اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

لیلا سادات زعفرانچی

اقتصاد استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/economics/fa/page/2384/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C
l_zafaranchiihcs.ac.ir
88046891

سردبیر

سمیه سادات شفیعی

جامعه شناسی دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/social/fa/page/1164/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C
ss.shafieigmail.com
88046891

اعضای هیات تحریریه

پروین ترکمنی آذر

تاریخ ایران دوره‌اسلامی استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/362/
torkamanyihcs.ac.ir
88046891

جعفر حسنی

روانشناسی بالینی استاد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/89/fa
hasanimehr57khu.ac.ir

جبار رحمانی

مردم شناسی دانشیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

iscs.ac.ir/%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c/
rahmaniisca.ac.ir

ایراندخت فیاض

فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/7138212/
iranfayyazyahoo.com

سمیه سادات شفیعی

جامعه شناسی دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/social/fa/page/1164/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C
ss.shafieigmail.com
88046891

سید بیوک محمدی

جامعه شناسی استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/social/fa/page/383/
buik.mohammadi46gmail.com

زهرا مصطفوی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zmostafavi
zmostafaviut.ac.ir
88046891

ناهید موید حکمت

جامعه شناسی دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/social/fa/page/386/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
nahidmoayedhekmatyahoo.com

شکوه نوابی نژاد

روانشناسی و علوم تربیتی استاد دانشگاه خوارزمی

civilica.com/p/179702/
navabinejad93gmail.com

شهرام یوسفی فر

تاریخ ایران استاد دانشگاه تهران

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/358/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1
shyousefifaryahoo.com

فرج الله هدایت نیا گنجی

فقه و حقوق خانواده دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی

iict.ac.ir/2019/05/f-hedayatnia/
hedayat47gmail.com

سیدجواد میری منیق

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mata.ihcs.ac.ir/social/fa/page/3589/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%82
seyedjavadhotmail.com

پیمان صالحی

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام

www.ilam.ac.ir/news/show/?ihwffhszx-
salehi.paymanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Abla Hasan

Arabic language and literature ASSOCIATE PROFESSOR OF PRACTICE OF ARABIC LANGUAGE COORDINATOR

modlang.unl.edu/dr-abla-hasan
abla.hasanunl.edu

Pamela Karimi

Art Education, Art History & Media Studies Professor
Art Education, Art History & Media Studies
College of Visual & Performing Arts

www.umassd.edu/directory/zkarimi/
pamela.karimiumassd.edu

مدیر اجرایی

زهرا صادقی

تاریخ ایران اسلامی کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/economics/fa/page/1903/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
z1358.sadeghiyahoo.com
88609257