مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیارگروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیارگروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

4 دانشیارگروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.30465/ws.2024.47057.3977

چکیده

هدف از انجام مطالعه حاضر مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه بوده است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و با رویکرد کیفی کمی در پارادایم استقرایی-قیاسی انجام شده است. شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با 23 نفر از خبرگان حوزه خط مشی گذاری، کارآفرینی و مدیریت انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه‌ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تایید شد. به منظور مدلسازی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان از نظرات 73 نفر از خبرگان، مدیران و کارآفرینان آشنا و مطلع با موضوع پژوهش با روش نمونه‌گیری هدفمند و به کمک پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره‌گیری از روایی محتوا و روش آزمون- پس‌آزمون تایید شد. کدگذاری مصاحبه‌ها با استفاده از نرم‌افزار Maxqda 2020 منجر به شناسایی 34 عامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه شد. مدلسازی عوامل شناسایی‌شده با روش ساختاری تفسیری منجر به تشکیل سیزده سطح گردید که خط مشی های حمایتی، تبیین سند ا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interpretive Structural Modeling of Factors Affecting the improving women's employability capacity with emphasis on the 7th development plan

نویسندگان [English]

  • mahsa vahidpour 1
  • akbar etebarian 2
  • mehraban hadi peykani 3
  • saeed daei karimzadeh 4
1 Ph.D. candidate, Public Administration, Adaptive Management and Development, Department of Public Administration, Faculty of Islamic Governance,Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Administration,Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Public Administration,Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Economics, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study was the interpretative structural modeling of factors affecting the development of women's employability capacity with emphasis on the seventh development plan. This study was conducted based on the practical objective and with a qualitative and quantitative approach in the inductive-deductive paradigm. Identifying the effective factors on the development of women's employability capacity was done through semi-structured interviews based on theoretical saturation with 23 experts in the field of policy making, entrepreneurship and management. The validity and reliability of the interviews were confirmed by the method of relative content validity and Cohen's kappa index, respectively. In order to model the effective factors on the development of women's employability capacity, the opinions of 73 experts, managers and entrepreneurs who are familiar with the subject of the research were used with the help of a questionnaire. Validity and reliability of the questionnaire were confirmed using content validity and test-post-test method. Coding of interviews using Maxqda 2020 software led to the identification of 34 factors affecting the development of women's employability capacity with emphasis on the seventh development plan. Modeling of the identified factors with interpretative structural method led to the formation of thirteen levels, which support policies,

کلیدواژه‌ها [English]

