مقایسۀ منزلت‌های هویتی و رضامندی زناشویی بین متأهلین شاهد و غیرشاهد دانشجو در سطح شهرستان کرج

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه‌ای رابطۀ بین منزلت‌های هویتی با رضامندی زناشویی زوج‌های شاهد و غیرشاهد دانشجو می‌پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری کل دانشجویان متأهل اعم از شاهد و غیرشاهد دانشگاه‌های شهر کرج است و تعداد نمونۀ آماری، با توجه به ماهیت پژوهش، 400 نفر (200 نفر دانشجوی متأهل مرد و 200 نفر دانشجوی متأهل زن) تعیین شد. سپس از بین این دانشگاه‌ها، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، گروه نمونه انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای این پژوهش، از اجرای دو آزمون پرسش‌نامۀ منزلت هویت فرد (Eom-Eis-2) و پرسش‌نامۀ رضامندی زناشویی انریچ هم‌زمان به دست آمده‌اند. برای پاسخ به فرضیه‌ها و سؤال‌های پژوهش، با توجه به ماهیت متغیرها، از روش‌های استنباطی شامل آزمون‌های Z و t برای معنی‌داربودن ضریب همبستگی r و آزمون Zr فیشر برای مقایسۀ همبستگی‌های دو گروهی و هم‌چنین آزمون t و U من ویتنی برای مقایسۀ میانگین‌ها و مجموع رتبه‌های دو گروه استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که هویت‌یافتگی با رضامندی زناشویی ارتباط مثبت و معنی‌داری دارد. به عبارتی، میزان رضامندی زناشویی در افرادی که از منزلت هویت‌یافتگی بالایی برخوردارند بیشتر است. هم‌چنین یافته حاکی از آن است که اختلاف همبستگی دو متغیر (رضامندی و ابعاد هویت) بین دو گروه متأهلین شاهد و غیرشاهد در بعد هویت‌یافتگی، به‌طور مثبت، معنی‌دار است، ولی در سایر ابعادِ هویت این اختلاف معنی‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Correlation between Identity Status and Marital Satisfaction among Student Couples of Martyr and Non-martyr’s Families in Karaj County: A Comparative Study

نویسنده [English]

  • Zeinab Zare’e Nejad
چکیده [English]

The current study has investigated the correlation between identity status and marital satisfaction among student couples of martyr and non-martyr’s families. The study is designed in a descriptive manner and the population was all the student couples, from both martyr’s and non-martyr’s families in the universities of Karaj County. 400 married students, 200 male and 200 female, were the subjects of the study. A sample group was selected based on convenience sampling. The data was then collected by means of two questionnaires, namely Self Identity status (EOM-Eis-2) and Enrich Marital Satisfaction Questionnaire. To answer the research questions, an inferential approach was adopted and Z-test and T-test were conducted to determine correlational coefficient (r), Fischer’s Zr test was carried out to compare within-group correlation and also T-test and Mann-Whitney U were used for the comparison of means and the rankings of two groups. Based on the results, identity status has a positive relation to marital satisfaction. In other words, those who have high identity status are more satisfied with their marriage. Moreover, the difference of two variables (satisfaction and identity status) between martyr’s and non-martyr’s families was only significant in one dimension of identity status, which was identity development and was insignificant in other dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • Identity status
  • Martyr
  • Non-martyr
براتی، طاهره (1375). «تأثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
بهاری، فرشاد (1379). «ارزیابی و مقایسۀ کارایی خانواده بین زوج‌های غیرطلاق و زوج‌های در حال طلاق»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
پرهیزگار، آذردخت (1381). «مقایسۀ کیفیت رابطه ولی ـ فرزندی در دانش‌آموزان دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت دبیرستان‌های دخترانۀ شهرستان کازرون»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
دارابی، جواد (1376). «بررسی مقایسه‌ای احساس هویت دانش‌آموزان فاقد و واجد پدر»، مجموعه مقالات نخستین کنگرۀ انجمن روان‌‌‌شناسی ایران، تهران: عروج.
رحیمی‌نژاد، عباس (1379). «تحولی در هویت و رابطۀ آن با حرمت خود و حالت اضطراب در دانشجویان دورۀ کارشناسی»، رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
سهرابی، فرامرز‌ (1369). «بررسی اختلالات رفتاری نوجوانان شاهد محروم از والدین، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد»، دانشگاه تربیت معلم تهران.
شرفی، محمدرضا (1380). جوان و بحران هویت، تهران، سروش.
عباسپور، زهرا (1370). «بررسی وضعیت روانی ـ اجتماعی همسران متأهل و مجرد شهدا»، پژوهش موجود در مرکز مطالعات و تحقیقات بنیاد شهید.
قائمی، مریم، مژگان عارفی و راضیه شیخ‌الاسلامی (1382). «بررسی رابطۀ هویت و ارزش‌ها بر جوانان»، مجلۀ روان‌‌شناسی و علوم تربیتی (ویژه‌نامة هویت)، دانشگاه فردوسی مشهد، ج 4، ش 1.
مای لی. آر. (1381). ساخت پدیدآیی و تحول شخصیت، ترجمۀ محمود منصور، تهران: دانشگاه تهران.
میرخشتی، فرشته (1375). «بررسی رابطۀ رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روانی»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن.
همراهی، عشرت (1380). «بررسی رابطۀ منزلت‌های چهارگانۀ هویتی با رابطۀ سالم و ناسالم دختران (15 تا 18ساله) با جنس مخالف»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه‌ آزاد واحد رودهن.
 
Archer, s.l. & A.S.Waterman (1990).“Varieties of IndentityDiffusions and Foreclosures :an Exploration of Subcategories of the Identity Statuses”, Journal of Adolescent Research, No. 5.
Berzonsky, M.D. & kulk (2000). “Identity Style, Parental Authonty, and Identity Commitment”. Journal of youth and adolescence, Vol. 3, No. 33.
Davis, M. H.& , H. A. Oathout (1987). “Maintenance of Satisfaction in Romantic Relationships: Empathy and Relational Competence”, Journal of Personality and Social Psychology, No. 53.
Erikson, E. (2000). Social and Emotiona lDevelopment Inadolescence, Psychology of Childhood and Adolescence.
Filsinger, E.E. (1980). “Social competence and Marital adjustment”, Home Economics Research Journal, No. 9.
Gottman, J. M. (1981). “Communicative Competence Behaviors of Marriage in Nonverbal Couples”, Journal of Marriage and the Family. Vol. 43 (4).
http://www.rock.uwc.edu/psy360/outlines/ socado. htm