رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی زنان کارآفرین با استفاده از تکنیک تاپسیس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه عالی گلستان

2 دانشگاه‌تهران

3 دانشگاه‌آزاد‌سمنان

4 دانشگاه‌عالی‌گلستان

چکیده

هدف از این مطالعه رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی زنان کارآفرین بخش تعاون استان خراسان رضوی است. پس از مطالعة پیشینة تحقیق و بررسی ابعاد مختلف گرایش زنان به اشتغال، نخست درخت تصمیم‌گیری سلسله‌مراتب عوامل مؤثر در کارآفرینی و اشتغال‌زایی زنان شناسایی شد. سپس، با استفاده از تکنیک تاپسیس (TOPSIS) و روش وزن‌دهی آنتروپی شانون، عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی زنان رتبه‌بندی شد. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های زنان برای اشتغال، رفع نیازهای مادی است. بر این اساس، شغل درآمدزا برای زنان نیازهای مالی آنان را رفع می‌کند و کمکی اقتصادی در بهبود وضعیت مالی خانواده است. عامل جلوگیری از افسردگی در زنان رتبة آخر را در بین گزینه‌های مؤثر در اشتغال‌زایی زنان کسب کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Order of Importance of Factors Affecting Job Creation by Entrepreneur Women Using TOPSIS (Case Study: the Co-operative Section in Khorasan Razavi Province)

نویسندگان [English]

  • Maisam Zanganeh 1
  • Issa Niazi 2
  • Rahil Mirkatooli 3
  • Elham Ashuri 3
  • Ramin Bagheri 4
چکیده [English]

The present paper aimed to determine order of factors affecting job creation by entrepreneur women working in the Co-operative section in the Khorasan Razavi Province. After reviewing backgrounds of the issue and looking at different aspects of reasons motivating women to have jobs, the study identified the decision-making tree of the hierarchy of the factors affecting women’s entrepreneurship and job creation. The factors were then ordered using TOPSIS and Shannon’s Entropy. The results indicated that fulfilling financial needs was one of the most important factors motivating women to have jobs. Having a high-paying job fulfills women’s financial needs and is an efficient way for improving economic status of the family. Preventing depression was the least important factor motivating women to have a job.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job creation
  • co-operative
  • women
  • TOPSIS
  • entrepreneurship
اسلون فیدر، شرلی (1377). بار سنگین زنان شاغل، ترجمة مینا اعظامی، تهران: البرز.
افشاری، زهرا و ابراهیم شیبانی (1380). «پیش‌بینی تحولات بازار کار زنان در ایران»، طرح پژوهشی.
انصاری، محمداسماعیل (1389). «جایگاه جنسیت در مدیریت و توسعه»، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان.
آذر، عادل و علی رجب‌زاده (1388). تصمیم‌گیری کاربردی (رویکرد MADM)، تهران: نگاه دانش.
آذر، عادل و منصور مومنی (1388). آمار و کاربرد آن در مدیریت، ج 2، تهران: سمت.
آراستی، زهرا (1385). «زنان کارآفرین، ساختارهای فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر در ایجاد کسب‌وکارهای کارآفرینانه»، فصل‌نامة پژوهش زنان، دورة چهارم، ش 1 و 2.
پیشگاهی‌فرد، زهرا و ام‌البنین پوب (1388). «آینده‌پژوهی وضعیت اشتغال زنان در منطقة خاورمیانه با تأکید بر جایگاه ایران، زن در توسعه و سیاست»، فصل‌نامة پژوهش زنان، س 7، ش 3 (پیاپی 26).
حاتمی، فرزانه و ابوالفضل اخوی راد (1362). «بررسی دیدگاه زنان شاغل نسبت به تأثیر اشتغال بر تربیت و سلامت فرزندان، میزان باروری و انجام وظایف در خانه»، تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات اجتماعی و ارزشیابی برنامه‌ها.
خاکی، غلامرضا (1387). روش تحقیق در مدیریت، تهران: بازتاب.
خسروی، زهره (1388). «نقش تأهل و اشتغال بر خودپنداری زنان ایرانی»، مجموعه مقالات همایش زن در یافته‌های نوین پژوهشی، پژوهشکدة زنان دانشگاه الزهرا (س).
رستمی، مصطفی (1383). «بررسی وضعیت اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع دستی (منطقة شاخص: شهرستان ساری)»، پژوهش‌نامة علوم انسانی و اجتماعی، س 4، ش 13 (ویژة اقتصاد).
ساروخانی، باقر (1370/1). جامعه‌شناسی خانواده، تهران: سروش.
ساروخانی، باقر (1370/2). دایرة‌المعارف علوم اجتماعی، تهران: کیهان.
ساروخانی، باقر و اسماعیل مجدآبادی (1387). «بررسی مسائل اشتغال زنان»، طرح پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، مسئول طرح محمددین هابیلی.
سرمد، زهره و دیگران (1384). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.
سکاران، اوما (1381). روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمة محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
صادقی، مسعود و مصطفی عمادزاده (1383). «تحلیلی بر عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان ایران»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، س 2، ش 1.
عربی، فرانک (1380). «نقش زنان متخصص در اجتماع»، مجموعه مقالات همایش زنان، توسعه و تعدد نقش‌ها، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.
عزیزی، پروانه و رزا آذرکمند (1389). «بررسی تأثیر آموزش در اشتغال زنان با تأکید بر ایران»، آمایش (فصل‌نامة جغرافیایی)، س 3، ش 8.
علاءالدینی، پویا و محمدرضا رضوی (1385). «وضعیت مشارکت و اشتغال زنان در ایران». فصل‌نامة علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، س 3، ش 12.
موسوی، مرضیه (1388). «زنان و افسردگی»، مجموعه مقالات همایش زنان در یافته‌های نوین پژوهشی، دانشگاه الزهرا (س).
نوروزی، لادن (1388). «تفاوت‌های جنسیتی در ساختار شغلی»، پژوهش زنان.
هرندی، فاطمه و فرشید جمشیدی (1387). «چگونگی اثرپذیری احتمال اشتغال زنان متأهل نقاط شهری و روستایی از ویژگی‌های فردی و خانوادگی»، فصل‌نامة دانش و توسعه، س 15، ش 23.
یزدخواستی، بهجت (1372). زنان و تغییرات اجتماعی (نگرش‌ها و بینش‌ها طی 14 سال انقلاب اسلامی)، اصفهان: نشر مانی.
 
