مقایسة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیة دانشجویان دختر معتاد به اینترنت و غیرمعتاد

محمد بهشتیان

دوره 4، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 61-71

چکیده
  هدف: هدفپژوهشحاضر،شناسایی و مقایسة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیة دانشجویان دختر معتاد به اینترنت با دانشجویان دختر غیرمعتاد است. روش: روش پژوهش، علی ـ مقایسه‌ای و نمونه، شامل 200 دانشجوی دختر دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی (100 نفر معتاد به اینترنت و 100 نفر غیرمعتاد) است. ابزار پژوهش، پرسش‌نامة اعتیاد به اینترنت یانگ ...  بیشتر

مقایسه وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

سیدمحمد حسینی بهشتیان

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 23-42

چکیده
  هدف این تحقیق مقایسه وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود. جامعه آماری همه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 1390 را دربر می‌گرفت و نمونه تحقیق شامل 1500 نفر بود. برای انتخاب نمونه ابتدا 6 دانشگاه شامل دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، امیرکبیر، شریف، ...  بیشتر