«زن یکی بیش مبر زانکه بود فتنه و شر»؛ پژوهشی درباره پدیدۀ چند همسری در متون ادبی-سیاسی دورۀ قاجار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز

2 استاد گروه تاریخ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

چندهمسری یا تعدد زوجات به‌عنوان مقوله‌ای فرهنگی، از مسائل مهم در حوزۀ مطالعات زنان به شمار می‌رود. این مسئله امری نسبتاً رایج در جوامع پیشین بوده است. منابع مختلف تاریخی، فقهی و ادبی در جامعۀ دورۀ قاجار با رویکردهای مختلف به این موضوع پرداخته‌اند. آنچه مسلم است اینکه تعدد زوجات در بین طبقات و اقشار مختلف جامعۀ ایران عصر قاجار کمابیش وجود داشته است. در متون ادبی و سیاسی اواخر دورۀ ناصرالدین‌شاه و به‌ویژه پس از مشروطه، به دلیل آشنایی نویسندگان و شاعران با غرب و گسترش ارتباطات، توجه به مسائل زنان بیشتر دیده می‌‌شود. این پژوهش با اتکا به متون و منابع ادبی و سیاسی عصر قاجار و مشروطه و تحقیقات جدید، رویکرد متون سیاسی، اجتماعی و ادبی به مسئلۀ چندهمسری را به روش توصیفی-تبیینی و تحلیل محتوا به تحقیق و بررسی گذاشته است. مطالعات نشان میدهد توجه به این مسئله و علل و پیامدهای آن در نگاه منتقدانۀ متفکران ادبی و سیاسی از اواسط دورۀ قاجار و به‌ویژه دورۀ مشروطه اهمیت بسزایی یافته و به یکی از مسائل مهم در آثار آنان تبدیل شده است. نکته قابل‌تأمل این‌که آگاهی‌دادن به زنان نسبت به جایگاهشان و طبیعی‌نپنداشتن این امر یکی از مسائل مورد توجه روشنفکران و متفکران بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Zan yaki bish mabar zaan keh bovad fetneh vo shar"; A study on the phenomenon of polygamy in the Qajar period

نویسندگان [English]

 • Neda Sonboli 1
 • Abbas Ghadimi Gheidari 2
1 PhD student in post-Islamic Iranian history, University of Tabriz
2 Professor of History ,Department of History ,Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Polygamy as a cultural category is one of the important issues in the field of women's studies. This issue has been relatively common in previous societies. What is certain that polygamy existed more or less among different classes and strata of Iranian society during the Qajar era. In the literary and political texts of the late period of Naseral-Din Shah and especially after the constitution, due to the familiarity of writers and poets with the West and theexpansion of communication, more attention is paid to women's issues. This research, relying on the literary and political texts and sourcesof the Qajar and constitutional eras and new researches, has researched and investigated the approachof political, social and literary texts to the issue of polygamy by descriptive-explanatory method and content analysis. Studies show that paying attention to this issue and its causes and consequences in the critical view of literary and political thinkers from middle of the Qajar period and especially theconstitutional period became very important and became one of the important issues in their studies. It is worth pondering that informing women about their position and not considering it normal has been one of the issues of concern to intellectuals and thinkers