Aly, Y. H. and I. A. Quisi (1996). ‘Determinants of Women Labour Force Participation in Kuwait: A Logit Analyses’, The Middle East Business and Economic Review, Vol. 8, No. 2.
Basset, Peny (1994). ‘Declining Female Labour Force Participation’, Perspective on Labour and Income, Vol. 6, No. 2, Summer.
Cagatay, N. and S. Ozler (1995). ‘Feminization of the Labor Force: The Effects of Longterm Development’, World Development.
Calan, Tim et al. (1998). ‘Female Labour Supply and Income Inequality in Ireland’, cited from <www.may.ie/ecedemic/economics/Polf/N790698>.
Canton, E. and R.Venniker (2001). Higher Education Reform: Getting The Incentives Right, Netherland: CHEPS.
Del Boca and Aaberage, D. Rolf and Colombino, Ugo and Ermisch, John and Francesconi, Marco and Pasqua, Silvia and Strom, Steinar (2002). Labour Market Participation of Women and Fertility: The Effect of Social Policies, Available in: <www.frdb.org /images/customer/Paper_delboca.pdf>.
Hartog and Henrie Tte Maassen Van Den Brink (2007). Human Capital Advances in Theory and Evidence, Cambridge University Press, cited from <www.Cambridge.org/9780521873161>.
Jayaweera, S. (2000). ‘Women, Education and Empowerment in Asia’, Gender and Education, Vol. 9, No. 4.
Kozel, V. and H. Alderiman (1990). ‘Factors Determining Work Participation and Labour Supply Decisions in Pakistan's Urban Areas’, The Pakistan Development Review, Vol. 29, No. 1.
Moghadam, Valentine (2002). ‘Enhancing Woman's Economic Participation in the MENA Region’, in Heba Handoussa and Zafiris Tzannatos (eds.), Employment Creation and Social Protection in Middle East and North Africa, Cairo and New York: The American University in Cairo Press.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2000). Human Capital Investment (an International Comparison), Centre for Educational Research and Innovation.
Sprague, A. (1998). ‘Post War Fertility and Female Labour Force Participation Rates’, Economic Journal, 98.
Statistical Center of Iran and UNFPA (2001). Socio 0 Economic Characteristics of Women in Iran: 1986-1996, Tehran: Statistical Center of Iran.
Sultana, N., H. Nazli, and R. Malik (1994). ‘Determinants of Women Time Allocation in Selected Districts of Rural Pakistan’, The Pakistan Development Review, Vol. 33, No.4.
Zareen, Negvi and Shahnazl Labna (2002). ‘How do Women Decide to Work in Pakistan?’, Available in: .
Zarra Nezhad, Mansoor (1998). ‘Employment of Women in Iran’, SOAS Economic Digest, Issue 2, No. 2