بنگاه‌های کسب و کار زنان و نقش آنان بر توسعه پایدار در استان مازندران

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام‌نور قائم‌شهر

2 دانشگاه پیام‌نور ساری

چکیده

یکی از نشانه‌های جوامع توسعه‌یافته، کارآفرینی زنان است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، تبیین مدل معادله ساختاری عوامل مؤثر بر فرآیند کارآفرینی زنان و بررسی نقش آنان بر توسعه پایدار در استان مازندران بوده است. براین اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به کارآفرینی زنان و توسعه پایدار، از میان جامعه آماری 1511 عضوی انتخاب‌شده، از نظرات تعداد 291 نفر استفاده‌شده، سپس با جمع‏‌آوری داده‏‌های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسش نامه با ضریب پایایی 91 درصد ، در قالب روش تحقیق غیرآزمایشی پیمایشی، به استخراج مدل معادله ساختاری تبیین‌کننده عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان با استفاده از آزمون های آماری همبستگی و روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها و نیز معادلات رگرسیون تعاملی در قالب تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel پرداخته‌شده است. نتایج تحقیق نشان‌داده است که از چهار گروه متغیرهای تبیین‌کننده فرآیند کارآفرینی زنان در قالب یک مدل معادله ساختاری، یعنی متغیرهای فردی، شغلی، رفتاری و محیطی، ضمن تأیید کلیت مدل مستخرجه، هر کدام با شدت و ضعف خاص خود، به‌صورت مستقیم، غیرمستقیم و تعاملی، بر فرآیند کارآفرینی زنان تأثیرگذار بوده‌اند. مستند به ضرایب مدل معادله ساختاری، بیشترین اثرگذاری مستقیم بر روی فرآیند کارآفرینی زنان مربوط به متغیر رفتاری بوده و از این نظر متغیرهای شغلی، محیطی و فردی در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. در پایان مقاله، بحث و مقایسه، نتیجه‌گیری، پیشنهادات کاربردی مدیریتی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پی‌گیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women Business Institutions and their Role in Constant Development in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Ramzan Gholami Avati 1
  • Hossein Nazok Tabar 2
  • Abbas Namdar 1
1 P.H.D student, Research Assistant of Payame Noor University at Qaemshahr
2 Faculty assistant of Payame Noor University at Sari
چکیده [English]

Women entrepreneurship is one of the signs of a developed nation. The purpose of the present study is to explain the Structural Equation Model of the factors affecting women entrepreneurship and their role in sustain development in Mazandaran Province. Iran for this purpose, the literature of women entrepreneurship and constant development was reviewed, among 1511 research population, 291 opinions were used. Data collection tools included documents, interviews and questionnaires. A reliability coefficient of 91 percent, in the framework of non-experimental survey method was achieved. The Structural Equation Model explaining the effective factors on women entrepreneurship was used, based on statistical correlation tests, direct and indirect correlations between variables and also interactional regression in the format of path analysis using SPSS and Lisrel. The results of the study indicated that, among the four groups of variables explaining the process of women entrepreneurship within the framework of a Structural Equation Model, (i.e. the personal, occupational, behavioral and environmental variables,) the generality of the derived model was proved. Based on structural model’s coefficients, the behavioral variable affected on women's entrepreneurship process more than others and from this point of view the other three variables are less significant. The last part of the article includes discussion and comparison, conclusion, practical, managerial, and further research suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Equation
  • entrepreneurship
  • Women and Sustain Development
آذر، عادل 1373. «فنون آمار استنباطی در پژوهش‌های مدیریتی و رفتاری»، دانش مدیریت، شماره 26، صص 39-28.
آقاجانی، حسنعلی 1384. «کارآفرینی: مفاهیم، نظریات و ضرورت وجودی»، رویش: فصلنامه تخصصی اشتغال و کارآفرینی، شماره10 و 11، صص 13-3؛ صص 23-12.
آقاجانی، حسنعلی 1385. «معرفی مدیریت کارآفرینی»، گاهنامه کارآفرینی و کارآفرینان دانشگاه مازندران، سال اول، شماره دوم، صص3-2.
احمد پور، محمود 1381. کارآفرینی، تهران: انتشارات پردیس.
احمد پور، محمود وهمکاران 1383. تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
اصغر پور، محمدجواد 1377. تصمیم‏گیری‌های چند معیاره، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
بازرگان، عباس و دیگران 1377. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
بامداد، شیدا 1375. ساختار اشتغال زنان در کشور و تغییرات آن در چهل سال گذشته و بررسی میزان اشتغال زنان با عوامل اجتماعی اقتصادی در شهرستان‌های ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
صمدآقایی، جلیل 1378. سازمان‌های کارآفرین، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
ظهوری، قاسم 1378.کاربرد روش‌های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، تهران: انتشارات میر.
مقیمی، سید محمد 1379. بررسی موانع کارآفرینی در صنعت کشور و ارائه راهکارهای اساسی جهت توسعه آن، تهران: جهاد دانشگاهی.
ناظم، فتاح و زهره عباسی 1384. «رابطه بین کار آفرینی و عملکرد مدیران دبیرستان‌های شهر تهران»، مجموعه مقالات اولین سمینار ملی دانشگاه رودهن، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
هومن، حیدرعلی 1381. استنباط آماری در پژوهش رفتاری، بی‌جا: نشر پارسا.
صابر فیروزه 1381. راه‌های توسعه کارآفرینی زنان در ایران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
 