  • employability
  • women
  • social development
  • seventh development plan
  • interpretive structural modeling
سازمان برنامه و بودجه کشور. (1402). لایحه برنامه هفتم توسعه (1402-1406). انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور.
موحدی، رضا، زلیخائی سیار، لیلا، باقری، معصومه. (1398). مهارت‌های تأثیرگذار بر تمایل به اشتغال و اشتغال‏پذیری بانوان دانش‏آموختة دانشگاهی در استان همدان. زن در توسعه و سیاست، 17(3): 389-411.
ناجی راد، محمد علی. (1382). موانع مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی اقتصادی ایران پس از انقلاب، تهران، کویر.
نادری مهدیی، کریم، زلیخائی سیار، لیلا، پویا، مهرداد. (1394). واکاوی اشتغال پذیری دانشجویان زن: راهکاری جدید برای تقویت حضور زنان در بازار کار. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. ۲۱ (۴):۵۰-۲۱.
Abelha, M., Fernandes, S., Mesquita, D., Seabra, F., & Ferreira-Oliveira, A. T. (2020). Graduate employability and competence development in higher education—A systematic literature review using PRISMA. Sustainability, 12(15), 5900.
Bennett, D., & Ananthram, S. (2022). Development, validation and deployment of the EmployABILITY scale. Studies in Higher Education, 47(7), 1311-1325.
Chang, G. (2016). Undocumented Latinas: The new “employable mothers”. Mothering, 259-285.
De Vos, A., Jacobs, S., & Verbruggen, M. (2021). Career transitions and employability. Journal of Vocational Behavior, 126, 103475.
Delva, J., Forrier, A., & De Cuyper, N. (2021). Integrating agency and structure in employability: Bourdieu's theory of practice. Journal of Vocational Behavior, 127, 103579.
Dutta, N., & Mallick, S.K. (2018). Enabling Women Entrepreneurs: Exploring Factors that Mitigate the Negative Impact of Fertility Rates on Female Entrepreneurship. WGSRN: Gender Difference in Corporate Governance & Finance (Topic).
Faulkner, P. E., Begum, S., & English, C. W. (2019). How Bangladesh is increasing the employability of females with technical training programs. In Gender issues in technical and vocational education programs (pp. 158-182). IGI Global.
Gürbüz, S., Joosen, M. C., Kooij, D. T., Bakker, A. B., Van Der Klink, J. J., & Brouwers, E. P. (2022). Measuring sustainable employability: psychometric properties of the capability set for work questionnaire. BMC Public Health, 22(1), 1-10.
Hassan, M. U., Iqbal, Z., & Shakir, K. (2020). Impact of ICT training and education on women's employability and entrepreneurial skills: achieving the sustainable development goals. International Journal of Business Forecasting and Marketing Intelligence, 6(2), 157-166.
Ma, Y., & Bennett, D. (2021). The relationship between higher education students' perceived employability, academic engagement and stress among students in China. Education+ Training.
Mizunoya, S., & Mitra, S. (2012). Is There a Disability Gap in Employment Rates in Developing Countries? Labor: Human Capital eJournal.
Modesto, T. S., Ongori, H., Agolla, J. E., Agolla, J. E., Van Lill, J. B., Sechele-Mosimanegape, P., & Gumbo, C. (2016). Women in management: The case for Botswana. Eur. J. Res. Reflect. Manag. Sci, 4(2).
Pappas, M. A., Drigas, A. S., Papagerasimou, Y., Dimitriou, H., Katsanou, N., Papakonstantinou, S., & Karabatzaki, Z. (2018). Female entrepreneurship and employability in the digital era: The case of Greece. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 4(2), 15.
Pappas, M., Papagerasimou, Y., Drigas, A., Raftopoulos, D., & Nikolaidis, P. (2017). ICT-based Innovation and Employability for Women.
Peila-Shuster, J. J. (2017). Women’s career construction: Promoting employability through career adaptability and resilience. In Psychology of career adaptability, employability and resilience (pp. 283-297). Springer, Cham.
Reilly, J. E., Turcan, R. V., & Bugaian, L. (2016). (Re) Discovering University Autonomy. Palgrave Macmillan US.
Roy, J. (2023). WOMEN HAS BEEN AN IMPORTANT SEGMENT OF THE WORKFORCE. Towards Excellence.
Ricci, A., Crivellaro, F., & Bolzani, D. (2021). Perceived employability of highly skilled migrant women in STEM: Insights from labor market intermediaries’ professionals. Administrative Sciences, 11(1), 7.
Serfass, D. G., & Sherman, R. A. (2013). A methodological note on ordered Q-Sort ratings. Journal of Research in Personality, 47(6), 853-858.
van Harten, J., de Cuyper, N., Knies, E., & Forrier, A. (2022). Taking the temperature of employability research: a systematic review of interrelationships across and within conceptual strands. European Journal of Work and Organizational Psychology, 31(1), 145-159.
Waite, S., Ecker, J., & Ross, L. E. (2019). A systematic review and thematic synthesis of Canada’s LGBTQ2S+ employment, labour market and earnings literature. PloS one, 14(10), e0223373.
Weilage, C., & Maráz, G. (2022). Online Study’s Influence on International Student Employability Factors in Germany: Germany Vs. Overseas Based Students. Journal of Teaching in International Business, 33, 7 - 30.
Wu, Y. L. (2019). Examining self‐perceived employability among immigrant women participating in vocational training in Taiwan. International Journal of Training and Development, 23(4), 313-327.