دختران جوان در شهر مشهد. زن در فرهنگ و هنر، 9 (1)، 49-71.
- Apostolou, M (2017). “Sexual selection under parental choice: the role of parets in the evolution of human mating”, evolution and heuman behavior, 28, PP 403-409
- Choe, M. K., Thapa, S., & Mishra, V. (2017). Early marriage and early motherhood in Nepal. J Biosoc Sci, 37 (2), 143-162.
 -khaled Mustaffa, M .(2015). DIVORCE IN MALAYSIA. Faculty of  Education, University Technology Malaysia  . 81310. Skudai, Johor.p.26
- Nongkynrih, A. K. (2018). Mate selection: A sociological exploration. The NEHU Journal, 1, 19-39.
Sources
- Abazari (2015). Prediction of marital satisfaction through self-differentiation variables and spouse selection criteria. The 3rd International Conference on New Researches in Humanities, Italy-Rome, Institute of Idea Managers, capital of Vira.
-Entezri, Ali; and Veisy, Simin (2014), wife selection criteria and satisfaction with married life. Gender and Family Studies, 2(2), 31-68.
- Irani, Najmeh (1383), comparison of marital satisfaction in traditional and non-traditional marriages of research students (Faculty of Humanities), Master's thesis, Islamic Azad University, Science and Research Unit.
- Behmanesh, the angel; Qolipour Gudarzi, Farzan; Bakui, Fatima. (2016). The level of marital satisfaction in different patterns of choosing a spouse; Approach based on the Quran. Islamic lifestyle based on health, 2 (1), 13-19.
- Zarean, Mansour (2014), meta-analysis of factors affecting divorce (a review of studies recorded in the last decade), Al-Zahra University (S) - Women's Research Institute.
- Sarokhani, Bagher (2014), theorizing about divorce and consensual divorce, publications of the Iranian Sociological Association, report of the meeting of the Sociology of Family Group on March 2, 2014.
- Sarukhani, Bagher (2018), Divorce, Causes and Solutions, Office of Social Damages, Ministry of Cooperation
- Azimi Hashemi, Mojgan; Azam Kari, Faezeh; innocent, innocent; and Rezamanesh, Fatemeh (2014), values, attitudes and action patterns of young people regarding marriage and premarital relationships; A study by students of Khorasan Razavi province universities. Culture Strategy, 29, 179-212.
- Fouladian, Majid; Baradaran Kashani, Zahra; Diari, Morteza. (2021). Sociological analysis of extramarital relationship emergence processes (case study: women and men applying for divorce in Mashhad city), social studies and research in Iran, 10th period - number 1: 9-37.
- Kalantari and Roshanfekr (2018), "Divorce, causes and consequences, research findings of the last three decades", a collection of articles of the second national conference on social harms of Iran, Faculty of Social Sciences, Tehran University, Iranian Sociology Association.
   - Labibi Mohammad Mehdi (2013), family in the 21st century from the perspective of Iranian and Western sociologists, Science Publishing House, Tehran: first edition.
- Iran Statistics Center, December 22, 2018.
- Meshki. Mehdi, Shah Ghasemi. Zohreh, Delshad Noughabi. Ali, Muslim Alireza (2008), examining the situation and factors related to divorce from the point of view of divorced couples in Gonabad city in 2008-2008, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences.
- Valadkhani, Maryam; Mahmoudpour, Abdulbaset; Farah Bakhsh, Kiyoumars; and Salimi, Hossein. (2015). The effect of marriage age, spouse selection patterns and the age difference of couples on the quality of married life of women in Tehran. Clinical Psychological Studies Quarterly, 7(25), 173-190.
- Asgharpour Masuleh, Ahmad Reza; Kermani, Mehdi; and Baradaran Kashani, Zahra. (2016). Phenomenology of choosing a wife of young girls in Mashhad city. Women in Culture and Art, 9(1), 49-71.
- Apostolou, M (2017). “Sexual selection under parental choice: the role of parets in the evolution of human mating”, evolution and heuman behavior, 28, PP 403-409
- Choe, M. K., Thapa, S., & Mishra, V. (2017). Early marriage and early motherhood in Nepal. J Biosoc Sci, 37 (2), 143-162.
 -khaled Mustaffa, M .(2015). DIVORCE IN MALAYSIA. Faculty of  Education, University Technology Malaysia  . 81310. Skudai, Johor.p.26
- Nongkynrih, A. K. (2018). Mate selection: A sociological exploration. The NEHU Journal, 1, 19-39.