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Iran
 • Qajar
 • polygamy
 • women
 • literary-political texts
 • intellectuals
 • قرآن کریم، ترجمۀ مهدی الهی قمشه­ای.
 • آخوندزاده، فتحعلی(1356)، تمثیلات، ترجمۀ محمدجعفر قراجه­داغی، تهران: خوارزمی، چ3.
 • آخوندزاده، فتحعلی(1399)، مکتوبات(نامه‌های شاهزاده کمال­الدوله به شاهزاده جلال­الدوله)، به کوشش م. مقصود، ناشر نسخۀ الکترونیک باشگاه ادبیات.
 • آدمیت، فریدون(1349)، اندیشه‌های میرزافتحعلی­خان آخوندزاده، تهران: خوارزمی.
 • آرین­پور، یحیی(1372)، از صبا تا نیما؛ تاریخ 150 سال ادب فارسی، ج2، تهران: زوار، چ5.
 • آرین­پور، یحیی(1382)، از صبا تا نیما؛ تاریخ 150 سال ادب فارسی، ج3، تهران: زوار، چ4.
 • استرآبادی، بی‌بی­خانم(1371)، معایب الرجال(در پاسخ به تأدیب النسوان)، افسانه نجم‌آبادی، شیکاگو: نگرش و نگارش زن.
 • اعتمادالسلطنه، محمدحسن­خان(1345)، روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه، با مقدمه و فهارس ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.
 • اکی(کاکوء)، اوءباکاگه(1393)، سفرنامۀ ایران و ورارود (1328هـ.ق.-1910م.)، ترجمۀ هاشم رجب­زاده و کینجی ئه اورا، تهران: طهوری.
 • اورسل، ارنست(1382)، سفرنامۀ قفقاز به ایران، ترجمۀ علی‌اصغر سعیدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • بختیاری، سردار مریم(1382)، خاطرات سردار مریم بختیاری(از کودکی تا آغاز انقلاب مشروطه)، ویراستۀ غلامعباس نوروزی بختیاری، تهران: آنزان.
 • بروگش، هینریش(1367) سفری به دربار سلطان صاحب­قران، ج1، ترجمۀ حسین کردبچه، تهران: اطلاعات.
 • بهار، محمدتقی(1388)، دیوان اشعار، تهران: نگاه
 • بیشوپ، ایزابلا(1375)، از بیستون تا زردکوه بختیاری، ترجمۀ مهراب امیری، تهران: سهند و آنزان.
 • پاتینجر، هنری(1384)، سفرنامۀ پاتینجر، ترجمۀ شاپور گودرزی، تهران: کتابفروشی دهخدا.
 • پولاک، یاکوب ادوارد(1368)، سفرنامۀ پولاک (ایران و ایرانیان)، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی.
 • تاج­السلطنه،(1361) خاطرات تاج­السلطنه، به کوشش منصوره اتحادیه(نظام مافی)، سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران.
 • تاورنیه، ژان باتیست(1383)، سفرنامۀ تاورنیه، ترجمۀ حمید شیروانی، تهران: نیلوفر.
 • تویوکیچی، یه ناگا(1392)، سفرنامۀ یه ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی (1317هـ.ق./1899م.) ژاپن و تجارت تریاک در پایان قرن نوزدهم، ترجمۀ هاشم رجب­زاده و کینجی ئه اورا، تهران: طهوری.
 • جونز، سرهار فورد(1386)، روزنامۀ سفر خاطرات هیئت اعزامی انگلستان به ایران، ترجمۀ مانی صالحی علامه، تهران: ثالث.
 • دالمانی، هانری رنه(1335)، سفرنامۀ از خراسان تا بختیاری، ترجمۀ محمدعلی فره­وشی، تهران: امیرکبیر.
 • دروویل، گاسپار(1387)، سفرنامه دروویل، ترجمۀ جواد محبی، تهران: انتشارات گوتنبرگ.
 • دلریش، بشری(1375)، زن در دورۀ قاجار، تهران: دفتر مطالعات دینی هنر(مدیریت پژوهش).
 • دوبد، کلمنت اوگاستس(1384)، سفرنامۀ لرستان و خوزستان، ترجمۀ محمدحسین آریا، تهران: علمی و فرهنگی، چ2.
 • دهخدا، علی‌اکبر، (بی‌تا)، چرند پرند، معرفت.
 • رایس، کلارا کولیور(1383)، سفرنامۀ (زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان)، ترجمۀ اسدالله آزاد، تهران: کتابدار.
 • ژوبر، پ.آ(1322)، مسافرت به ارمنستان و ایران، ترجمۀ محمود هدایت، چاپخانۀ تابان.
 • سعیدی سیرجانی(1362)، وقایع اتفاقیه (گزارش­های خفیه نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از سال 1291 تا 1322ق.)، چ2، تهران: انتشارات نوین.
 • شاردن، ژان(1372)، سفرنامه شاردن، ج1، ترجمۀ اقبال یغمایی، تهران: توس.
 • شقاقی، حسینقلی­خان(1353)، خاطرات ممتحن­الدوله، تهران: امیرکبیر.
 • صابر، میرزاعلی اکبر(1977)، هوپ هوپ نامه، ترجمۀ احمد شفائی، باکو: نشریات دولتی آذربایجان.
 • طالبوف، عبدالرحیم(بی­تا)، مسالک المحسنین، به همت محمد رمضانی، تهران: کلالۀ خاور.
 • عاملی رضایی، مریم(1389)، سفر دانه به گل(تحول جایگاه زن در نثر دورۀ قاجار)، تهران: نشر تاریخ ایران.
 • فراهانی، قائم‌مقام(1373)، منشآت، مصحح محمد عباسی، تهران: شرق.
 • فوروکاوا، نوبویوشی(1384)، سفرنامۀ فوروکاوا، ترجمۀ هاشم رجب‌زاده و کینیجی ئه اورا، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 • قائم‌مقامی، عالم‌تاج(1374)، دیوان عالم‌تاج قائم‌­مقامی(ژاله)، تهران: انتشارات ما.
 • کارری، جووانی فرانچسکو جملی(1383)، سفرنامۀ کارری، ترجمۀ عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ2.
 • کارلا سرنا، (1363)، سفرنامۀ(مردم و دیدنیهای ایران)، ترجمۀ غلامرضا سمیعی، تهران: نشر نو.
 • کراچی، روح­انگیز(1390)، هشت رساله در بیان احوال زنان از 1000 تا 1313هـ.ق.، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • کراچی، روح‌انگیز(1374)، اندیشه­گران زن در شعر مشروطه، تهران: دانشگاه الزهرا.
 • کراچی، روح‌انگیز(1395)، خشونت مشفقانه (روایتی از مردسالاری دوران ناصری)، تهران: نشر تاریخ ایران، چ2.
 • کرمانی، آقاخان(2006).صدخطابه، محمدجعفر محجوب، آمریکا: شرکت کتاب.
 • گیدنز، آنتونی(1381)، جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، چ7، تهران: نی.
 • گیلانی، سیداشرف‌الدین(1338)، دیوان، بی نا.
 • لایارد، هنری(1376)، سفرنامۀ لایارد، ترجمۀ مهراب امیری، تهران: انزان، چ2.
 • مستشفی، علی(1314)، ازدواج و حفظ‌الصحه، تهران: روشنایی.
 • مستوفی(اعتصام­الملک)، میرزایوسف­خان(1318)، تربیت نسوان، تبریز: معارف
 • معجز شبستری، میرزاعلی(بی­تا)، کلیات معجز شبستری، بی­نا.
 • مکبن روز، الیزابت(1373)، با من به سرزمین بختیاری بیائید، ترجمه و حواشی مهراب امیری، تهران: آنزان.
 • ملکم، سرجان(1380)، تاریخ کامل ایران، ترجمۀ میرزااسماعیل حیرت، تهران: افسون.
 • موریه، جیمز(1354)، سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی در ایران، به کوشش یوسف رحیم­لو، تبریز: انتشارات حقیقت، چ2.
 • موزر، هنری(2536)، سفرنامه ترکستان و ایران(گذری در آسیای مرکزی)، ترجمۀ علی مترجم، به کوشش محمد گلبن، تهران: انتشارات سحر.
 • مونس­الدوله(1380)، خاطرات مونس­الدوله ندیمۀ حرمسرای ناصرالدین­شاه، به کوشش سیروس سعدوندیان، تهران: زرین.
 • ویشارد، جان(1363)، بیست سال در ایران، ترجمۀ علی پیرنیا، تهران: انتشارات نوین.

روزنامه­ها

 • میرزا ملکم خان، روزنامۀ قانون، انتشارات کویر، 1369، نمرۀ 19.

مقالات

-رستمی تبریزی، لمیاء(1387)، «تعدد زوجات و شرایط آن در لایحه حمایت خانواده»، فصلنامۀ خانواده­پژوهی، سال چهارم، ویژه­نامۀ نقد و بررسی لایحۀ حمایت خانواده.

-ترابی فارسانی، سهیلا، «تکاپوی زنان عصر قاجار: فردیت، جهان سنت و گذار از آن»، تاریخ اسلام و ایران فصلنامۀ علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال نوزدهم، دورۀ جدید، شمارۀ2، پیاپی 77، تابستان 1388، صص22-1.

- سنبلی، ندا و عباس قدیمی قیداری، «کی عروسک باز را جامۀ عروسی درخور است؛ تأملی بر رویکرد متون ادبی- تاریخی دورۀ قاجار به پدیدۀ کودک همسری»، نشریۀ زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، دوره75، شماره 245، بهار و تابستان 1401، صص175-149.

- شکرانی، رضا و مهدی حبیب اللهی، «آیۀ تعدد زوجات، حکمی مطلق یا مشروط؟»، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره دوم، تابستان 1394، صص117-93.

- عبدی پور، ابراهیم(بهار1388)، «تعدد زوجات»، حقوق اسلامی، سال5، شمارۀ 20.

- مجاهد، عزیزالله و بهروز بیرشک(1382)، «وضعیت رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده­های چندهمسری»، نشریۀ روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شمارۀ35.

- محمدی، نعیما و خان­محمد آسکانی(1394)، «مطالعۀ سلامتی روانی مردان با تأکید بر سنت چندهمسری در شهرستان سرباز»، زن در فرهنگ و هنر، دورۀ 7، شمارۀ2.

-Al-Krenawi, A(1999),"Women of polygamous marriages in primary health care centers", Contemporary Family Therapy,21(3).

- Al‐Krenawi, A. L. E. A. N(1998), Family therapy with a multiparental/multispousalfamily, Family process, 37(1), 65-81.

- Farahmand, M., &Rezvani, Z(2019), The association between father’s power, performance, and mental stress of first wife in monogamous and polygamous families: a comparative study in Iran,Iran J Psychiatry BehavSci, 13(2).

- SLONIM‐NEVO, V. E. R. E. D., & Al‐Krenawi, A(2006), Success and failure among polygamous families: The experience of wives, husbands, and children, Family process, 45(3).

- Yılmaz, E., &Tamam, L(2018), The relationship between polygamy and psychiatric disorders in Turkish women, International Journal of Social Psychiatry, 64(8).

- Oyefeso, Adenekam, Adegok, Ademola R.(1992), Psychological Adjustment of Yoruba Adolescents as influenced by family type: a research not, Journal of child Psychology. Vol.33, No.4, pp785-788.