مقایسه وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

هدف این تحقیق مقایسه وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود. جامعه آماری همه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 1390 را دربر می‌گرفت و نمونه تحقیق شامل 1500 نفر بود. برای انتخاب نمونه ابتدا 6 دانشگاه شامل دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، امیرکبیر، شریف، علم و صنعت، و الزهرا از میان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران به‌طور تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر دانشگاه 6 دانشکده و از هر دانشکده 10 کلاس به روش تصادفی انتخاب شدند. دانشجویان این کلاس‌ها اعضای نمونه تحقیق را تشکیل می‌دادند. آزمودنی‌ها پرسش‌نامه اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت‌شناختی را تکمیل کردند. نتایج با روش t مستقل، تحلیل واریانس یک‌طرفه، و آزمون شفه تجزیه و تحلیل شد. تحلیل نتایج نشان داد:
۱. دختران دانشجو بیش از پسران به اینترنت معتادند؛
۲. دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی، اعم ‌از دختر و پسر، بیش از بقیه رشته‌ها به اینترنت معتادند؛
۳. دانشجویان غیر خوابگاهی بیش از دانشجویان خوابگاهی به اینترنت معتادند؛ ۴. ۸/۹% دانشجویان معتاد (۹/۵% دختران و ۸/۳% پسران) به اینترنت و ۱۰/۸% از آن‌ها در معرض خطر ابتلا به اعتیاد اینترنتی‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Internet Addiction between Girl and Boy Student of Universities of Tehran

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Hosseini Beheshtiyan
Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The goal of this research is to compare internet addiction among male and female students of universities in Tehran. Participants of the study were 1500 students who were selected randomly from students in Tehran, of Allameh Tabatabaee, Amirkabir, Sharif, Alzahra and Elmosanat universities. Ten classes were selected randomly from each university. Students of these classes were participants of research. Participants completed Yang internet addiction and demographic characteristic tests. Data indicate that female students were more addicted than male students. Students of technical schools were more addicted than students of other schools. Also, non dormitory students were more addicted than dormitory students. Furthermore, 8.3 percent of the overall students were addicted to internet (9.5% girls and 8.3% boys), and 10.8 percent of the participants were revealed to be vulnerable to internet addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Addiction
  • Gender
  • Students
پوررمضان، منا (1385). «بررسی رابطة بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تست SCL-90-R در مراجعین به کافی‌نت‌های مشهد در شش ماهة دوم سال 1384»، رسالة دکتری، دانشکدة علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
جام جم آنلاین، ۱۵ آذر، ۱۳۸۹.
چاوش‌زاده، زهراالسادات (1388). «بررسی رابطة بین متغیرهای سلامت روان با اعتیاد به اینترنت در بین جوانان شهر یزد»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
حق‌شناس، حسن (1385). طرح پنج‌‌عاملی ویژگی‌های شخصیت: راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر و ه‍ن‍ج‍اره‍ای‌ آزم‍ون‌ه‍ای‌ NEO PI-R و NEO-FFI، شیراز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز.
درگاهی، حسین و سیدمنصور رضوی (1386). «اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر در آن در ساکنان منطقة 2 غرب تهران»، فصل‌نامة پایش، س 6، ش 3.
فتحی آشتیانی، علی و محبوبه داستانی (1388). آزمون‌های روان‌شناختی: ارزش‌یابی شخصیت و سلامت روان، تهران: بعثت.
ﻗﺎﺳﻢ‌زاده، ﻟﻴﻠﯽ، مهرناز ﺷﻬﺮآرای، و علیرضا ﻣﺮادی (۱۳۸۶). «ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و راﺑطة آن ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان»، فصل‌نامة ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ، ش ۸۹ .
ویزشفر، فاطمه (1384). «بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در استفاده‌‌کنندگان از کافی‌نت‌های شهر لار»، فصل‌نامة اصول بهداشت روانی، س ۷، ش 25 - 26.
هنـرپروران، نازنین و ژاله رفاهی (1385). «زنان و پیامدهای روان‌شناختی چت و دوست‌یابی‌های اینترنتی»، مجموعه مقالات منتخب همایش سراسری زنان و اینترنت در هزارة سوم، تهران: بروج.
Aboujaoude, E., L. M. Koran, N. Gamel, M. D. Large, and R. T. Serpe (2006). ‘Potential Markers for Problematic Internet Use: A Telephone Survey of 2513 Adults’, CNS Spectrums, Vol. 11, No. 10.
Bai, Y. M., C. C. Lin, J. Y. Chen, and W. C. Liu (2001). ‘The Characteristic Differences Between Clients of Virtual and Real Psychiatric Clinics’, American Journal of Psychiatry, Vol. 158, No. 7.
Brockman, John (ed.) (2011). Is the Internet Changing the Way You Think? The Net's Impact on Our Minds and Future, New York: Harper Perennial.
Carr, Nicholas (2010). The Shallows, What the Internet Is Doing to Our Brains, New York: W. W. Norton & Company.
Cooper, A. (ed.) (2002). Sex and the Internet: A Guidebook for Clinicians, New York: Brunner-Routledge.
Cui, L. J., X. Zhao, Z. M. Wu, and A. H. Xu (2006). ‘A Research on the Effects of Internet Addiction on Adolescent’s Social Development’, Psychological Science, Vol. 1.
Davis, R. A. (2001). ‘A Cognitive Behavioral Model of Pathological Internet Use’, Computers in Human Behavior, Vol. 17, No. 2.
Flisher, C. (2010). ‘Getting Plugged in: An Overview of Internet Addiction’, Journal of Paediatrics & Child Health, Vol. 46, No. 10.
Goldsmith, J. and Tim Wu (2006). Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World, New York: Oxford University Press.
Greenfield, D. N. (2001). ‘Sexuality and the Internet’, Counselor, No. 2.
Huang, X. Q., M. C. Li, and R. Tao (2010). ‘Treatment of Internet Addiction’, Current Psychiatry Reports, Vol. 12, No. 5.
Morahan-Martin, J. and P. Schumacher (2003). ‘Loneliness and Social Uses of the Internet’, Computers in Human Behavior, Vol. 19, No. 6.
Nalwa, K. and A. P. Anand (2003). ‘Internet Addiction in Students: A Cause of Concern’, CyberPsychology & Behavior, Vol. 6, No. 6.
Scherer, K. (1997). ‘College Life Online: Healthy and Unhealthy Internet Use’, Journal of College Student Development, Vol. 38, No. 6.
Swaminath, G. (2008). ‘Internet Addiction Disorder: Fact or Fad? Nosing into Nosology’, Indian Journal of Psychiatry, Vol. 50, No. 3.
Whang, L. S. M., S. Lee, and G. Chang (2003). ‘Internet Over-User’s Psychological Profiles: A Behavior Sampling Analysis on Internet Addiction’, CyberPsychology & Behavior, Vol. 6, No. 2.
Wölfling, K. (2011). ‘Internet Addiction-the New Digital Disorder’, European Psychiatry,
Vol. 26.
Yang, C.-K. (2001). ‘Sociopsychiatric Characteristics of Adolescents who Use Computers to Excess’, Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol. 104, No. 3