بررسی تطبیقی سقط جنین در قانون مجازات ایران و قانون مجازات روسیه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

اهمیت مسئلة باروری و تولید مثل از قدیم‌الایام در هریک از جوامع متمدن بشری مورد بحث واقع شده است و طبیعتاً این بحث‌ها، که اغلب در میان طبقات گوناگون مردم جامعه رواج داشته است، بر اساس نتایج حاصله آثار و عواقبی نیز داشته است که عملکرد هر اجتماع در مقاطع مختلف تاریخ و درخصوص برخورد با مسئلة تولید مثل ناشی از آن است؛ لذا جای دارد اندیشه‌های حاکم بر قوانین و مجازات هر کشور درخصوص این مسئله بررسی و ارزیابی شود.
بدین‌ترتیب، مقالة حاضر درصدد است به شیوة توصیفی و با استفاده از روش مطالعة اسنادی و کتابخانه‌ای، به مقایسة قانون مجازات اسلامی در ایران و قانون مجازات فدرال کشور روسیه در‌خصوص مسئلة سقط جنین بپردازد و هدف این است که درنهایت، به تفاوت‌های کمی و کیفی قوانین جزایی این دو کشور پی برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Abortion in Iranian and Russian Penal Law

نویسنده [English]

  • Fatemeh Fallahnejad
چکیده [English]

The importance of fertility and reproduction has been discussed since ancient times in all civilized human societies. Such discussions, being prevalent among different social classes, have natural consequences that affect the performance of societies regarding the attitude towards reproduction in different historical periods. Therefore, it is important to study and evaluate the intellections governing the legal system of any country and their defined penalties related to this issue. The present research aims to compare the Islamic penal law of Iran with the Federal penal law of Russia regarding abortion. This is a library study using a descriptive research method. The final objective is to recognize quantitative and qualitative differences of penal law of the two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortion
  • Islamic Penal Law
  • Russia’s Federal Penal Law
قرآن کریم.
آقایی‌نیا، حسین (1392). حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، تهران: میزان.
پاد، ابراهیم (1352). حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، تهران: بی‌نا.
تمجیدی، زهره و همکاران (1384). «ضرورت بررسی ابعاد مختلف سقط جنین در ایران»، فصلنامة باروری و ناباروری، پژوهشکدة ابن‌سینا.
دورانت، ویل (1367). تاریخ تمدن، جلد 1، ترجمة احمد آرام، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
راسخ، محمد (1382). «جدال حیات، بررسی اجمالی تئوری‌های سقط جنین»، مجلة تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 38.
زراعت، عباس (1392). جرائم علیه اشخاص، تهران: جاودانه، جنگل.
شهاب‌الدین صدر و دیگران (1384). «بررسی مجوزهای سقط جنین صادرشده توسط سازمان پزشکی قانونی کشور ...»، مجلة علمی پزشکی قانون، ش 4.
صانعی، پرویز (1354). حقوق و اجتماع، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه ملی.
عباسی، محمود (1391). مطالعة تطبیقی سقط جنین، تهران: حقوق.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
قانون مجازات فدرال روسیه.
گلدوزیان، ایرج (1382). حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه تمامیت جسمانی صدمات معنوی، اموال و مالکیت و ...، چاپ نهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
گودرزی، فرامرز و مهرزاد کیانی (1368). پزشکی قانونی، جلد اول، تهران: انتشارات انیشتن.
مزروعی، جواد. «سقط جنین و سقط درمانی در حقوق ایران»، به نقل از سایت: http://hooghooghi.mihanblog.com
معین، محمد (1371). فرهنگ فارسی، جلد دوم، تهران: امیرکبیر.
مهربانی، علی. «بررسی جرم‏ سقط جنین از دیدگاه حقوق جزا و فتاوای علما»، به نقل از سایت: http://www.noormags.com
مورچیسون، ویلیام (1383). «روابط جنسی مدرن»، سیاحت غرب، ش 16.
میثمی، علی‌رضا (1342). «سقط جنین»، مجلة حقوق امروز.
میرمحمد صادقی، حسین (1392). جرائم علیه اشخاص، تهران: میزان.
نجفی ابرندابادی، علی‌حسین و حسین بادامچی (1383). تاریخ حقوق کیفری بین‌النهرین، تهران: سمت.
وحید دستجردی، مرضیه (۱۳۷۲). سقط جنین، تهران: معاونت امور فرهنگی حقوقی مجلس و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
en. ria. ru/ ru ssia/2013. 11. 5/184740018. Html, RIANOVOSTI
wiki–letter–w.svg:jarkkopiiroinen, septembre 2012
Dvanzo, Julie & Clifford Grammich (1 May 2013). “Population Trends in the Russian-Federation”, Dire Demographics, Retrieved.
Gadasina ,A. (2013). “Struggling to Survive in Russia”, Wiley library Onlin, Retrieved 8 May. Putin, Vladimir. “Vladimir putin on Raising Russia Birth Rate”.
Heer, David (1965). “Abertion, contraception, and population policy in the soviet unian”.
Heer, David and Judith G. Bryden (1966). “Family Allowanes and Fertility in the Soviet union” Soviet Studies, Vol. 18.
Heer, David. “Abortion, contraception, and population policy in the soviet union”.
Michaels, Paula (2007). “Motherthood. Patriotism, and Ethnicity soviet kazakhestan and the 1936 abortion Ban”, Feminist studies, Vol. 27.
Randall, Amy (2011). “Abortion will Deprive you of Happiness: Soviet Roproductive Politics in the post-stalin Era”, Juarnal of women’s History, Vol. 23.
Soloman, Susan Gross (1992). “The Demographic Argument in soviet Debatesover the Legalization of Aboetion in the 1920”, Cahiers Dumonde Russe et Sovietigue, Vol. 33.
Wites, Thomas. “Abortions in Russ before and the Fall of the Soviet Union”, Miscellanea Geographica.
Wites, Tomasz (2004). “Abortions in Russia Before and after the Fall of the soviet union”, MiscallaneaGeographica
وحید دستجردی، مرضیه (۱۳۷۲). سقط جنین، تهران: معاونت امور فرهنگی حقوقی مجلس و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی