بررسی الگوی رابطۀ صمیمانة همسران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه‌علوم‌انسانی

چکیده

اهمیت و تأثیر کیفیت رابطۀ بین همسران در سلامت روحی ـ روانی افراد و جامعه، موضوعی بوده که همواره بر آن تأکید شده است. باتوجه ‌‌به این‌که تعامل و ارتباط همسران در چهارچوب خانواده انجام می‌‌شود و امروزه خانواده در معرض خطر تشنج و فروپاشی بسیار قرار دارد، پژوهش دربارۀ ویژگی‌های روابطی که جدا از تشنج و اختلاف است، از ضروریات است. این پژوهش در راستای چنین ضرورتی انجام شده است. هدف از این مقاله کشف خصوصیات روابط صمیمانۀ زوجین است. برای رسیدن به این هدف، از روش تحقیق کیفی استفاده شده است؛ اطلاعات به‌دست‌‌آمده با روش مصاحبه (50 مورد) گرد‌آوری شد‌. همسران موردِ مطالعه با استفاده از نمونه‌گیریِ مفهومی انتخاب شدند و درنهایت، اطلاعات به‌دست‌‌آمده به روش کیفی، به‌‌صورت مقولات و مفاهیم طبقه‌بندی شد. یافته‌ها نشان داد: عشق و علاقه، قدرت در خدمت رابطه و نه فرد، احترام، توجه متقابل، مشارکت، تشریک‌‌مساعی، مصاحبت، و هم‌فکری ازجمله ویژگی‌های زوجینی است که می‌توان آن‌ها را صمیمی نامید. از پیامد‌های جانبی این ویژگی‌ها نیز احساس تعهد، اعتماد همسران نسبت به یک‌دیگر و درنتیجه، رضایت از رابطه است. زوجینی که در سنین میان‌سالی قرار دارند نیز با این‌که در رابطۀ‌ آن‌ها عشقِ هیجانی کاهش یافته، خردمندی و شکیبایی‌‌شان افزایش یافته است و عشق و علاقة بینشان از بین نرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Model of Warm Relationships between Spouses

نویسنده [English]

  • Sayyid Buik Mohammadi
چکیده [English]

The importance of the relationship quality between spouses and its impact on the mental health of individuals and the society is a topic of long interest. Since the interaction of spouses takes place within the family and today the family faces serious threats which can lead to its dysfunction, research work on characteristics of relationships which do not end up in quarrel and conflicts is therefore a necessity. The present study pursued this aim and investigated characteristics of warm relationships between spouses. The study followed a qualitative design. The information from 50 interviews with spouses were gathered, a number of them selected through ‘conceptual’ sampling, and the information classified into different concepts and categories. The findings revealed that warm relationships of different spouses shared common characteristics, including: love and caring, power in service of the relationship and not the individual, mutual care and respect, partnership and collaboration, and companionship and intellectual support. Outcomes of such a relationship were a sense of commitment, the couple’s mutual trust, and overall satisfaction with the relationship. In case of middle-aged spouses, although excitement had decreased between them, their wisdom and patience had increased and their love for each other was alive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • warm relationships
  • spouse relationships
  • love in marriage
  • trust and collaboration in marriage
اعتمادی، عذرا. «افزایش صمیمیت زناشویی». فصل‌نامة تازه‌های روان‌‌درمانی، س 13، ش 49 و 50.
«بررسی تأثیر زوج‌‌درمانی به‌‌شیوة ایماگوتراپی بر افزایش صمیمیت زوجین مراجعه‌‌کننده به مشاوره در شهر اصفهان»، تازه‌ها و پژوهش‌‌های مشاوره، ج 5، ش 1385.
اولیا، نرگس و دیگران (1385). «تأثیر آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین»، خانوادة پژوهش، س 2، ش 6.
اتکینسون، ر. هیلگارد، ا. (1368). زمینة روا‌‌‌‌ن‌‌‌شناسی، ترجمة محمدتقی براهنی و دیگران، تهران: رشد.
برادشاو، ج. (1371). تحلیل سیستمی خانواده، ترجمة مهدی قراچه‌داغی، تهران: البرز.
ثنایی، ب. (1375). «روابط انسانی و بهسازی آن»، مجلة پژوهش‌های تربیتی، ج 4، ش 1 و 2.
سیاسی، ع. (1368). نظریه‌های شخصیت، تهران: دانشگاه تهران.
خجسته‌پور، رضا و دیگران. «تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش ارتباطی زوجین»، مجلة دستاوردهای روان‌‌شناختی، علوم تربیتی و روان‌‌شناسی، دورة چهارم، ش 1.
قمرانی، امیر و سمانه‌سادات جعفر طباطبائی (1385). «بررسی روابط عاشقانة زوجین ایرانی و رابطة آن با رضایت، تازه‌‌ها و پژوهش‌‌های مشاوره»، ج 5، ش 17.
عنایت، حلیمه و مریم سروش (1388). «میزان و نوع مقاومت زنان در رویارویی با ساختار قدرت در زندگی روزمره»، دورة هفتم، ش 2.
صلیبی، ژاسنت (1382). «فرهنگ توصیفی روان‌شناسی اجتماعی»، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فُرگاس، جوزف پی. (1379). روان‌شناسی تعامل اجتماعی: رفتار میان‌فردی، ترجمة خشایار بیگی و مهرداد فیروز‌بخت، تهران: ابجد.
فریور، میرعمادالدین (1388). «نگاهی نو به دنیای زنان و مردان»، روان‌شناسی شادکامی و موفقیت، س 6، ش 63.
منصور، م. و پ. دادستان (1369). روان‌شناسی ژنتیک، ج 2، تهران: دریا.
محمدی، بیوک (1390). درآمدی بر روش تحقیق کیفی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
Bagarozzi, A. (2001). Enhancing Intimacy in Marriage.
Brehm, S. Sharon and Saul M. Kassin (1993). Social Psychology, 2nd ed., Houghton Mufflin Company, Boxton.
Clayton, Richard R. (1975). The Family, Marriage and Social Change, D. C. Heath and Company Lexington.
Campbell, Susan (2005). SayingWhat is Real, H. J. Kramer New World Library.
Hewstone, M. Stroebe, J.Codol, P. Stephenson, G.M. (1991).
Hocker Joyce and William Wilburt Burton (eds.) (1985). Power in Interpersonal Conflict, Dubuque, Iowa, Wm. C. Brown Publishers.
Johnson, J. H. and Harris, W.G. (1980). “Personality & Behavioral Characteristics Related to Divorce in Population of Mule, Applicants Psychiatric Evaluation”, Journal of Abnormal Psychology, 89.
Larson, J. et al. (1998). “M Perceived Equity and Intimacy in Marriage”, Journal of Marital and Family Therapy, Vol. 24.
Robertson, Ian. Social Problems (1980). Random House, New York.
Rowland Miller and Daniel Perlman, Intimate Relationships (2008), (5th ed.), McGraw-Hill, NY.
Strauss, Anselm and Juliet Corbin (1990). Basics of Qualitative Research, Sage Publication, London.
Sears. O. D., Peplow, A., Freedman, J.L., Taylor, S.E. (1988).
Sharps, S. A. (2000). The Ways We Love, the Culford Press, New York, London.
Theodorson, G. A. and A. G. Teodorson (1969). A Modern Dictionary of Sociology, Thomas Y, Crowell, Company, N. Y