Annaa. L. et al .1999. “Women Business Owners in Traditional and Non-Taditional Industries”, Journal of Business Venturing, Vol 15, pp 279-303.
Brockhaus, R. & Horwitz, P. 1986. “The Psychology of the Entrepreneur”, in D. Sexton & R. Smilor (eds.), The Art and Science of Entrepreneurship, Cambridge-Mass: Ballinger.
Conca, F. J. & et al. 2004. “Development of a Measure to Assess Quality Management in Ertified Firms”, European Journal of Operational Research, Vol 156, pp 683-697.
Cronbach, L. J. 1951. “Coefficient Alpha and the Internal Structure of Test”, Psychometricka, Vol 16, pp 297-334.
Cornwall, R. Jeffery & Baron Perlman 1990. “Organizational Entrepreneurship”, Richard Irwin, pp 171-175.
Duane, G. A. 2000. Management and Organization, Ohio: South-western.
Dunphy, S. et al. 1994. “The Relationship of Entrepreneurial and Innovative Success”, Marketing Intelligence and Planning, (12)(9).
Feldman, D. C. 2004, “The Devil is in the Detail: Converting Good Research into Publishable Articles”, Journal of Management, (30)(1), pp 1-6.
Fry, F. 1993. Entrepreneuship: A Planning Approach, Englewood Cliffs NJ: Prentice–Hall.
Garrett, P. & Covin, J. G. 2007. “A Model of Corporate Entrepreneurship as a Strategic Adaptation”, Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, (10), pp 9-31.
Hair, J. F. at al 1998. Multivariate Data Analysis, Prentice Hall International Inc: Upper Saddle River, NJ.
Herbert Robert F. & Albert, H. 1982, “Link the Entrepreneu Mainsteram Views and Radical Crtiques”, New York: Praeger Publishers.
HISRICHR. D., O’BRIEN M. 1981. “The Women Entrepreneur from a Business and Sociological Perspective”, Frontiers of Entrepreneurship Research, Wellesley, MA: Babson College, pp 21-39.
Hitt, Micheal A. & Hoskison, Robert E. & Irealand R. Duanc. 2000. Corpoate Entrepreneurship and Innovation, South Western College Publishing.
Hisrich, R. D. & Peters, M. 2002. Entrepreneurship, New York: Mc-Graw Hill.
Hurley, A. 1999. “Incorporating Feminist Theories into Sociological Theories of Entrepreneurship”, Woman in Management Review, 14(2), p 2.
Jennings, D. 1994. Multiple Perspectives of Entrepreneurship Test, Readings, and Cases, Cincinnati, Ohio: South–Western Publishing Co.
Jovanovic, B. 1982. “Selection and the Evolution of Industry”, Econometrica, (50)(3), pp 649–670.
Kiggundu, M. N. 2002, “Entrepreneurs and Entrepreneurship in Africa: What is Known and What Needs to Be Done”, Journal of Developmental Entrepreneurship, 7(3), pp 239-258.
Lerners, M. & Haber, S. 2000. “Performance Factors of Small Tourism Ventures: The Interface of Tourism, Entrepreneurship and the Environment”, Journal of Business Venturing, (16), pp 77-100.
Littunen, Annu. 2000. “Entrepreneursip and the characteristics of Entrepreneurial Personality”, International Jornal of Entrepreneurial Behavior Rsearch, vol 6, no 6.
Liewellyn, David, J. & Wilson, Kerry M. 2003, The Controversial Role of Personality Traits in Entrepreneurial Psychology, Leeds Metropolitan University.
Markman, G. D. & Baron, R. A. 2003. “Person-entrepreneurship Fit: Why Some People are More Successful as Eentrepreneurs than Others”, Human Resource Management Review, (13), pp 281-301.
Nunnally, J. C. 1978. Psychometric Theory, second ed, New York: McGraw-Hill.
ORBAN. M. 2001. “Women Business Owners in France: The Issue of Financing Discrimination”, Journal of Small Business Management, pp 95-102.
Palmer, M. 1987. The Application of Psychological Testing to Entrepreneurial Potential, In C. Baumback & J. Mancuso(eds).
Peterson, R. A. 1994. “A Meta-analysis of Cronbach,s Coefficient Alpha”, Journal of Consumer Research, (21), pp 381-391.
Sandra, S. L. & Dubinsky, A. J. 2000. “Institution Entrepreneurship-A Package for Universities in Transition”, European Journal of Marketing, (34)(11 & 12).
Van de Ven, A. & Ferry, D. 1979. Measuring and Assessing Organizations, New York: John Wiley.
Vanderwerf, P. & Brush, C. 1989. “Toward Agreement on the Focus of Entrepreneurship Research: Progress without Definition”, Paper Presented at the National Academy of Management, Washington, D. C.
Wagner, J. & Sternberg, R. 2004, “Start-up Activities, Individual Characteristics, and the Regional Milieu: Lessons for Entrepreneurship Support Policies from German Micro Data”, The Annals of Regional Science, (38), pp 219-240.
Zahra, S. A. 1991. “Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: an Exploratory Study”, Journal of Business Venturing, (6), pp 259-285.
Zahra, S. A. 1993, “Environment, Corporate Entrepreneurship, and Financial Performance: A Taxonomic Approach”, Journal of Business Venturing, 8(4), pp 319-340.
Zahra, S. A. & Covin, J. G. 1995, “Contextual Influences on the Corporate Entrepreneurship-performance Relationship: A Longitudinal Analysis”, Journal of Business Venturing, 10(1), pp 43-58.