نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات

3 استاد دانشگاه

10.30465/ws.2021.33667.3162

چکیده

دوگانگی ناشی از شیوه ازدواج مدرن و سنتی، باعث بسیاری از مسائل و مشکلات برای زوجین بوده است. این پژوهش، با استفاده از رویکرد تلفیقی نوین از نظریه «رابطه ناب» گیدنز با محوریت الگوی همسرگزینی و نظریه «طلاق» دیوید چیل با رویکرد روش‌شناختی تحقیق اثبات‌گرایی است و روش تحقیق، روش توصیفی و تبیینی می باشد. جامعه آماری شامل شش مجتمع‌ قضایی دادگاه خانواده تهران بود. نمونه ها را به صورت تصادفی ساده و در دسترس می باشد. حجم نمونه به صورت تقریبی از میزان وقوع طلاق در شهر تهران 2500 تا بوده است که در فرمول کوکران عدد 384 بدست آمد. یافته‌ها نشان می دهد تاثیر همسرگزینی سنتی با همسرگزینی مدرن در طلاق قطعی متفاوت هستند. میانگین طلاق با سبک همسرگزینی مدرن بیشتر است از میانگین طلاق با سبک همسرگزینی سنتی. عاملی سبک ازدواج مدرن برابر 89/0 و سبک ازدواج سنتی برابر 71/0 بود. با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری آزمون کمتر از 05/0 می باشد، فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت هر نوع همسرگزینی در طلاق قطعی تاثیر دارد. نتایج نشان می دهد که سبک ازدواج بر وقوع طلاق اثر داشته و سبک ازدواج مدرن اثر بیشتری بر وقوع طلاق داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological investigating the impact of modern and traditional marriage selection methods on difinitive divorce

نویسندگان [English]

  • Elahe Shabani 1
  • Bager Sarookhani 2
  • Mohammad mahdi Labibi 3

1 Tehran Markaz

2 Professor of Sociology, University of Science and Research

3 University professor

چکیده [English]

The duality of modern and traditional methods of marriage has caused many problems for couples. This research analyzes positivism using novel combined approach of Giddens' "Pure Relationship" theory focusing on spouse selection and methodological approach of Chil's "Divorce" theory. Also, research's method is descriptive and explanative. Statistical population consists of six judicial complexes of Tehran family court and samples are convenience. Sample size of divorce occurrence in Tehran is approximately 2500 which results in 384 in Cochran's formula. Findings prove that the effects of modern and traditional methods of spouse selection on certain divorce are different. Divorce rate of modern method is higher than traditional. Burden factor of modern marriage method was 89 and traditional marriage method was 71. Considering the fact that p-value of the research is less than 0.05, null hypothesis is rejected and we can say with 95% confidence that any type of spouse selection is effective on certain divorce. Results show that the method of marriage influences on divorce occurrence and modern method is more efficient than traditional method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spouse selection pattern
  • final divorce
  • traditional style
  • modern style
  • marriage criteria