تحلیل اجتماعی همسرگزینی در زنان امدادگر و پرستار فعال در مناطق جنگی در دوران جنگ تحمیلی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ws.2024.48545.4095

چکیده

بی شک وقوع جنگ تحمیلی در قالب حملات گسترده غافلگیرانه و خونبار دشمن و تداوم نبرد، از جمله تغییرات اجتماعی مهمی است که نظم نهادها و ساختار اجتماعی را دستخوش تحولات جدی ساخته است. این پژوهش با بررسی کتب انتشاریافته زندگینامه‌نگاری پرستاران جنگ به منزله اسناد کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه میدانی با آنان، موضوع نوع ازدواج و الگوهای همسرگزینی و نیز ارزشها و نگرشها مرتبط را در بین آنان مورد واکاوی قرار می دهد.
یافته ها نشان می دهد ارزش ازدواج در مورد این کنشگران محرز و معیار همسرگزینی همگون‌گزینی بوده است. الگوی ازدواج درون گروهی و منظور از آن گروه های اجتماعی و نه گروه های خویشاوندی و صورت اصلی آن تک همسری و دائم بوده است. اساس همسان همسری ارزشی، مذهبی، جغرافیایی، سنی و باورهای جنسیتی و دربردارنده آشنایی عمدتا مستقیم، به رسمیت شناخته شدن حق انتخاب زنان بوده است. همسرگزینی به این شیوه از سوی زنان به ویژه با در نظر گرفتن سنشان، در برابر الگوی ازدواج ترتیب یافته و خویشاوندی بعنوان صورت نسبتا رایج ازدواج، نشانی از عاملیت آگاهانه زنان بوده و در امتداد عزم آنان برای مشارکت اجتماعی و تداوم فعالیت امدادگری پرستاری آنان در مناطق پرخطر جنگی قابل تعریف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social analysis of choosing spouse among Iranian female aid workers and active nurses in war zones during the Iraq- Iran war

نویسنده [English]

  • somaye sadat shafiei
associate research professor
چکیده [English]

the occurrence of an imposed war in the form of large surprise and bloody attacks by the enemy and the continuation of the battle for about a decade is an important and deep social changes that have changed the social order of institutions and structures. By exploring the statements and field interviews with women nurses and aid workers active in medical centers in war zones, this research examines the issue of marriage type and spouse selection patterns as well as related values and attitudes among them. The qualitative method of document analysis and thematic data analysis has been used.
The findings show that the criteria for choosing a spouse is assimilation and follows the theory of matching spouses. The pattern of marriage is within the group- social groups rather than kinship groups. So, choosing a spouse by women, especially considering their age, is against the model of arranged marriage and kinship ones as a relatively common form of marriage in Iran can be defined as a sign of women's Agency and along with their determination to attend, social participation and the continuation of their nursing relief activities in high-risk war zones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • war nursing
  • social role
  • assimilation